Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1258. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke, stran 4058.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve PUP)
(1) Območje naselja Bevke se ureja z izvedbenim prostorskim aktom – Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke (Naš časopis, št. 304/04, Uradni list RS, št. 102/08; v nadaljnjem besedilu: PUP Bevke).
(2) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP Bevke je podalo podjetje Realprojekt d.o.o., Bevke 78, 1358 Log pri Brezovici.
(3) Pobuda je bila podana, ker želi investitor graditi stanovanjske objekte znotraj območja »arheološkega rezervata območja Gradišča«.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP Bevke so zemljišča s parc. št. 827/6, 827/7, 827/8 k.o. Blatna Brezovica, ki se nahajajo v območju 4a/2 (Na Hrbtu) v naselju Bevke.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev PUP Bevke zagotovi investitor.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– prostorskega plana Občine Vrhnika,
– investicijskih namer investitorja,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in njihovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP Bevke teče na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), in sicer v naslednjih fazah:
+-----------------------------------------+--------------------+
|         Faza          |    Rok     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava osnutka sprememb in dopolnitev |   april 2009   |
|PUP                   |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev smernic            | april–maj 2009,  |
+-----------------------------------------+    30 dni    |
|Obvestilo o CPVO             |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Dopolnitev osnutka sprememb in      |  maj–junij 2009  |
|dopolnitev PUP              |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javno naznanilo             |7 dni pred začetkom |
|                     | javne razgrnitve |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   | junij–julij 2009, |
|                     |    30 dni    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava stališč do pripomb in predlogov | julij–avgust 2009 |
|javnosti                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Priprava predloga sprememb in dopolnitev |  avgust 2009   |
|PUP                   |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja     | avgust–september |
|prostora                 |    2009,    |
|                     |    30 dni    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Predložitev usklajenega predloga     | september–oktober |
|sprememb in dopolnitev PUP odboru in   |    2009    |
|občinskemu svetu v sprejem        |          |
+-----------------------------------------+          |
|Sprejem spremembe in dopolnitve PUP z  |          |
|odlokom in objava v uradnem glasilu   |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
(2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter Krajevni skupnosti Bevke.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana)
2. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, sprememb in dopolnitev PUP ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor Realprojekt d.o.o., Bevke 78, 1358 Log pri Brezovici.
7. člen
(objava)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-37/2007(5-08)
Vrhnika, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost