Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3427. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela LC 315050, LC 315010, LC 315020 ter JP 816637, stran 11032.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) je župan Občine Pivka dne 16. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela LC 315050, LC 315010, LC 315020 ter JP 816637
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) določa, da se z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN) lahko načrtuje podrobne prostorske ureditve, če se izkaže potreba po tem tudi izven območij, ki so določena s planskimi enotami kot območja za katere je potrebna priprava OPPN. Občina Pivka je v načrtu razvojnih programov opredelila rekonstrukcijo posameznih najbolj kritičnih cestnih odsekov, na katerih se sočasno izgrajuje ter obnavlja tudi preostala komunalna infrastruktura. Odseki cest so bili v preteklosti izvedeni kot preplastitve obstoječih prometnih povezav, ter ne ustrezajo širinam dvosmernega cestnega prometa ter niso opremljeni za varno udeležbo pešcev v prometu. Na posameznih odsekih se srečamo tudi z neurejenostjo katastrskega stanja ter lastninskih razmerij. Za uspešno izvedbo načrtovanih rekonstrukcij je potrebna pridobitev razpolaganja s pravico graditi, tudi če se rekonstrukcija odvija znotraj območja varstvenega pasu ceste ter za izvedbo del ni obvezna pridobitev gradbenega dovoljena. ZPNačrt določa, da je izkazana javna korist iz 93. člena ZUreP-1 (slednja je podlaga za izvedbo razlastitve), če so v grafičnem delu OPPN nepremičnine določene tako, da jih je mogoče identificirati v zemljiškem katastru.
S tem OPPN se bo v postopku obravnavalo rekonstrukcijo dela obstoječih kategoriziranih občinskih cest:
– odseka LC 315060 od naselja Velika Pristava do naselja Šmihel v dolžini cca 812 m,
– odseka LC 315050 v naselju Narin od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi (oziroma do priključka JP 816643) v dolžini cca 343 m, s sočasno ureditvijo enostranskega pločnika ter novogradnjo kanalizacije v ločenem sistemu,
– odseka JP 816637 od zaselka Šmihel pri odcepu od glavne državne ceste G1-6, odsek 339, do naselja Nadanje selo v dolžini cca 1200 m,
– odseka LC 315010 in LC 315020 zvezno od križišča z javno potjo JP 816571 v Neverkah do kulturnega doma v Dolnji Košani v dolžini cca 1314 m, s sočasno ureditvijo pločnika ter novogradnjo kanalizacije v ločenem sistemu.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je v veljavni zakonodaji v ZPNačrt, ZUreP-1, Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04) ter Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02, 52/05 in 29/06). OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, s tem da se vsebina ustrezno prilagodi obravnavanim prostorskim ureditvam.
2. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje predvidenih ureditev obsega:
– na odseku LC 315060 od naselja Velika Pristava do naselja Šmihel parcele oziroma njihove dele št. 2080/1, 2081/1, 2083/2, 1664, 1661/3, 1661/5, 1661/4, 2083/1, 2084, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1650, 1649, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1639, 1638, 1637, 1684, 3677/1, 1634, 1632, 1633, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1202, 1303, 1302/1, 1203, 1204, 1205, 1301, 1206, 1207, 1300, 1208/1, 1345/1, 1338/1, 1288/3, 1290, 1338/3, 1338/4, 1291/2, 1292/3, 1292/2, 3639, 3640, 3642, vse k.o. Narin,
– na odseku LC 315050 v naselju Narin od križišča s cesto JP 816641 do centra vasi, parcele oziroma njihove dele št. 3628/1, 3628/2, 3628/3, 3628/4, 3630/5, 3630/6, 3630/2, 316, 310, 309, 305/1, 305/2, 149/2, 188/3, 188/5, 185/4, 185/3, 3685/1, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 3627/2, 3626/1 in 3627/1 vse k.o. Narin,
– na odseku JP 816637 od zaselka Šmihel do naselja Nadanje selo, parcele oziroma njihove dele št. 704/3, 713/2, 717, 933/3, 933/2, 720, 722/1, 725, 729, 732, 735, 736, 738, 933/4, 739, 742, 743, 746, 751, 753, 932, 754, 755, 821, 822/1, 823, 824/1, 824/2, 825/2, 825/1, 826, 830, 819, 818, 817, 832/1, 832/2, 833/1, 833/2, 813, 806, 805, 801, 797, 796/1, 795, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 786, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773/2, 772, 771, 770, 769, 767, 561, 559, 501, 563, 556, 506, 499, 502, 503/1, 503/2, 501, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 500, 495, 496, 504, 514, 515, 169, 518, 519, 521, 522, 168, 2871/1, 116, 114, 1976, 2921, 2102, 2101/2, 2103, 2104, 2105, 2107, 2108, 2109/1, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, 2125, 2126, 2129, 2128/2, 2135/2, 2872, 2866/1, vse k.o. Nadanje selo,
– odseka LC 315010 in LC 315020 parcele oziroma njihove dele št. 5609/1, 5609/2, 5609/3, 5609/4, 5609/5, 5752, 5608/1, 5608/4, 5607/1, 5594/1, 5604/1, 5753, 5639/1, 5639/2, 5639/6, 5654, 5645, 179/1, 179/2, 177/1, 176/1, 176/2, 173, 175, 157/1, 256/2, 257/2, 168/2, 165, 161,158, 26/23, 26/22, 26/21, 26/3, 5750/3, 5750/1, 5613, 5617, 5619/1, 5623, 5624, 5627, 5628, 5637, 5671/2, 5671/1, 5670, 5669, 5668, 5654, 5653, 5652, 5651, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 256/3, 256/1, 257/1, 168/1, 5751, 263/1, 266, 269, 279/3, 281/2, 306, 307, 310/2, 310/1, 314, 317, 320/8, 320/2, 5647, 5646, 5636, 186 k.o. Košana in 3972, 3922/1 in 3140/1, k.o. Stara Sušica.
V območje urejanja bodo kolikor bo potrebno zaradi izvedbe infrastrukture vključene tudi druge parcele.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN. Strokovno rešitev izdela izvajalec OPPN izbran v skladu z zakonom o javnih naročilih, s tem da poleg smernic upošteva predhodno izdelane strokovne podlage.
Za predmetne ureditve so bili v predhodni fazi izvedeni geodetski posnetki ter sledeče strokovne podlage:
– IDZ rekonstrukcija LC 315060 od zaselka Velika Pristava do zaselka Šmihel – varianta 3, št. NG/066-2007, izdelana pri PS Prostor d.o.o., iz Kopra, december 2007,
– IDZ rekonstrukcija JP 816637 od zaselka Šmihel do naselja Nadanje selo, št. NG/066-2007, izdelana pri PS Prostor d.o.o., iz Kopra, december 2007,
– IDZ rekonstrukcija LC 315050 v naselju Narin, št. 116/07-1, izdelana pri Biroobala d.o.o., iz Kopra, januar 2008,
– IDZ rekonstrukcija LC 315010 in 315020 Neverke –Dolnja Košana, št. NG/076-2007, izdelana pri PS Prostor d.o.o., iz Kopra, januar 2008.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Posamezne faze z roki za pripravo so:
– pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, ki dajejo pogoje in usmeritve, 30 dni,
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela osnutek oziroma dopolnjen osnutek OPPN, 30 dni,
– pripravljavec z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve,
– pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja,
– načrtovalec izdela predlog OPPN, ki se ga posreduje v pridobitev mnenj,
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva, načrtovalec izdela usklajen predlog OPPN,
– usklajen predlog OPPN se predloži v sprejem, občinski svet sprejme OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Jeršice 3, Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka za področje občinskih cest.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na dopolnjen predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. člen
(financiranje)
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave prostorskega akta gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2008.
7. člen
(določitev objave)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0/2006
Pivka, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.