Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Ob-2938/09 , Stran 840
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova. 2. Predmet prodaje: dvosobno stanovanje na naslovu Cankova 25, 9261 Cankova, v izmeri 64.66 m2, pripisano pri vl. 157, parc. št. 1015/2, k.o. Cankova. Stanovanje je v prvem nadstropju poslovno-stanovanjske zgradbe v naselju Cankova in ima poseben vhod. Predkupno pravico ima drug etažni lastnik. 3. Vrsta pravnega posla: za predmet prodaje se sklene prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za stanovanje je 30.000 EUR, najnižji znesek višanja je 100 EUR. Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Cankova, št. 01352-0100012533, sklic 00-2009. 6. Plačilo kupnine: plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, dne 29. 4. 2009, v sejni sobi Občine Cankova, in sicer ob 15. uri. 8. Plačilo kavcije Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun občine, ki je naveden v 5. točki. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Ogled predmetnega stanovanja: ogled je mogoč vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Cankova, kontaktna oseba je Renata Žnidarič, tel. 02/540-93-76. 10. Pogoj za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overovljeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na javni dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavciji s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, pred začetkom dražbe izločeni iz postopka. 11. Sklenitev prodajne pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Cankova zadrži njegovo kavcijo. 12. Pravila javne dražbe: nepremičnina se proda v celoti po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih garancij za nepremičnino. Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec. Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe Občine Cankova, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Komisija iz prejšnjega odstavka lahko začne postopek s soglasjem odgovorne osebe Občine Cankova do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrnejo plačane varščine in izkazani stroški. 13. Objava javne dražbe: ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.

AAA Zlata odličnost