Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3345. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1B)
3346. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C)
3347. Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O)
3348. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K)
3349. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008 (ZIJZ-C)
3350. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3351. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto za Piran
3352. Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje Kobilarne Lipica – I. del
3353. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
3354. Uredba o določitvi enostavnih upravnih zadev, za katere ni potrebno opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka
3355. Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom
3356. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
3357. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

Odloki

3358. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije

Sklepi

3359. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan
3360. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3361. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
3362. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
3363. Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb
3364. Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
3365. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
3366. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
3367. Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine
3368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
3370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
3371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzgojno-varstvenih družinah
3372. Znesek minimalne plače
3447. Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene

USTAVNO SODIŠČE

3373. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3374. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje
3375. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje
3376. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3377. Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti

OBČINE

Beltinci

3378. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar
3379. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
3380. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.
3381. Pogoji za plakatiranje med volilno oziroma referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci

Brežice

3382. Odlok o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
3383. Odlok o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3384. Odlok o razglasitvi Orešje na Bizeljskem – Cerkev sv. Marije Magdalene za kulturni spomenik lokalnega pomena
3385. Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Duha za kulturni spomenik lokalnega pomena
3386. Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju – Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik lokalnega pomena
3387. Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Andreja na Skalah za kulturni spomenik lokalnega pomena
3388. Odlok o razglasitvi Mostec – Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
3389. Odlok o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena Marijinega za kulturni spomenik lokalnega pomena
3390. Odlok o razglasitvi Dobova – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
3391. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Celje

3392. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje
3393. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

Črenšovci

3394. Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne in referendumske kampanje

Črnomelj

3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
3396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem mestnem jedru Črnomlja

Dobrna

3397. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna

Gorje

3398. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Grosuplje

3399. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh (parc. št. 1211 in 1223/4)

Kanal ob Soči

3400. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
3401. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
3402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
3403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju

Komen

3404. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen

Litija

3405. Odlok o oglaševanju v Občini Litija
3406. Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
3407. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija
3408. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Ljubljana

3409. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu
3410. Odlok o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana
3411. Odlok o določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana
3412. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
3413. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5, vse k.o. Vič
3414. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
3415. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
3416. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
3417. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
3418. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina
3419. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid
3420. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka

Nova Gorica

3421. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob sodišču v Novi Gorici
3422. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi Gorici
3423. Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna dolina III
3424. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III
3425. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – jug (spremembi dela LN Ob železniški postaji)

Novo mesto

3426. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor Republike Slovenije na območju Mestne občine Novo mesto

Pivka

3427. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela LC 315050, LC 315010, LC 315020 ter JP 816637

Prebold

3428. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas

Ravne na Koroškem

3429. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ravne na Koroškem

Sežana

3430. Pogoji za uporabo plakatnih mest

Slovenj Gradec

3431. Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)
3432. Odlok o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
3433. Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)
3434. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
3435. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
3436. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
3437. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

Sveti Jurij ob Ščavnici

3438. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008

Šalovci

3439. Odlok o priznanjih Občine Šalovci

Šempeter-Vrtojba

3440. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Trebnje

3441. Obvezna razlaga druge alineje 46. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje
3442. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija« za kulturni spomenik lokalnega pomena
3443. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje
3444. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno-industrijsko območje Mirna

Žalec

3445. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

Žirovnica

3446. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Žirovnica v času volilne kampanje za volitve v državni zbor

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost