Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3421. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob sodišču v Novi Gorici, stran 11014.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. julija 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob sodišču v Novi Gorici
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ob sodišču v Novi Gorici (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje BSI inženiring d.o.o. Nova Gorica, v juniju 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. Program opremljanja je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja za območje OPPN Ob sodišču v Novi Gorici je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z OPPN izvedejo in služijo svojemu namenu ter podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je pripravljen na podlagi OPPN Ob sodišču v Novi Gorici in je sestavina spisa OPPN. Predmet OPPN je izgradnja mestnih stavb s programom, ki se smejo umeščati na območje urbanih središč s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in potrebnimi omrežji, objekti in napravami komunalne infrastrukture.
(2) Pri pripravi programa opremljanja je bila upoštevana naslednja prostorska, projektna ter investicijska dokumentacija, strokovne podlage, smernice in mnenja:
– OPPN Ob sodišču v Novi Gorici, UBI STUDIO d.o.o., št. ŠB 06/05, julij 2005;
– Idejna zasnova komunalnih naprav na in izven območja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici, Projektiva Gorica d.o.o., št. 00148PG – OČ, junij 2008;
– podatki pridobljeni s strani Mestne občine Nova Gorica;
– Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Nova Gorica;
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica;
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
– Adriaplin d.o.o., Ljubljana;
– Elektro Primorska d.d.;
– Kabelska televizija Nova Gorica;
– Telekom Slovenije d.d.;
– Komunala Nova Gorica d.d.;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica;
– Javno podjetje KENOG d.o.o.;
– Policijska uprava Nova Gorica.
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
(1) Območje OPPN Ob sodišču v Novi Gorici komunalno ni opremljeno. Stavba sodišča v Novi Gorici, ki se nahaja na območju OPPN, je priključena na vso potrebno komunalno infrastrukturo izven območja OPPN.
(2) OPPN Ob sodišču v Novi Gorici posega v prometni sistem Nove Gorice, saj spreminja del glavne prometne povezave med Novo Gorico in Solkanom, ukinja del Vojkove ceste na odseku od obstoječega križišča s Kidričevo ulico do križišča z Ulico XXX divizije.
(3) Največji del kanalizacijskega omrežja Nove Gorice je mešanega tipa z več razbremenilniki visokih vod v potok Koren in reko Sočo. Kanalizirano območje Nove Gorice in Solkana gravitira na dva glavna kanalska odvodnika meteornih vod, in sicer na Kanal ''H'' v Solkanu, ki odvaja meteorne vode v reko Sočo in na potok Koren, ki odvaja meteorne in razredčene komunalne odpadne vode v Gorico in v reko Sočo.
(4) Preko območja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici poteka vročevodno omrežje. V delu Vojkove ulice, ki se ukinja, potekajo odvodnik meteornih vod, plinsko omrežje in vodovodno omrežje, ki jih je potrebno z izgradnjo komunalne infrastrukture za območje OPPN prestaviti.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
(1) Program opremljanja iz 1. točke tega odloka določa komunalno infrastrukturo območja OPPN, to so objekti oziroma omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere občina odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko z OPPN predvidene prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer:
– za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih služb po predpisih o varstvu okolja;
– za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih služb po predpisih, ki urejajo energetiko;
– za lokalne ceste, javna parkirišča, zelene in druge javne površine.
(2) Program opremljanja obsega izgradnjo komunalne infrastrukture območja OPPN in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov ter priključke predvidenih objektov nanje. Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov objektov. V programu opremljanja so prikazane tudi investicije v telekomunikacijsko in elektroenergetsko infrastrukturo, ki ne spada v lokalno komunalno infrastrukturo, vendar pa je ta predvidena z OPPN.
(3) V programu opremljanja iz 1. točke tega odloka je predvidena izgradnja oziroma prenova naslednje gospodarske javne infrastrukture:
– cestnega omrežja, pločnikov in kolesarskih stez,
– javne razsvetljave,
– vodovodnega in hidrantnega omrežja,
– odpadne in padavinske kanalizacije,
– elektroenergetskega omrežja,
– telekomunikacijskega omrežja,
– KaTV omrežja in
– lokalnega vročevodnega omrežja.
(4) OPPN določa, da plin lahko služi kot rezervni energetski vir za ogrevanje in hlajenje objektov.
7. člen
(prometna ureditev)
(1) Odsek Vojkove ceste od krožišča s Kromberško ulico do križišča s Sedejevo ulico in Kidričevo ulico se ohranja, vendar je zaradi podaljšanja Kidričeve ulice nujno izvesti rekonstrukcijo križišča, ki bo omogočala prometno povezavo krožnega križišča s Kidričevo ulico. Ta prometna povezava, vpadnica v mesto, je nujna tudi v bodoče, saj Lavričeva cesta in obvoznica Solkan nista sposobni prevzeti kompletne prometne obremenitve vpada v mesto Nova Gorica.
(2) Rekonstrukcija križišča Vojkove, Sedejeve in Kidričeve ulica mora poleg zahtev prometne prepustnosti upoštevati še občutljiv prostor ob mestni cerkvi in bodočo povezovalno I cesto v novem območju, ki ga ureja OPPN Ob sodišču. Problematična je tudi navezava prometnega sistema, ki zamenjuje Vojkovo cesto, na Solkan. Glede na to, da se območje OPPN Ob sodišču zaključuje na Lavričevi ulici, je zaradi ukinjanja Vojkove ceste nujno potrebno urediti novo prometno povezavo med Vojkovo cesto in prometno mrežo, predvideno v OPPN.
(3) Predvidena izvedba povezave med podaljškom Kidričeve ulice in Vojkovo ulico v Solkanu se bo izdelovala v drugem občinskem načrtu in ni prometno pomembna za delovanje prometne mreže v mestu.
(4) Na vseh križanjih Kidričeve ulice, Ulice Gradnikove brigade, Vojkove ceste, Sedejeve ulice in Lavričeve ulice se promet ureja z izgradnjo krožišč.
8. člen
(javna razsvetljava)
(1) Predvidi se izvedba javne razsvetljave primarnih in sekundarnih ulic. Med predvidenimi krožišči 12 – 14 – 13 (konec Kidričeve ulice, Vojkova cesta, Lavričeva ulica) in na predvidenih prečnih ulicah se v celoti izvede nova javna razsvetljava. Javna razsvetljava predvidenih krožišč 9 – 10 – 11 (Kidričeva ulica – sodišče, Ulica Gradnikove brigade) pa se naveže na obstoječo javno razsvetljavo omenjenih ulic.
(2) Javna razsvetljava se bo prižigala in napajala preko posameznih merilno priključnih mest, ki bodo locirana glede na konfiguracijo javne razsvetljave. Lokacije in tipi svetilk bodo usklajeni z ostalimi infrastrukturnimi objekti. Višina kandelabrov in njihova postavitev bo izbrana glede na izbrani tip svetilk. Za izvedbo javne razsvetljave se predvidi izvedba kabelske kanalizacije s plastičnimi cevmi in pripadajočimi vmesnimi jaški.
9. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)
(1) Predlagana ureditev območja zahteva prestavitev oziroma rekonstrukcijo določenih vodovodov ter izgradnjo novih povezav. Znotraj obravnavanega OPPN je potrebna prestavitev obstoječega vodovoda (jeklo) DN 450, ki prečka kareja B in C. Nov vodovod LŽ DN450 bo potekal vzdolž podaljška Lavričeve ulice ter vzdolž Kidričeve ulice do križišča z Jelinčičevo ulico. Vzdolž Jelinčičeve ulice se obstoječi AC vodovod DN150 rekonstruira z LŽ cevovodom DN200. Vzdolž povezovalne ulice med karejema A in B je potrebno izvesti rekonstrukcijo J vodovoda VC DN150 z LŽ cevovodom DN150. Vzdolž Vojkove ceste se obstoječi J vodovod DN200 rekonstruira in izgradi do križišča z ulico XXX divizije z LŽ cevovodom DN200. Izvede se nove povezave vodovodov Ulice Gradnikove brigade in Kidriče ulice vzdolž povezovalnih cest med karejema A/B ter B/C s cevovodom LŽ DN 200. Izven območja OPPN se na obstoječi AC vodovod DN 250 vzdolž Ulice Gradnikove brigade izvedejo trije priklopi povezovalnih cevovodov DN200. Zaradi teh navezav ter kasnejše nemotene oskrbe je potrebno rekonstruirati obstoječi vodovod z LŽ cevovodom DN 300.
(2) Na prečne povezovalne cevovode DN200 so vezani hidranti ter priključki stavb. Obstoječi in novi vodovodni odseki bodo zagotavljali ustrezno oskrbo s sanitarno in požarno vodo.
(3) Visoki objekti se bodo s sanitarno in požarno vodo oskrbovali preko lastnih črpališč, saj je omrežje visoke cone preobremenjeno.
10. člen
(odpadna in padavinska kanalizacija)
(1) Kanalizacija za komunalne odpadne vode predvidenih objektov se izvede ločeno in se naveže na obstoječe javno omrežje mešane kanalizacije. Načrtovano kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo tvorita dva kanala in več posameznih priključkov predvidenih objektov skupne dolžine 416 m. Predvideno je, da se kanalizacija za komunalne odpadne vode izvaja iz PP cevi profila DN250. Kanal ''FL1'' dolžine 470 m nadomesti opuščen krak kanala ''BC'', ki poteka pod Vojkovo cesto ob bencinski črpalki. Na križišču Lavričeve in Ulice Gradnikove brigade se kanal naveže na obstoječi mešani kanal ''BC''. Kanal ''FL2'' odvaja komunalne odpadne vode iz dela kareja ''B1'', ''C1'' in ''C2''. Obrati za pripravo hrane se na kanalizacijo priključujejo preko ustrezno dimenzioniranih maščobolovilcev.
(2) Predvideno kanalizacijsko omrežje meteornih vod omogoča odvodnjo območja obravnavanega v OPPN Ob sodišču v Novi Gorici, zajem vseh vod, ki dotekajo iz območja predvidenega OPPN Ob gasilskem domu in površino severno od območja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici. Načrtovano kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo tvori 12 novih kanalov skupne dolžine cca 3520 m.
(3) Vse padavinske vode z obravnavanega območja so usmerjene na sever, kje se navežejo na predvideni kolektor ''BCs''. Izjema so padavinske vode s cestišča dela Ulice Gradnikove brigade in Kidričeve ulice, ki gravitirajo na kanale ''E'', ''F'' in ''ZBDV-Vetrišče''.
(4) Zaradi zahteve, da se padavinske vode s parkirišč pred izpustom v javno kanalizacijo očistijo, je predvidena rekonstrukcija priključkov požiralnikov v Ulici Gradnikove brigade in Kidričevi ulici. Kanali se izvedejo iz PP cevi profila DN300 in DN400. Ob levem robu Ulice Gradnikove brigade se izvedeta dva kanala, na katera se navežejo vsi požiralniki. Pred izpustom v kanalizacijo se vgradita koalescenčna lovilca olj z bypassom. Ob Kidričevi ulici je predvideno obojestransko vzdolžno parkiranje. Zaradi tega je bilo potrebno vse vode, ki gravitirajo na vozišče, zajeti in očistiti na lovilcu olj.
11. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za predvideno zazidljivo območje med Ulico Gradnikove brigade, Vojkovo ter Kidričevo ulico so predvidene tri 20 kV transformatorske postaje, moči 2x 1000 kVA (TP-A, TP-B in TP-C). Za napajanje predvidenih transformatorskih postaj bo potrebno izvesti 20kV, SN kabelsko omrežje od obstoječe transformatorske postaje UNZ (postaja Policije) do predvidene TP-B. Iz TP-B se bosta vzankali preostali dve predvideni transformatorski postaji TP-A in TP-C. Iz predvidene TP-A se predvidi 20kV kablovod za vzankanje obstoječe TP-Delpinova II, iz TP-C pa 20kV kablovod za vzankanje obstoječe TP-Vojkova. Napajalni 20kV kabli bodo položeni v kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena s plastičnimi cevmi in pripadajočimi kabelskimi jaški.
(2) Predvidi se izgradnja NN kabelskega omrežja za razvod NN kablovodov po zazidljivem območju. Vse razdelilne in merilno priključne omare se bodo napajale iz predvidenih transformatorskih postaj in bodo med sabo povezane po sistemu šivanja. Za potrebe NN razvoda se bo v pločnikih zgradila NN kabelska kanalizacija s plastičnimi cevmi in pripadajočimi jaški.
12. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Med predvidenima krožiščema št. 12 in 13 ter sedanjo obstoječo Vojkovo cesto in Lavričevo ulico poteka obstoječe TK optično omrežje Nova Gorica – Grgar in krajevno TK kabelsko omrežje. Zaradi razbremenitve zazidljivega območja in lažjega pregleda nad traso TK omrežja med novo predvideno Vojkovo cesto in Lavričevo ulico ter obstoječo Ulico Gradnikove brigade se predvidi prestavitev optičnega omrežja Nova Gorica – Grgar in krajevnega TK omrežja ob novo predvideno traso Vojkove ceste. Na območju obstoječega križišča na Vojkovi cesti (ob IZC-Perla) se prestavitev obstoječe trase TK vodov predvidi tako, da bodo vodi čimmanj obremenjevali območje gradnje predvidenega krožišča, hkrati pa bo omogočeno lažje in enostavnejše širjenje oziroma nadgrajevanje TK omrežja na druge lokacije. Prestavljeno kabelsko kanalizacijo za potrebe glavnega TK razvoda se izvede z enakim številom kabelskih cevi, kot jih ima obstoječa TK trasa (optično in krajevno TK omrežje). TK trasa čez predvidene prečne ulice se izvede s plastičnimi cevmi in pripadajočimi jaški.
13. člen
(KaTV omrežje)
Za razvod signala KaTV omrežja po predvidenem zazidljivem območju je potrebno izvesti navezavo predvidene kabelske kanalizacije na obstoječo KaTV omrežje (obstoječi razvodni KaTV jaški), ki poteka po vzhodni strani obstoječe Ulice Gradnikove brigade. Za razvod KaTV omrežja bo potrebno izvesti kabelsko kanalizacijo s plastičnimi cevmi do posameznih KaTV omaric in vmesnimi jaški. V bližini posameznih RKO omar se predvidi postavitev KaTV omaric na betonskih podstavkih za vgradnjo ojačevalnih naprav.
14. člen
(vročevodno omrežje)
(1) Obstoječa plinska kotlovnica je gradbeno in instalacijsko pripravljena za vgradnjo, namestitev dodatne kotlovne enote moči od 10 do 12 MW, vgradnjo dodatnega kotla s plinskim gorilnikom ter dodatnih obtočnih črpalk. Zmogljivost kotlovnice zadošča za pokrivanje potreb po ogrevanju za celoten kompleks, vključno z možnostjo priklopa tudi PSO Eda center. V oceni investicije je predvidena namestitev nujno potrebne opreme ter vse povezave in prevezave v kotlovnici.
(2) Obstoječ magistralni vročevod poteka iz mestne kotlovnice po obravnavanem zazidalnem območju, drug odcep pa po dostopni cesti za objekte ob Ulici Gradnikove brigade. Na tem vročevodu so že puščeni odcepi za priključitev določenega števila objektov, ki naj bi se gradili praviloma na parkiriščih pred obstoječimi objekti in izven obravnavanega zazidalnega področja. Idejni projekt upošteva smernice iz lokacijskega načrta, in sicer situacijo infrastrukture – list št. 3.4. Idejni projekt zajema oceno potrebne toplotne energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v zimskem času ter predpostavljeno potrebno toplotno energijo za potrebe hlajenja poleti.
(3) Kot osnova za izračune potrebne energije za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode so nam služile strokovne podloge iz lokacijskega načrta s predvideno pozidavo oziroma s podanimi variantnimi rešitvami. V primeru uporabe toplotne energije iz kogeneracije je potrebno točno definirati vse vstopne parametre za dimenzioniranje grelnih in hladilnih naprav v predvidenih objektih.
15. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Vsaka urejevalna enota mora imeti svoj ustrezno dimenzioniran ekološki otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki ne sme biti vidno izpostavljen. Postavitev večjih ekoloških otokov v sklopu trgovskih objektov je predvidena v kletnih prostorih.
16. člen
(obračunsko območje investicije)
Program opremljanja je izdelan za območje OPPN, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe. Meja obračunskega območja ustreza meji območja OPPN, prikazanega na grafični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja.
17. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški investicije na obračunskem območju, ki so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture, obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter druge stroške.
(2) Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana na osnovi zbirne karte komunalnih naprav iz Idejne zasnove komunalnih naprav, vrednotenje pa na osnovi izkustvenih cen in na podlagi podatkov Mestne občine Nova Gorica ter danih smernic navedenih v 4. členu tega odloka.
(3) Stroški odkupa nepremičnin se nanašajo na odkup zemljišč in stavb, ki so z OPPN namenjeni splošni rabi in jih bo občina pridobila skladno s predpisi. Stroški predvidene investicije vključujejo tudi stroške izdelave projektne in tehnične dokumentacije ter stroške priprave zemljišča. Med stroške investicije spadajo tudi vsi drugi stroški, ki bi nastali zaradi graditve objektov in naprav in bremenijo neposredno investitorja, kot so: stroški izvajanja gradbenega inženiringa in nadzora, geoloških raziskav, izdelave katastrov, parcelacij, idr.. Višina teh stroškov je ovrednotena na podlagi povprečnih stroškov iz primerljivih projektov.
(4) Obračunski stroški investicije se izračunajo tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Za izvedbo izgradnje komunalne infrastrukture Mestna občina Nova Gorica trenutno ne predvideva finančnih sredstev iz drugih virov, tako da so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
(5) Skupni oziroma obračunski stroški investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN so prikazani v tabeli 3 poglavja 4.2 programa opremljanja.
18. člen
(financiranje predvidene investicije)
(1) Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko KaTV in plinsko infrastrukturo, ki se zanje ne odmerja komunalni prispevek, niso breme proračuna občine.
(2) Mestna občina Nova Gorica in investitorji izgradnje objektov na območju OPPN lahko skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju sklenejo pogodbo o opremljanju, s katero se dogovorijo, da investitorji zgradijo del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem nameravajo graditi.
19. člen
(terminski plan)
Predviden začetek del je v zadnjem trimesečju leta 2009. Gradnja bo predvidoma potekala fazno, glede na etapnost in bo trajala od dve do štiri leta.
20. člen
(faznost opremljanja)
Predvidene posege se izvede v dveh etapah:
– etapa 1: opremljanje območja kareja A in kareja B do obstoječe Vojkove ceste;
– etapa 2: opremljanje območja kareja C in skrajnega severovzhodnega dela kareja B.
21. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja v točki 6.3 določa razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine in določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine D(pi): D(ti) = 0,40: 0,60. Faktorji dejavnosti so določeni v Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica.
22. člen
(stroški za odmero za predvideno komunalno infrastrukturo)
Vrednosti C(pjj) – obračunski stroški preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme in C(tjj) – obračunski stroški preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme sta prikazani v tabeli 6 poglavja 6.1 Programa opremljanja.
23. člen
(stroški za odmero za obstoječo komunalno infrastrukturo)
V Tabeli 7 poglavja 6.2 Programa opremljanja so prikazani stroški za posamezno obstoječo infrastrukturo (primarno omrežje), ki se upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka.
24. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (C(pij)) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (C(tij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na dan uveljavitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica.
25. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke 6.8 Programa opremljanja, in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07).
26. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture. Pri tem se upošteva 18. člen Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica.
27. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in obračunu dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme na območju OPPN ter po izgradnji vseh objektov na območju OPPN se opravi poračun komunalnega prispevka z vsemi graditelji objektov na območju OPPN.
28. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je sestavni del spisa OPPN Ob sodišču v Novi Gorici in je na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
29. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Mestna občina Nova Gorica posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke pravnih režimov po predpisih o urejanju prostora, v obsegu in na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-3/2004
Nova Gorica, dne 10. julija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.