Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1220. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2009, stran 4011.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 16. in 97. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 24. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki v obdobju od 1. aprila do sprejetja proračuna občine za leto 2009 oziroma najkasneje do 30. junija 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008 (Uradni list RS, št. 30/08; v nadaljevanju: odlok o proračunu) in Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 115/08). Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina / Podskupina kontov       |   Proračun|
|   |                     | april–junij|
|   |                     |     2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   509.764|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   408.704|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   381.054|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   366.054|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    5.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    10.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    27.650|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    3.000|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |     150|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |     300|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    24.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |      60|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      60|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |       |
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    3.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    3.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |74 TRANSFERNI PRIHODKI          |    98.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    26.000|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    72.000|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   447.821|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   103.821|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    31.365|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    5.275|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    62.181|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    5.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   123.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    80.000|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    3.000|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    40.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   120.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   120.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   101.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi proračunskim |    1.000|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi P.O. in F.O. |   100.000|
|   |ki niso PU                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    61.943|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       |
|   |v javnih skladih in drugih osebah    |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje    |       |
|   |v svoji lasti              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |    61.943|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   –61.943|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
Določila Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008 (Uradni list RS, št. 30/08) se smiselno uporabljajo do sprejetja Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti, ki bremenijo Občino Kostanjevico na Krki, vključijo v sprejeti proračun Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009.
5. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2009 dalje.
Št. 410-35/2008-17
Kostanjevica na Krki, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost