Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6707/08 , Stran 2685
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15. II. Opis predmeta prodaje Zemljišča s parc. št. 261/8, 261/9, 261/10 in 261/11, k.o. Bovec, ki se nahajajo v obrtni coni v Bovcu. Nepremičnine predvidene za prodajo sestavljajo zemljišča predvidena za pozidavo s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem k stavbi v skladu z idejno zasnovo pozidave. Predvidena je pozidava tipskih objektov v stilu tovarniških hal širine 12 m. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35001-143/2008 z dne 5. 6. 2008 je razvidno, da so zemljišča opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče. Predmetna zemljišča se urejajo na podlagi Prostorskih ureditvenih pogojev in Prostorskih aktov, ki so razvidni iz potrdila o namenski rabi zemljišča. Predmet prodaje so zemljišča: 1.) parc. št. 261/8, k.o. Bovec 1174 m2 (predvidena velikost objekta 360 m2) 2.) parc. št. 261/9, k.o. Bovec 673 m2 (predvidena velikost objekta 360 m2) 3.) parc. št. 261/10, k.o. Bovec 663 m2 (predvidena velikost objekta 360 m2) 4.) parc. št. 261/11, k.o. Bovec 881 m2 (predvidena velikost objekta 320 m2). III. Izhodiščna cena: zemljišča se prodajajo po izhodiščni ceni 25,00 EUR/m2, pri čemer komunalni prispevek ni vključen v ceno in ga bo kupec plačal pred izdajo gradbenega dovoljenja. IV. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 5. 9. 2008. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec, Mala vas 121, Bovec ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom 5. 9. 2008. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za Obrtno cono Bovec – ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. V. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: A. Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika oziroma ime in priimek; – sedež ponudnika oziroma naslov; – identifikacijsko številko za DDV ponudnika; – matično številko oziroma EMŠO; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe; – pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe; – pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi s ponudbo. B. Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe in ponujeno ceno za m2 zemljišča, ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene 25,00 EUR/m2 zemljišča (brez DDV). C. Originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene za zemljišče na račun št. 01206-0100015128, sklicna številka 478-32/2008, z navedbo »varščina – Obrtna cona« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. D. Izjavo ponudnika o izgradnji objekta do III. gradbene faze v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe. E. Izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. F. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa. G. Opis dejavnosti ponudnika v objektu na kupljeni nepremičnini z navedbo števila novih zaposlitev. H. Pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu. Drugi pogoji prodaje: 1. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno bivanje. 2. Posamezna fizična ali pravna oseba lahko kupi največ dve parceli, glede na predvideni načrt pozidave v obrtni coni, razen v primeru, če je samo en ponudnik. 3. Občina Bovec si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena v roku treh let od sklenitve prodajne pogodbe, zahtevati od kupca prodajo nepremičnine, kolikor kupec v navedenem roku na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkup se izvrši po ceni, ki je bila dosežena na javnem zbiranju ponudb. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina Bovec. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Bovec v primeru, da ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje. 4. Župan Občine Bovec lahko ustavi postopek prodaje posamezne nepremičnine kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe. Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih reklamacij, – ponudba je zavezujoča in dokončna, – na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih, – ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Cena ni edini kriterij izbire ponudnika, pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi opis dejavnosti, ki bo zagotavljala nove zaposlitve v predvideni hali. Kriterij cene predstavlja 70%, nove zaposlitve pa 30% pri izbiri ponudnika. VII. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma od dneva izstavitve računa. Plačilo kupnine v 8 dnevnem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Kupec je dolžan overiti podpis na prodajni pogodbi pri notarju za potrebe vknjižbe odkupne pravice v korist Občine Bovec. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine s strani kupca in po overitvi podpisa na pogodbi s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec pri tajniku ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.