Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1208. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Železniki, stran 3997.

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07), 22. Člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) je distributer toplote družba Toplarna Železniki s soglasjem Občinskega sveta Občine Železniki sprejel
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: pogoji) se urejajo odnosi med distributerjem toplote in odjemalci sistema daljinskega ogrevanja v Občini Železniki. Pogoji določajo:
– območje, na katerem veljajo;
– subjekte, za katere veljajo;
– toplotne naprave distributerja;
– toplotne naprave odjemalca toplote;
– vzdrževanje toplotnih naprav;
– izdajanje soglasij;
– izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje;
– priključitev na omrežje;
– začetek dobave toplote;
– sklepanje pogodb o dobavi in odjemu;
– posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih;
– storitev dobave toplote;
– ugotavljanje količin dobavljene toplote;
– reklamacije;
– neupravičen odjem;
– ustavitev distribucije toplote.
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 27/07, v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v teh pogojih uporabljeni pojmi naslednji pomen:
distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr;
merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
razdelilnik stroškov: dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
3. člen
Pogoji veljajo na območju, na katerem distributer toplote, Toplarna Železniki, d.o.o., opravlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo in na katerem izvršuje svoje pristojnosti Občina Železniki.
Priključitev na toplovodno omrežje je obvezna za vse poslovne in stanovanjske objekte na območju, kjer sistem daljinskega sistema to omogoča.
II. TOPLOTNE NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
4. člen
Če se distributer in odjemalec toplote ne dogovorita drugače, so toplotne naprave distributerja:
– proizvodni viri, ki pretvarjajo primarno energijo goriv v toploto,
– črpališča, ki zagotavljajo pretok vode po omrežju,
– glavni vodi distribucijskega omrežja,
– priključni vodi distribucijskega omrežja,
– razdelilne postaje,
– priključne postaje.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
5. člen
Če se distributer in odjemalec toplote ne dogovorita drugače, so toplotne naprave odjemalca:
– hišne postaje,
– interne toplotne naprave.
IV. OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
6. člen
Nadzor nad delovanjem (obratovanjem) toplotne postaje opravlja distributer toplote v taki meri, da zagotovi najmanj minimalne standarde delovanja omrežja skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili. Distributer lahko nadzira delovanje toplotne postaje daljinsko (postaje, opremljene z možnostjo daljinskega nadzora) ali lokalno.
Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju nemoten dostop do toplotne postaje za potrebe nadzora iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Odjemalec je dolžan normalno vzdrževati svoje naprave. Stanje toplotnih naprav mora biti tako, da s svojim delovanjem ne motijo drugih odjemalcev in toplotnih naprav distributerja.
Vzdrževanje toplotnih naprav distributerja in toplotnih postaj zagotovi distributer na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi in odjemu toplote razen v primeru, če se pogodbenika ne dogovorita drugače. Stroški vzdrževanja toplotnih postaj niso zajeti v ceni standardnih storitev in se obračunajo posebej po ceniku distributerja in v skladu s sklenjeno pogodbo.
8. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije.
V. IZDAJANJE SOGLASIJ
9. člen
Distributer izdaja soglasja na osnovi Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Energetskega zakona in Zakona o splošnem upravnem postopku in Sistemskih obratovalnih navodil.
Odjemalec, ki želi priključiti svoje naprave na distribucijsko omrežje, ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja soglasje k priključitvi.
Za vsako spremembo toplotnih naprav odjemalca, katere posledica je sprememba priključne moči ali obratovalne spremembe, mora odjemalec od distributerja pridobiti soglasje.
10. člen
Distributer na podlagi odjemalčevih načrtovanih del opredeli, katere od dokumentov, navedenih v nadaljevanju, potrebuje za izdajo soglasja iz 9. člena teh pogojev:
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del (PID) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje in podobno),
– projekt (PGD ali PZI) toplotne postaje,
– projekt (PGD ali PZI) priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov,
– dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta,
– soglasje lastnikov objekta ali delov objekta za priključitev.
Poleg naštetih dokumentov lahko za potrebe izdaje soglasja distributer z obrazložitvijo zahteva tudi druge dokumente.
11. člen
Distributer mora dati odjemalcu soglasje, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene s pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje daljinskega ogrevanja Občine Železniki (v nadaljevanju: SON) in če to dopuščajo zmogljivosti distributerjevih toplotnih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje vsebuje pogoje za priključitev ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav.
Če distributer zavrne izdajo soglasja, mora navesti vzroke zavrnitve.
Distributer mora odločati o izdaji soglasja v rokih in načinu po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
VI. GRADNJA IN PRIKLJUČITEV NA TOPLOVODNO OMREŽJE, SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
12. člen
Vrsto, število in lego priključnih vodov določi distributer ob upoštevanju upravičenih odjemalčevih interesov.
13. člen
Odjemalčeve naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se sme priključiti na distributerjevo omrežje le distributer ali izvajalec, v distributerjevi in odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na toplotnih napravah odjemalca, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembe priključne moči.
14. člen
Distributer nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Nadzoruje izpolnjevanje pogojev, opredeljenih v SON. Stroške izvajanja nadzora plača odjemalec po distributerjevem ceniku.
15. člen
Distributer vključi toplotno postajo v obratovanje, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij. Odjemalec v celoti prevzame pravice in obveznosti iz izdanih soglasij in sklenjenih pogodb.
VII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
16. člen
Distributer začne dobavljati toploto:
– po končanem najmanj 14 dnevnem preskusnem delovanju v katerem so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana poročila,
– ko je izvedeno izobraževanje odjemalca o ravnanju s toplovodnimi napravami in napeljavami,
– in takoj, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb in so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca.
Distributer in odjemalec potrdita začetek obratovanja z zapisnikom o pričetku obratovanja toplotnih naprav oziroma nastavitvi obračunske moči ter prevzema merilnika toplotne energije (zapisnik distributerja).
17. člen
Distributer s priključitvijo odjemalčevih naprav na svoje omrežje ne prevzema poroštva za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in ne odpravlja napak na njih, če ne delujejo pravilno.
18. člen
Toplovodno omrežje in naprave je možno pričeti uporabljati skladno z določili SON.
VIII. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI TOPLOTE
19. člen
Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer in odjemalec v pisni obliki (v nadaljevanju Pogodba).
Če Pogodba ni sklenjena v pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto, se šteje, da je bila pogodba sklenjena in je pogodbeno razmerje nastalo z dnem dobave toplote.
Distributer ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne Pogodbe.
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer in odjemalec ne dogovorite drugače.
Odjemalec lahko odpove Pogodbo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Odpoved ni mogoča:
– v primeru zahteve odstopa od Pogodbe s strani posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu (člen 20),
– v primeru zahteve odstopa od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec želel ogrevati, pa je na območju, kjer stoji objekt, predpisana obvezna priključitev na omrežje.
V primeru, da odjemalec zaradi sprememb pogojev ali Tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, odstopi od Pogodbe z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od Pogodbe odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb pogojev ali Tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
Pogodba velja in zavezuje distributerja in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času ni izkazana količina dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena Pogodba distributerja in odjemalca zavezuje še največ 12 mesecev od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca neprekinjeno ni več izkazana dobava toplote. Če želi odjemalec po prenehanju veljavnosti Pogodbe ponovno začeti z odjemom, mora ponovno izvesti vse zahtevane postopke kot pri prvi priključitvi na omrežje.
Če se odjemalci znova odločijo za odjem na istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačevali, če bi toploto odjemali nepretrgoma.
20. člen
Odjemalec mora distributerja pravočasno obvestiti o vseh spremembah lastništva, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem (spremembo naslova za izdajo računa, prevzem pogodbenih obveznosti s strani drugega odjemalca, npr. najemnika idr.).
Do prejema popolnega obvestila je za vse pogodbene obveznosti iz Pogodbe zavezan dotedanji odjemalec.
IX. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
21. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta morajo dobavitelju predložiti sporazumno izdelan delilnik stroškov, ki je sestavni del Pogodbe.
V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa mora biti 100 odstotkov.
Delilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem. Izdelan in posredovan mora biti skladno z navodili distributerja.
X. DOBAVA TOPLOTE
22. člen
Distributer dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno vse leto in mu zagotavlja na odjemnem mestu vročo vodo temperature najmanj 100 °C oziroma s Pogodbo dogovorjeno obračunsko moč.
23. člen
Distributer zagotavlja v sistemu daljinskega ogrevanja parametre, ki so podrobneje navedeni v sistemskih obratovalnih navodilih.
24. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe območja s toploto pogoji dobave toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na distributerjevih in odjemalčevih napravah, poravna stroške, ki nastanejo na toplotnih napravah distributerja distributer, stroške, ki nastanejo na toplotnih napravah odjemalca pa odjemalec.
Če odjemalec ne prevzame stroškov iz prejšnjega odstavka ali če potrebne spremembe niso opravljene pravočasno in niso časovno usklajene z deli na distributerjevih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
XI. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
25. člen
Dobavljene količine toplote se merijo z merilnimi napravami, nameščenimi v toplotnih postajah, neposredno s toplotnimi števci oziroma se v primeru okvare merilnih naprav določijo z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
26. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odbirka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji, ne glede na nameščene merilne naprave, ki rabijo za interno porazdelitev porabljene toplote.
27. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec pokvarjen, se določi dobavljena količina:
– za ogrevanje po pavšalnem obračunu (28. člen)
– za pripravo sanitarne tople vode po pavšalnem obračunu (29. člen).
28. člen
Pavšalni obračun dobavljene količine toplote se izračuna na način: seštevek vrednosti porabe zadnjih treh mesecev tekočega leta, ko je bilo še možno odčitavanje, se primerja s seštevkom porabe istih mesecev preteklega leta. S primerjalnim faktorjem se pomnoži porabo istega meseca v preteklem letu in v tekočem, ko ni bila možna meritev. Tako ugotovljena količina se obračuna, z upoštevanjem razmerja povprečne zunanje temperature za primerljive mesece v preteklem in tekočem letu, ter poveča za 10%. V primeru, da je bila v obračunskem mesecu, pred okvaro merilnika, zabeležena večdnevna poraba in je stranka okvaro pravočasno sporočila, lahko tudi ta poraba služi kot osnova za preračun in obračun porabe za tekoči mesec.
29. člen
Količina toplote za pripravo sanitarne tople vode se določi na osnovi meritve z vodomerom, ki je vgrajen pred napravo za pripravo sanitarne tople vode. Za m3 segrete vode od 15° do 60° C se obračuna 50 kWh toplotne energije.
V primeru, da je vodomer za toplo sanitarno vodo v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
V primeru priprave tople sanitarne vode, ko je vodomer za hladno vodo (ki je nameščen pred akumulatorjem) v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
30. člen
Namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi distributer na odjemalčeve stroške. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z distributerjevim soglasjem.
Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev.
31. člen
Vsa dela s popravili in zamenjavo merilnih naprav opravlja distributer ali od njega pooblaščena oseba.
32. člen
Podatke z merilnih naprav odbira distributer.
33. člen
Redne preglede, overovitve in zamenjave merilnih naprav v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska števnine za vzdrževanje merilnih naprav opravlja distributer.
Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov iz prejšnjega odstavka pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanje merilnih naprav, kakor je dopustno, poravna stroške preskusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za tisto obdobje obračuna po določilih 28. in 29. člena pogojev.
XII. REKLAMACIJE
34. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec telefonsko, pisno ali po elektronski pošti.
Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote, delovanje merilnih naprav ali druge storitve.
35. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi pogojev oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema distributer samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
36. člen
Distributer mora podati odgovor na reklamacijo v roku osmih delovnih dni.
XII. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE
37. člen
Če odjemalec odjema toploto brez distributerjevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v distributerjevo škodo, je distributer upravičen zaračunati porabljeno toploto skladno z 28. in 29. členom Pogojev.
38. člen
Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.
39. člen
Odjemalec mora plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom.
Višina povračila se določi glede na dejanske stroške na osnovi zapisnika, ki ga podpišeta distributer in odjemalec.
40. člen
Če odjemalec pridobi soglasje h gradnji in priključitvi objekta in priključi svoje naprave brez distributerjeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko distributer sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
XIV. USTAVITEV DISTRIBUCIJE TOPLOTE
41. člen
Načini in možnosti ustavitve distribucije toplote so podrobneje določeni v SON.
Distributer je dolžan skladno z Energetskim zakonom v zimskih mesecih ponovno priključiti odjemalca, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva in v dveh dneh po prekinitvi dobave toplote zahteva ponovno priključitev ter izkaže, da bi mu zaradi prekinitve dobave lahko nastala nevarnost za življenje ali zdravje in da si iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja. Če odjemalec v navedem roku tega ne izkaže, distributer šteje, da nevarnost ne obstaja.
42. člen
Vnovična dobava toplote po ustavitvi se prične takoj, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in se distributerju povrnejo morebitni nastali stroški.
43. člen
Prekinitev ali ustavitev dobave toplote ne pomenita odstopa od Pogodbe. Če odjemalec ne želi odjemati toplote po prekinitvi dobave iz 39. člena, mora ravnati skladno z 19. členom.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Pogoji se po prejemu soglasja Občinskega sveta Občine Železniki objavijo v Uradnem listu in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
45. člen
Z dnem uveljavitve teh pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije z dne 8. 9. 1999.
46. člen
Pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Železniki, dne 2. aprila 2009
Toplarna Železniki, d.o.o.
Ivan Fajfar l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost