Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 478-72/2008 Ob-2869/09 , Stran 845
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a. 2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnine Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja spodaj navedenega stavbnega zemljišča v k.o. Šturje, in sicer za izgradnjo doma za izvajanje institucionalnega varstva starejših: – parc. št. 1428/7 v izmeri 1397 m2, vl. št. 1659 k.o. Šturje. Nepremičnina se nahaja jugovzhodno od obstoječega doma starejših občanov na Ribniku v Ajdovščini. 3. Ponudbena cena: najmanjša ponudbena cena za nepremičnino navedeno v drugi točki znaša 56 €/m2 oziroma 78.232,00 €. 4. Izbira ponudnika Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Izbran ponudnik je dolžan plačati tudi 20% DDV od dosežene ponudbene cene. 5. Predkupna pravica Občine Ajdovščina: kupec se mora obvezati, da bo v primeru prodaje nepremičnine, ki je predmet te javne ponudbe, le-to, v primeru prodaje, najprej ponudil prodajalcu (Občini Ajdovščina), preden bi ponudbo dal drugim zainteresiranim osebam, in sicer pod enakimi pogoji, kot bi jo ponudil drugim interesentom. Predkupna pravica Občine Ajdovščina se ustanovi za dobo 5 let. 6. Drugi pogoji a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 22. 5. 2009. d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino vključno z davkom na dodano vrednost v roku 8 dni od izstavitve računa. e) Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za razpis plačati na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila varščino, ki znaša 8.000,00 EUR. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. 8. Ponudba Ponudba mora vsebovati: – predmet nakupa; – ponudbeno ceno (brez DDV); – dokument, iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30 dni (izpis iz poslovnega registra Slovenije); kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da se strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. 9. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine za izgradnjo doma starejših«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 5. 5. 2009 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 10. Informacije: dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali na tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.

AAA Zlata odličnost