Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 144/09 Ob-2912/09 , Stran 804
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 1. Namen, predmet in cilji razpisa Namen tega razpisa je sofinanciranje oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin medijev, ki so v skladu s 4. členom ZMed–UPB1 pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin naslednjih medijev: – tiskanih medijev; – radijskih programov; – televizijskih programov; – elektronskih publikacij. S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin medijev: – pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, nanizanke, analize, reportaže in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije; – pri radijskih in televizijskih programih: kulturne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene ali podobne oddaje ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio in televizijo. Cilji razpisa: – zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti; zagotavljanje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin; ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete in jezika; vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev ter kulture javnega dialoga, utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti. 2. Upravičeni prijavitelji na razpis so: – izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan prijave na razpis vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji projektov), razen izjem, navedenih v nadaljevanju razpisa. Na razpisu ne morejo sodelovati: – projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena ZMed–UPB1, kot so celovečerni TV filmi in drame, kulturno–umetniške in razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali ki so namenjena madžarski in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora z drugih področij umetnosti; – neodvisni producenti avdiovizualnih del iz 73. člena ZMed–UPB1; – javni zavod Radiotelevizija Slovenija; – projekti oziroma programske vsebine tistih medijev, ki so namenjeni izključno javnemu obveščanju na ravni lokalne samoupravne skupnosti; – projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po drugem odstavku 3. člena ZMed–UPB1 niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter video strani brez žive slike – t.i. neplačana obvestila); – izdajatelji tiskanih medijev, katerih število izdaj znaša manj kot 4 posamezne številke na leto (ločeno). 3. Pomen posameznih izrazov in upravičenost stroškov Za programske vsebine tiskanega medija in elektronske publikacije se štejejo izključno vsebinski sklopi (tematski članki, nanizanke, analize, reportaže, mnenjske strani ipd.) znotraj posameznega tiskanega medija oziroma elektronske publikacije. Za programske vsebine tiskanega medija in elektronske publikacije se ne šteje tiskani medij oziroma elektronska publikacija kot celota, vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. S tem razpisom se ne sofinancirajo mediji kot taki, ampak zgolj ustvarjanje programskih vsebin znotraj posameznega medija. Vloge prijaviteljev celotnega medija in ne programskih vsebin znotraj medija bodo zavržene kot nedovoljene. Upravičeni stroški so vsi neposredni stroški, ki so potrebni za produkcijo vsebin. Zaprošeni znesek financiranja projekta je znesek, za katerega lahko predlagatelj zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta. 4. Področja kandidiranja in višina sredstev za posamezno področje Predlagatelji s prijavljenimi projekti kandidirajo na enem od naslednjih področij: 4.1. Področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (Prijavni obrazec – Področje A). Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 1.400.000,00 EUR, posamezni predlagatelj pa lahko na tem področju kandidira z največ dvema projektoma za posamezni medij, ki je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. 4.2. Področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (Prijavni obrazec – Področje B). Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 2.000.000,00 EUR, posamezni predlagatelj pa lahko na tem področju kandidira z največ tremi projekti za posamezni medij, ki je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. Projekti se lahko iz sredstev državnega proračuna, namenjenih za ta razpis, sofinancirajo v višini največ do 50% od celotne ocenjene vrednosti prijavljenega projekta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti: 5.1.1 Projekti oziroma programske vsebine morajo biti splošno-informativne, kulturne, znanstveno-strokovne, raziskovalne in/ali izobraževalne narave, ki imajo pomen za eno ali več naslednjih kategorij: – za uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, slepih ter gluhonemih do javnega obveščanja in do obveščenosti; – za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev; – za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; – za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev; – za kulturo javnega dialoga; – za utrjevanje pravne in socialne države; – za razvoj izobraževanja in znanosti. 5.1.2 V sofinanciranje ne more biti sprejet projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu ali javnem pozivu za sredstva iz državnega proračuna ali je na katerem koli drugem javnem razpisu ali javnem pozivu že bil izbran v sofinanciranje (Izjava št. 1). 5.2 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji projektov: 5.2.1 da so na dan prijave na razpis registrirani za opravljanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin medijev (velja za vse predlagatelje); (Dokazilo št. 1) 5.2.2 da so na dan objave razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS (velja za vse predlagatelje); 5.2.3 da imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu RS pridobljen status izdajatelja programov posebnega pomena (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa); 5.2.4 da na dan zaključka prijavnega roka na razpis nimajo odprtih obveznosti oziroma da imajo poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo RS in njegovih posrednih proračunskih uporabnikov (velja za vse predlagatelje) (Izjava št. 2). 5.2.5 da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj. 5.3 Predlagatelji projektov izkazujejo izpolnjevanje pogojev z dokazili in izjavami, ki so navedeni ter priloženi prijavnemu obrazcu, in sicer z: – dokazilo št. 1 o registraciji izdajatelja medija, ki ne sme biti starejše od 90 dni (na primer kopija izpiska iz sodnega registra, odločba o vpisu v register društev, dokazilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, ustanovitveni akt). Dokazilo morajo predložiti vsi izdajatelji medijev. – priloga št. 1: Naziv in reference medija. – priloga št. 2: Priporočila za medij, podana s strani civilne družbe, pravnih ter fizični oseb ipd. – priloga št. 3: Ime in reference glavnega avtorja projekta. – priloga št. 4 Imena in reference morebitnih soavtorjev projekta. – priloga št. 5: Ime in reference morebitnega producenta. – priloga št. 6 Imena in reference morebitnih koproducentov. 5.4 Predlagatelj, ki v prijavnem obrazcu navede posamezne (so)avtorje in/ali (ko)producente, mora zanje ustrezno predložiti tudi vse priloge, navedene v točki 5.3 tega razpisa, drugače se vloga šteje kot nepopolna in se zavrže. 5.5 Pogojev iz točk 5.2.2 in 5.2.3 ni potrebno posebej izkazovati, ker se vodijo na podlagi javnih evidenc, dostopnih Ministrstvu za kulturo RS. 6. Način ocenjevanja in uporaba meril 6.1 Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (področje A): Projekti oziroma programske vsebine, ki kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo znotraj sedmih razpisnih meril. V kolikor je prijavljena programska vsebina namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah, se za to dobi dodatno število točk. Za vse programske vsebine, ne glede na vrsto izdajatelja, se upošteva enako maksimalno število točk, ki jih lahko dosežejo. 6.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin tiskanih medijev: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; 0–10 točk; – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk; – povprečno število natisnjenih in prodanih izvodov tiskanih medijev; 0–10 točk; – obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin ter povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki; 0–10 točk; – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk; – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk; – pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost; 0–10 točk. Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 10 točk Skupaj možnih točk je 80. 6.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; 0–10 točk; – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk; – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika; 0–10 točk; – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–10 točk; – pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 0–10 točk; – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk; – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk. Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 10 točk. Skupaj možnih točk je 80. 6.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (področje B) Projekti oziroma programske vsebine, ki kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno merilo. Dodatno število točk se dobi tudi za to, če je prijavljena programska vsebina namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah. 6.2.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; 0–10 točk; – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 0–10 točk; – pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin; 0–10 točk; – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 0–10 točk; – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 0–10 točk; – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 0–10 točk; – omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 0–10 točk; – zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja strpnosti; 0–10 točk; – nepridobitnost programa; 10 točk. Programska vsebina je namenjena slepim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah; 10 točk. Skupaj možnih točk je 100. 7. Dodelitev sredstev in omejitve pri dodelitvi sredstev Na razpisu bodo v sofinanciranje izbrani tisti projekti, ki bodo na podlagi razpisnih meril v postopku izbire ocenjeni višje. Dokončni izbor projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08) sklenilo pogodbo o sofinanciranju projektov. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009, ob upoštevanju plačilnih rokov, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2009. V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji. 8. Razpisni rok: razpis se prične 10. 4. 2009 in se zaključi 11. 5. 2009. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec, ki vsebuje seznam obveznih prilog in dokazil ter obvezne izjave. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, podpisan in žigosan; – podpisane in žigosane obvezne izjave, ki so del prijavnega obrazca; – obvezna dokazila in priloge, navedene v prijavnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni oziroma vložišču Ministrstva za kulturo RS. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani Ministrstva za kulturo RS http://www.mk.gov.si, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis. 10. Oddaja vlog in dostava predlogov 10.1 Vloga mora biti obvezno oddana na originalnem, v celoti izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vsa obvezna dokazila, priloge in izjave, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Vsaj en izvod prijavnega obrazca in zahtevanih obveznih izjav mora biti vložen v originalni obliki ter ustrezno podpisan in žigosan, ostale izvode pa lahko predlagatelji vložijo v obliki fotokopij. Kolikor vsaj en izvod prijavnega obrazca in zahtevanih obveznih izjav ne bo vložen v originalni obliki ter ustrezno podpisan in žigosan, bo Ministrstvo za kulturo vlogo zavrglo kot nepopolno. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Kasnejših dopolnitev Ministrstvo za kulturo RS v skladu z ZUJIK ne bo upoštevalo. Vloga, vključno s prijavnim obrazcem, mora biti izpolnjena v celoti. V kolikor se posamezne rubrike znotraj vloge ne nanašajo na posamezni projekt ali predlagatelja, jih je ta dolžan ustrezno prečrtati ali označiti. Vloga, ki ni v celoti oziroma ustrezno izpolnjena ali ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, se šteje za nepopolno in se zavrže. 10.2 Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji predložiti v enem originalnem izvodu v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava za razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev 2009 (JPR 16–MV–2009) ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. Vloga mora biti poslana z navadno poštno pošiljko ali predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 5. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka, in sicer v zaprti ovojnici (kuverti). Vlogo je možno oddati tudi v glavni pisarni oziroma vložišču Ministrstva za kulturo RS med uradnimi urami (vsak ponedeljek od 9. do 12. ure ter sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka, oziroma priporočeno oddane na pošti na zadnji dan razpisnega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vsak projekt oziroma vsaka vloga, ki se prijavlja na razpis, mora biti oddana ločeno v posebni ovojnici (kuverti). Posamezna vloga, ki ne bo oddana v eni ločeni ovojnici (kuverti), se bo štela kot nepopolna in bo zavržena. Prav tako bodo kot nepopolne zavržene vse različne vloge, ki bodo oddane v eni skupni ovojnici (kuverti). Kot nedovoljene bodo zavržene tudi tiste vloge izdajateljev medija, ki ne bodo prijavljene v skladu s 3. točko besedila tega razpisa. Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vse vloge posameznega predlagatelja, ki ne bo upošteval omejitve prijave števila projektov na razpis, ki so navedene pod točkama 4.1. in 4.2. besedila tega razpisa. Take vloge bodo zavržene kot nedovoljene. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 11. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil: Sonja Trančar, tel. +386/1/369-59-47, elektronska pošta: Sonja.Trancar@gov.si. Morebitne dodatne informacije so vsem zainteresiranim na voljo v času uradnih ur Ministrstva za kulturo RS, ki so po telefonu in elektronskih medijih vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v glavni pisarni oziroma vložišču Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 9. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo RS bo vloge odprlo v roku 15 dni od zaključka razpisa, predlagatelje projektov o izidih razpisa pa obvestilo najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost