Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1189. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-B), stran 3966.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. marca 2009.
Št. 003-02-3/2009-23
Ljubljana, dne 8. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV (ZPIZVZ-B)
1. člen
V Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– do vdovske pokojnine,«.
Dosedanja četrta do osma alineja postanejo peta do deveta alineja.
Dosedanja deveta alineja, ki postane deseta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– do letnega dodatka,«.
Dosedanja deseta in enajsta alineja postaneta enajsta in dvanajsta alineja.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »pridobijo pravico do« dodata besedi »vdovske ter«.
V drugem odstavku se besedilo »dodatka za rekreacijo upokojencev« nadomesti z besedama »letnega dodatka«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vdovi oziroma vdovcu se lahko poleg starostne ali invalidske pokojnine, priznane po tem zakonu ali Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) izplačuje tudi del vdovske pokojnine, ki mu gre po pokojnem uživalcu pravic po tem zakonu oziroma po pokojnem zavarovancu ali uživalcu pravic po ZPIZ-1, vendar največ v višini in obsegu, določenem v ZPIZ-1.«.
3. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedama »invalidska pokojnina« doda vejico in besedo »vdovska«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Del vdovske pokojnine se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-06/09-1/13
Ljubljana, dne 31. marca 2009
EPA 203-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti