Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 431-12/2008 Ob-6614/08 , Stran 2678
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: A – prodaja gradbene parcele namenjenih za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/65 (oznaka parcele št. 8) v izmeri 930 m2, po ceni 133,00 €/m2, B – prodaja gradbene parcele namenjenih za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, parc. št. 395/86 (oznaka parcele št. 60-A) v izmeri 1038 m2, po ceni 133,00 €/m2, C – prodaja stavbne parcele št. 609/3 v izmeri 525 m2 v Novi vas, po ceni 120,00 €/m2, namenjena gradnji ene stanovanjske hiše, D – prodaja stavbnega zemljišča, parc. št. 843/2 v izmeri 1337 m2 in parc. št. 844/1 v izmeri 1392 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji po ceni 50,00 €/m2. Gradbene parcele pod A in B se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DNUO, št. 55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih objektov. 3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša: pod A – po ceni 133,00 €/m2, brez DDV pod B – po ceni 133,00 €/m2, brez DDV pod C – po ceni 120,00 €/m2, brez DDV pod D – po ceni 50,00 €/m2, brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: pod a) 72210000-3301-1 pod b) 72210000-3301-2 pod c) 72210000-3301-3 pod d) 72210000-3301-4. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, dne 12. 8. 2008, in sicer: pod a) ob 9.30 pod b) ob 10. uri pod c) ob 10.30 pod d) ob 11. uri. Javna dražba bo za vse parcele potekala v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 11. 8. 2008 do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: pod a) 72210000-3301-1 pod b) 72210000-3301-2 pod c) 72210000-3301-3 pod d) 72210000-3301-4. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 6. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Sklenitev pogodbe Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 8. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Direktor občinske uprave izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 9. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktni osebi Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, Manca Tomažin, tel 04/537-23-45 v delovnih dneh od 28. 7. 2008 do 8. 8. 2008 od 10. do 12. ure. 10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.