Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2009 z dne 6. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2009 z dne 6. 4. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1143. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1144. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1184. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

MINISTRSTVA

1145. Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora

USTAVNO SODIŠČE

1146. Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek prvega odstavka 16. člena in četrta alineja prvega odstavka 17. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1147. Pravilnik o podrobnejši vsebini obrazca za prijavo terjatev upnikov v postopku prisilne likvidacije zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima podružnico ustanovljeno v drugi državi članici
1185. Pravilnik o napredovanju delavcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1148. Pravilnik o štipendiranju (Štipendijska shema SOČA)

OBČINE

Cankova

1149. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
1150. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
1151. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
1152. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1153. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Cankova na nadomestnih lokalnih volitvah, dne 29. marca 2009

Idrija

1154. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
1155. Odlok o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija
1156. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2009
1157. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

1158. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja

Kranj

1159. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

Loški Potok

1160. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Loški Potok

Ravne na Koroškem

1161. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2008

Rogaška Slatina

1162. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2008
1163. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj v Občini Rogaška Slatina

Rogašovci

1164. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2008
1165. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci

Slovenske Konjice

1166. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2008
1167. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2009
1168. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice
1169. Sklep o pomoči za novorojence

Šentrupert

1170. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1171. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1172. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofja Loka

1173. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka

Šmartno pri Litiji

1174. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji
1175. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
1176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji
1177. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1178. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volitve poslancev Republike Slovenije v evropski parlament

Tabor

1179. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko«

Vojnik

1180. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Zreče

1181. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2008
1182. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja, ki se ureja skladno z zazidalnim načrtom industrijske cone II Unior Kl Zreče (CČN Zreče)

Žiri

1183. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žiri

POPRAVKI

1186. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti