Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3345. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1B)
3346. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C)
3347. Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O)
3348. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K)
3349. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008 (ZIJZ-C)
3350. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3351. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran
3352. Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje Kobilarne Lipica – I. del
3353. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
3354. Uredba o določitvi enostavnih upravnih zadev, za katere ni potrebno opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka
3355. Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom
3356. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
3357. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

Odloki

3358. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije

Sklepi

3359. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan
3360. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3361. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
3362. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
3363. Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb
3364. Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
3365. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
3366. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
3367. Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine
3368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
3370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
3371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzgojno-varstvenih družinah
3372. Znesek minimalne plače
3447. Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene

USTAVNO SODIŠČE

3373. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3374. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje
3375. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje
3376. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3377. Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti

OBČINE

Beltinci

3378. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar
3379. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
3380. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.
3381. Pogoji za plakatiranje med volilno oziroma referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci

Brežice

3382. Odlok o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
3383. Odlok o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3384. Odlok o razglasitvi Orešje na Bizeljskem – Cerkev sv. Marije Magdalene za kulturni spomenik lokalnega pomena
3385. Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Duha za kulturni spomenik lokalnega pomena
3386. Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju – Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik lokalnega pomena
3387. Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Andreja na Skalah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3388. Odlok o razglasitvi Mostec – Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
3389. Odlok o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena Marijinega za kulturni spomenik lokalnega pomena
3390. Odlok o razglasitvi Dobova – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
3391. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Celje

3392. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje
3393. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

Črenšovci

3394. Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne in referendumske kampanje

Črnomelj

3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
3396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem mestnem jedru Črnomlja

Dobrna

3397. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna

Gorje

3398. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Grosuplje

3399. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh (parc. št. 1211 in 1223/4)

Kanal ob Soči

3400. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
3401. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
3402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
3403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

Komen

3404. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen

Litija

3405. Odlok o oglaševanju v Občini Litija
3406. Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
3407. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija
3408. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Ljubljana

3409. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu
3410. Odlok o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana
3411. Odlok o določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana
3412. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
3413. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5, vse k.o. Vič
3414. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
3415. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
3416. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
3417. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
3418. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina
3419. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid
3420. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka

Nova Gorica

3421. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob sodišču v Novi Gorici
3422. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi Gorici
3423. Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna dolina III
3424. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III
3425. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – jug (spremembi dela LN Ob železniški postaji)

Novo mesto

3426. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor Republike Slovenije na območju Mestne občine Novo mesto

Pivka

3427. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela LC 315050, LC 315010, LC 315020 ter JP 816637

Prebold

3428. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas

Ravne na Koroškem

3429. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ravne na Koroškem

Sežana

3430. Pogoji za uporabo plakatnih mest

Slovenj Gradec

3431. Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)
3432. Odlok o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
3433. Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)
3434. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
3435. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
3436. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
3437. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

Sveti Jurij ob Ščavnici

3438. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008

Šalovci

3439. Odlok o priznanjih Občine Šalovci

Šempeter-Vrtojba

3440. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Trebnje

3441. Obvezna razlaga druge alineje 46. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje
3442. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija« za kulturni spomenik lokalnega pomena
3443. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje
3444. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno-industrijsko območje Mirna

Žalec

3445. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

Žirovnica

3446. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Žirovnica v času volilne kampanje za volitve v državni zbor

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti