Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

Št. 145/09 Ob-2920/09 , Stran 808
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: – sofinanciranje kinematografske distribucije dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov; – komercialni filmi niso predmet razpisa oziroma sofinanciranja; – sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo). A) Kinematografska distribucija: 2. Razlaga pojmov: – kinematografska distribucija pomeni vsako komercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma v kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, nakup filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane promocijske aktivnosti; – distributer je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije; – film, ki je predmet sofinanciranja, je lahko igrani, animirani ali dokumentarni film, dolg najmanj 70 minut, ki ustreza pogojem iz Evropske konvencije o filmski koprodukciji (Uradni list RS, št. 22/03). 3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«: – za sofinanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo svetovnih kinotečnih filmov v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale kriterije tega razpisa. 4. Filmi, za katere distributer lahko dobi finančno pomoč na ciljnem razpisu: – morajo biti prikazani v kinematografskih dvoranah art mreže v Sloveniji, – ne smejo kršiti človekovih pravic. 5. Posamezni distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo z največ 5 projekti. 6. Distributerji lahko na javnem ciljnem razpisu kandidirajo za pridobitev sredstev za: – nakup ali izdelavo največ 2 filmskih kopij evropskih filmov ali filmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere je distributer pridobil pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije, – tehnično obdelavo filmov iz prve alineje te točke (npr. prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje), – promocijo filmov iz prve alineje te točke. 7. Splošni razpisni kriteriji V postopku izbire prijavljenih projektov s področja kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji kriteriji: – kakovost filma (izkazana v kritiških ocenah in festivalskih nagradah), 1–10 točk, – pomembnost filma za svetovno filmsko zgodovino in pomembnost filmskega avtorja v primeru kinotečnih filmov, 1–10 točk. 8. Zahtevana dokazila za predlagatelje-distributerje so sestavni del razpisne dokumentacije. 9. Sofinancira se distribucija posameznega filma. 10. Finančnih sredstev, pridobljenih na ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni mogoče prenesti na podizvajalce ali druge osebe. 11. Dodeljena sredstva se lahko porabijo samo za distribucijo dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov. 12. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis za področje distribucije filmov, je 82.000 EUR, oziroma v višini sredstev sprejetega in uradno objavljenega rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009. 13. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50% vseh predvidenih stroškov. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme preseči 6.000 EUR. B) Mreža art kinematografov: 14. Razlaga pojmov: – kinematograf je javni prikazovalec, ki je registriran za kinematografsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. 15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki: – deluje kontinuirano vse leto, – ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej, – ima najmanj 4 projekcije na teden, – ima najmanj 50 sedežev, – ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja, – poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi zagotavljal prikazovanje dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov, predvsem pa filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo, v deležu vsaj 20% projekcij na platnu, za katerega podaja vlogo. 16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom: – razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture za javno predvajanje filmov na posameznem platnu, ki ustreza 16. točki tega razpisa, – pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno platno, ki ustreza 16. točki tega razpisa, – filmske vzgoje za otroke in mladino, – prenašanja pozitivnih izkušenj in metod dela s ciljem razširitve art mreže, oziroma povečanje njene aktivnosti. 17. V postopku izbire prijavljenih projektov s področja mreže art kinematografov se upoštevajo naslednji temeljni kriteriji: – da je projekt tehtno in vsebinsko obrazložen, 1–10 točk, – da je razvoj predlaganega segmenta tehnične infrastrukture pomemben za enakomeren razvoj kinematografske mreže na celotnem ozemlju Republike Slovenije, 1–10 točk. 18. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe so našteta v razpisni dokumentaciji. 20. Prijavitelj je dolžan podati poročilo o prikazovanju dobrih, priznanih, nagrajenih art filmov, še posebej filmov, katerih nabava je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kulturo, za obdobje od 1. 1. 2009 dalje. 21. Natančni roki za oddajo poročil bodo določeni s pogodbo o sofinanciranju. 22. Na javnem razpisu lahko s projekti kandidirajo tudi prijavitelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), toda tako sofinanciranje (namen in višina dobljenih sredstev) mora biti v razpisni dokumentaciji jasno prikazano. 23. Prejemnik sredstev za infrastrukturo mora ohraniti investicije za odobreni namen in program najmanj pet let po zaključku investicij. 24. Prijavitelj mora projekt prikazovanja in projekt sofinanciranja tehnične infrastrukture vložiti ločeno. 25. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis delovanja art mreže, je: 126.000 EUR oziroma v višini sredstev sprejetega in uradno objavljenega rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009. Splošno za oba dela: 26. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov. 27. Prijavitelji ne morejo kandidirati na tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. 28. Prijavitelji ne morejo kandidirati na razpisu, če imajo neporavnane obveznosti do Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in drugih posrednih proračunskih uporabnikov. 29. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami. Najvišje skupno število prejetih točk za dva kriterija v segmentu distribucije je 20 točk in v segmentu mreže art kinematografov za dva kriterija prav tako 20 točk. 30. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05). 31. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje. Dokončni izbor projektov bo opravljen v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 32. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje ministrica, pristojna za kulturo. 33. Rok za uporabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009. 34. Razpis se prične 10. 4. 2009, zaključi pa 11. 5. 2009. 35. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni list, – spisek obveznih prilog, – obrazce št. 1., 2., 3. in 4. ter – izjavo št. 1., 2. in 3. za posamezne projekte. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si, lahko pa razpisno dokumentacijo predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v vložišču ministrstva. 36. Vpogled v razpisno dokumentacijo: prijavitelji lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo do datuma zaključka razpisa v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljubljana). 37. Oddaja in dostava prijav na razpis Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vsak posamezen projekt je vloga zase in mora biti oddan v svoji kuverti. Prijavitelj mora zanj priložiti vse zahtevane priloge. Prijava mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 11. 5. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z oznako na prednji strani: Ne odpiraj JPR17-KT-2009 – Distribucija ali Ne odpiraj JPR17-KT-2009 – Art mreža. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov oziroma sedež. 38. Prijave, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. 39. Ministrstvo bo po odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne prijave in prijave, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 40. Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil: Ivan Oven, tel. 01/369-59-78, elektronska pošta: ivan.oven@gov.si in Maja Lapanja, elektronska pošta: maja.lapanja@gov.si. 41. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.

AAA Zlata odličnost