Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 331-27/2007/8 Ob-6725/08 , Stran 2625
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007–2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za obnovo in razvoj vasi z možnostjo črpanja do 31. 12. 2011, je 9.000.000,00 €, od tega: – namenska sredstva EU–EKSRP: 6.750.000,00 €; – slovenska soudeležba: 2.250.000,00 €. Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. II. Vlagatelji: vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so občine. III. Predmet podpore Predmet podpore so naložbe: Sklop 1: Urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih Predmet podpore je ureditev javnih površin znotraj naselij z namenom zagotavljanja varnosti prebivalcem in obiskovalcem: ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kolesarskih poti in javnih rekreacijskih površin. Sklop 2: Urejanje vaških jeder Predmet podpore je infrastruktura povezana z izgledom vaških središč: ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, položitev električnih in drugih vodov pod zemeljsko površino, tlakovanje vaških jeder, prenova fasad (zunanjih ometov) v vaških jedrih, postavitev klopi, ograj, izveskov in tabel. Prostor mora biti celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem. Sklop 3: Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih Predmet podpore je izgradnja in ureditev dohodnih poti, dotokov pitne vode, ograj, klopi, stojnic, izveskov in tabel. Prostor mora biti celostno urejen in skladen z lokalnim okoljem. Sklop 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju Predmet podpore je obnova, izgradnja in notranja oprema večnamenskih zgradb javnega pomena: kulturni domovi, prostori za delovanje otrok in mladih, prostori za medgeneracijsko druženje, e-točke na podeželju. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – Gradbena in obrtniška dela vključno z deli na naložbah, ki so spomeniki, spomeniška območja, nepremična ali naselbinska dediščina, za katera pa niso potrebna kulturnovarstvena soglasja ali druge strokovne presoje (rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). – Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z notranjo opremo in informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme). – Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava in izvedba projektov, lahko predstavljajo največ 10% skupne priznane vrednosti naložbe. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljnjem besedilu: odločba) do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Za gradbena in obrtniška dela je vlogi potrebno predložiti predračune na podlagi projektantskega popisa del. Za notranjo opremo je potrebno predložiti popis opreme in predračune. Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. V. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: 1. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Priložene ji morajo biti vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajena, resnična in točna. 2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko-tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant ter vsa dovoljenja za naložbo. Gradbena in obrtniška dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, graditev objektov, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. Iz dokumentacije mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (obrazec finančna konstrukcija naložbe). 3. Računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja. 4. Vlagatelj lahko letno predloži eno vlogo. 5. Vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 6. Vloga mora vsebovati program upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu z izhodišči, ki so objavljene na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. 7. Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. 8. Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. 9. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta. 10. Ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in veljavni načrt razvojnih programov finančno ujemati. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev. 11. Najvišja vrednost naložbe je lahko 600.000 EUR (vključno z DDV). 12. Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. 13. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni. 14. Vloga mora popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in doseči 55 ali več točk pri ocenjevanju. Posebni pogoji: V primeru, da vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora priložiti investicijsko-tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno: – popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo; – v primeru fazne gradnje, natančen popis že izvedenih aktivnostih in vrednosti že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščen projektant ali nadzornik. V primeru naložb v gradnjo prostorov (novogradnja ali adaptacija) in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. V primeru naložbe iz 1. sklopa predmet podpore ni upravičen, če presega vrednost 200.000 EUR (vključno z DDV) in se izvaja v naseljih, ki so v 10 kilometrskem obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Ta naselja so objavljena na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_naselij_10_km_pas_s_Hrvasko.pdf. Obveznosti upravičenca: – Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. – Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka. Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. – Naložba se mora zaključiti najkasneje v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma najkasneje do 5. 10. 2011. – Dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. – Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanju projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. – Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo navedeno v odločbi ter jo hraniti še najmanj pet let po zaključku naložbe. – Prejemnik mora na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let po zaključku naložbe. – Prejemnik je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom. VI. Omejitve 1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–2013. 2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel razpisana javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 3. Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: – vavčersko svetovanje; – nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja; – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema); – bančne stroške in stroške garancij; – nakup rabljene opreme; – namenske stavbe kot so cerkve, župnišča in ostale verske objekte, mrliške vežice, pokopališča ter lovske in ribiške domove; – stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora); – izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov; – nepremičnine, ki so predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino; – obnovo in ohranjanje tistih kulturnih vrednot naložb, ki so zavarovane na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je naslednja: – 50% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, – 50% upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec. Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi: – najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 10.000 EUR; – najvišji znesek javne podpore na upravičenca znaša 250.000 EUR; – v programskem obdobju 2007–2013 lahko upravičenec pridobi največ 750.000 EUR. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega in ustreznega zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih del), z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z datumi, ki so navedeni v odločbi. Kolikor ARSKTRP upravičencu izda odločbo z datumom vlaganja zahtevka po 5. 10., se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu. Zadnji datum za vlaganje zahtevkov po tem razpisu je 5. 10. 2011. V primeru, da upravičenec zahtevka ne posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov zahtevek ponovno vloži od 1. 1. do 5. 10. naslednjega leta, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg višje sile, štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati. Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ne more aktivno vplivati, so: neugodne vremenske razmere, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek, zamude pri dobavi opreme in zamude pri delih, na katere upravičenec ni mogel vplivati ipd. O teh razlogih mora upravičenec pisno obvestiti ARSKTRP pred zaključkom naložbe. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike v obdobju dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema odločbe za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe 1974/2006/ES. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. VIII. Merila za ocenjevanje vlog Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013: – Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06); – velikost naselja po številu prebivalcev, v katerem bo izvedena naložba (po podatkih SURS-a); – Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2008 (Uradni list RS št. 14/08); – naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave); – pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki naložbe. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog Ukrep Obnova in razvoj vasi Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloga mora biti popolna, izpolnjevati razpisne pogoje in doseči 55 ali več točk pri ocenjevanju. IX. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za obnovo in razvoj vasi vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor vlagateljev; – Merila za ocenjevanje vlog; – Seznam upravičenih stroškov; – Vlogo, ki vsebuje: – Prijavni obrazec za obnovo in razvoj vasi, – Seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. X. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka: »ne odpiraj – vloga na javni razpis Ukrep 322«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila do porabe razpisanih sredstev. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red prispelih vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se jo zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno na način kot je določeno za vložitev vloge. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. Prejemniki sredstev (občine), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP.