Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 610-35/2009-2 Ob-2919/09 , Stran 828
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa, cilji razpisa in programski parametri 1.1. Predmet razpisa Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Kulturnega doma Španski borci Ljubljana, Zaloška cesta 61, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Španski borci) za obdobje od 15. 10. 2009 do 14. 10. 2012, z možnostjo podaljšanja, in opredelitev prireditvenih, produkcijsko-vadbenih ter izobraževalnih vsebin s področja uprizoritvenih, glasbenih, likovnih, folklornih in drugih umetniških praks. MOL bo z izbranim predlagateljem sklenil pogodbo o programskem upravljanju in brezplačnem najemu prostorov z obveznostjo rednega vzdrževanja. Podatki o prostorih KD Španski borci na lokaciji Zaloška 61, Ljubljana: – velika dvorana v izmeri 516 m2 (360 stolov, od tega 80 na balkonu); – Jelovškov likovni salon v izmeri 285 m2; – pisarniški in upravni prostori v izmeri 90 m2; – prostori za vaje (mala dvorana) v izmeri 84 m2; – drugi prostori (avle, hodniki ipd.) v izmeri 432 m2. 1.2. Cilji razpisa MOL bo izbral programskega upravitelja prostorov KD Španski borci v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji, skladnimi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2008–2011: – nova programska zasnova KD Španski borci in oživitev kulturnega centra z novimi vsebinami; – večja dostopnost kulturnih vsebin za prebivalce MOL (zagotovitev najmanj 40.000 obiskovalcev letno); – produkcija in postprodukcija ter izobraževalni proces na področju umetniške kulturne dejavnosti (zagotovitev najmanj 200 javnih prireditev letno); – zagotovitev prostorskih in tehničnih pogojev izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za vadbene, prireditvene in logistične potrebe ter izvedbo strokovnih izobraževanj (vključitev najmanj 15 podizvajalcev letno v program, od tega vsaj 3 izvajalce javnih kulturnih programov). 1.3. Programski parametri Programska shema KD Španski borci mora obsegati naslednje minimalne programske deleže: – izvedba najmanj 12 premiernih produkcij letno s področja uprizoritvenih, glasbenih, folklornih in drugih umetniških praks; – izvedba najmanj 200 javnih prireditev letno s področja uprizoritvenih, glasbenih, folklornih in drugih umetniških praks; – izvedba najmanj 12 likovnih razstav letno; – izvedba najmanj 35 delavnic, predavanj, seminarjev in drugih oblik izobraževanj letno s področja likovnih, uprizoritvenih, glasbenih, folklornih in drugih umetniških praks; – zapolnitev prostih terminov z vadbenimi termini za čim širši krog kulturnih producentov. Upravitelj mora v programski shemi vključevati najmanj 15 podizvajalcev, ki delujejo na področju kulture, od tega vsaj tri izvajalce javnih kulturnih programov. V prijavnem obrazcu 1 se podrobneje opredeli programska in finančna shema za obdobje od 15. 10. 2009 do 14. 10. 2012. Prijavni obrazec vsebuje izjavo o programskem sodelovanju, v kateri se opredeli program in finančna udeleženost podizvajalcev (obvezna dokazila). Izbrani programski upravitelj je dolžan zagotoviti izbor podizvajalcev, ki izvajajo javne kulturne programe, na podlagi letnega javnega povabila. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov 2.1. Pomen izrazov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene osebe). Javni skladi: javni skladi na področju kulture. Programsko upravljanje prostorov KD Španski borci pomeni upravljanje prostorov skladno s cilji razpisa. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Splošni stroški delovanja so izdatki za blago in storitve, ki jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko enoto, ki so neodvisni od obsega izvajanja programa in se vežejo predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za izvajanje programa. Upravičena oseba je kandidat, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje. 2.2. Upravičenost stroškov V okviru ciljnega razpisa bodo izbranemu programskemu upravitelju zagotovljena sredstva za kritje komunalnih storitev (električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti), povezanih z delovanjem KD Španski borci. Sredstva za kritje drugih materialnih stroškov in stroškov dela, ki jih bo zagotovil MOL, bodo, glede na programsko zasnovo izbranega izvajalca, usklajena po izdaji odločbe in pred sklenitvijo pogodbe. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu 3.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe): – so nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije, ali društva, ki delujejo v javnem interesu in so registrirana na območju MOL, ali javni skladi na področju kulture, ki so sofinancirani s strani MOL; – na razpisanem področju v vlogi producenta oziroma organizatorja delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: izpolnjena originalna Izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje, ki je sestavni del razpisne dokumentacije); – so bili v letu 2008 poslovno likvidni (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – upoštevajo programske parametre iz 1.3. točke razpisa pri pripravi programske sheme (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – predlagajo programsko shemo, ki vključuje vsaj 15 podizvajalcev, ki delujejo na področju kulture, od tega vsaj 3 izvajalce javnih kulturnih programov (obvezno dokazilo: originalne izjave podizvajalcev o sodelovanju, v katerih se opredelijo okvirna programska realizacija in finančna udeleženost podizvajalcev); – da bodo izvajalcem javnih kulturnih programov in projektov ter samozaposlenim na področju kulture pri oddajanju prostorov v najem, zaračunavali samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so pri tem nastali (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – da so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do MOL (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – da so prijavo oddali in v celoti izpolnili na predpisanih obrazcih MOL, ki so del razpisne dokumentacije. 3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOL. MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programskega upravitelja spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (neizvedbe programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 3.2.1. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 – sklep US: U-I-263-05-6, 97/05 – odl. US: U-I-163/05-36, 100/05 – sklep US: U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 – odl. US: U-I-57/06-28). 4. Razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: Najvišje možno število prejetih točk je 100 točk. Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje in bo dosegel najmanj 80 točk. MOL bo izbral programskega upravitelja po postopku, kot ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. 6. Okvirna vrednost zagotovljenih sredstev: okvirna vrednost razpisa za celotno obdobje 2009–2012 znaša 120.000,00 €, in sicer za sredstva, namenjena kritju komunalnih storitev (električna energija, ogrevanje, voda in odvoz smeti), povezanih z delovanjem KD Španski borci. Sredstva za kritje drugih materialnih stroškov in stroškov dela, ki jih bo zagotovil MOL, bodo, glede na programsko zasnovo izbranega izvajalca, usklajena po izdaji odločbe in pred sklenitvijo pogodbe. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za posamezno leto bo izbrani predlagatelj črpal v istem proračunskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. Z izbranim programskim upraviteljem MOL sklene pogodbo o programskem upravljanju KD Španski borci in pogodbo o brezplačnem najemu prostorov z obveznostjo rednega vzdrževanja. 8. Razpisni rok: ciljni razpis se prične 10. 4. 2009 in zaključi 11. 5. 2009. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s programsko in finančno konstrukcijo, opisom izpolnjevanja kriterijev ter izjavo podizvajalca), – prijavni obrazec 2 (originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za triletno obdobje), – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1–2 (vključno z najmanj 15 originalnimi izjavami podizvajalcev o programskem sodelovanju), – parafiran vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, ob sredah tudi med 14. in 16. uro. Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo in v prostore KD Španski borci. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html. MOL je dolžan v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti. 10. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, do vključno 4. 5. 2009 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici s pripisom: Ne odpiraj – Prijava na ciljni razpis, z oznako KD Španski borci 2009–2012. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov (sedež) vlagatelja. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 5. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču MOL. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vlogo predlagatelja, ki: – je ni vložila upravičena oseba (točka 3.1), – ni pravočasna (točka 8), – ni popolna (točki 9 in 10). 11 Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Dario Seraval, e-pošta: dario.seraval@ljubljana.si, tel. 01/306-48-63, 031/221-636. 12. Uradne ure: uradne ure Oddelka za kulturo Mestne uprave MOL so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je mogoč na Oddelku z kulturo Mestne uprave MOL, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana. Za ogled KD Španski borci se vsaj en dan prej najavite pri pristojnem uslužbencu. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: MOL bo predlagatelje o izidih razpisa obvestil predvidoma v mesecu dni po zaključku odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti