Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3359. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan, stran 10905.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 18. členom Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr, 83/06 in 71/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod Krajinski park Strunjan (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) S tem sklepom se uredijo razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja zavoda.
2. člen
(1) Ime zavoda je: Javni zavod Krajinski park Strunjan.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Krajinski park Strunjan.
(3) Sedež zavoda je določen v statutu zavoda.
(4) Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki je določena s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba javnega prava.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
(1) Zavod opravlja v okviru javne službe upravljanja Krajinskega parka Strunjan (v nadaljnjem besedilu: park) naslednje naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
2. pripravlja letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje določenih nalog in ukrepov varstva narave;
3. sodeluje z lokalnimi skupnostmi na območju parka (v nadaljnjem besedilu: parkovne lokalne skupnosti) pri doseganju ciljev parka;
4. spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v parku;
5. skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
6. sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja, naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ter drugih mnenj, soglasij in strokovnih gradiv za del, ki se nanaša na park;
7. izvaja ukrepe varstva narave v parku vključno z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
8. skrbi za izvajanje oziroma izvaja naravovarstvene naloge;
9. sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki na podlagi predpisov izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe na pravno določenih območjih;
10. sodeluje z inšpekcijskimi službami;
11. sodeluje z nevladnimi organizacijami;
12. sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
13. sodeluje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na park;
14. usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge v zvezi s parkom;
15. sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se nanašajo na park, oziroma jih izvaja;
16. skrbi za predstavitev parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku;
17. zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijsko mrežo parka;
18. načrtuje, gradi in vzdržuje infrastrukturo v parku;
19. vodi obiskovalce po parku;
20. upravlja nepremičnine v parku, ki so v lasti države in so mu bile prenesene v upravljanje;
21. izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja parka.
(2) V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja zavod tudi druge naloge.
4. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja zavod v okviru javnih pooblastil še naslednji nalogi:
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na park;
– izvaja neposredni nadzor v parku.
5. člen
(1) Naloge zavoda iz 3. in 4. člena tega sklepa so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
47.8 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
50.100 Pomorski potniški promet
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih družboslovja in humanistke
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Druge narazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
91.011 Dejavnost knjižnic
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
7. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, od katerih ustanovitelj imenuje po enega na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, ter službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni izmed vseh zaposlenih v zavodu;
– dva predstavnika parkovnih lokalnih skupnosti, ki jih imenujeta Občina Izola in Občina Piran tako, da imenuje vsaka občina enega predstavnika.
(3) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član sveta ponovno imenovan ali izvoljen.
8. člen
(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Predsednika sveta zavoda imenuje ustanovitelj izmed svojih predstavnikov; pri čemer je to praviloma predstavnik pristojnega ministrstva. Namestnika predsednika izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti.
9. člen
Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem sprejme statut, sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge, s tem sklepom, statutom zavoda in drugimi predpisi določene naloge.
10. člen
(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda, dva strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda ter dva zunanja strokovnjaka.
(2) Strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda in zunanja strokovnjaka imenuje v strokovni svet svet zavoda, pri čemer imenuje enega zunanjega strokovnjaka na predlog ZRSVN.
(3) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta.
11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
12. člen
(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je lahko direktor ponovno imenovan.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
13. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo;
– pozna področje dela zavoda;
– je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu;
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
(2) Sestavni del prijave je tudi vizija delovanja zavoda in razvoja parka.
(3) Kandidat izpolnjuje pogoje iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, če ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih.
(4) Izpolnjevanje pogoja iz druge alinee prvega odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi dokumenta iz drugega odstavka tega člena.
(5) Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
14. člen
(1) Zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje parka:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrtom upravljanja.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz druge do sedme alinee prvega odstavka tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih usmeritev parka v skladu z načrtom upravljanja.
15. člen
(1) Presežek prihodkov, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporabi za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno ter v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
17. člen
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
(2) Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami, ki so last ustanovitelja, pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
18. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe in izvajanje javnih pooblastil na podlagi letne pogodbe, ki jo pristojno ministrstvo sklene z zavodom.
(2) Zavod pripravi desetletni načrt upravljanja parka, letno pripravlja program dela, finančni načrt, program investicij in letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju.
(3) Zavod mora pripraviti letni program dela in finančni načrt za naslednje leto do 31. oktobra tekočega leta in ga po sprejetju na svetu zavoda posredovati pristojnemu ministrstvu, ki ga predloži Vladi Republike Slovenije v potrditev.
(4) Zavod mora pripraviti do konca februarja tekočega leta poročilo o realizaciji letnega programa dela in finančnega načrta za preteklo leto na predpisan način in s pojasnili morebitnih odmikov realizacije od načrtovanega ter ga predložiti pristojnemu ministrstvu, ki ga posreduje Vladi Republike Slovenije v potrditev.
19. člen
(1) Ustanovitelj prevzame odgovornosti za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu.
(3) Pristojno ministrstvo izvaja nadzor nad opravljanjem javne službe ohranjanja narave, ki jo izvaja zavod na podlagi tega sklepa.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v štirih mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
22. člen
Do sprejema načrta upravljanja mora biti letni program dela pripravljen v skladu z začasnimi upravljavskimi smernicami.
23. člen
Zavod začne izvajati naloge, določene z Uredbo o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr, 83/06 in 71/08), s 1. januarjem 2009.
24. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-36/2008/8
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0125
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik