Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3405. Odlok o oglaševanju v Občini Litija, stran 10995.

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 18. redni seji z dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o oglaševanju v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitev objektov in naprav za oglaševanje v komercialne namene.
Z njim se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavitev objektov in naprav za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja na območju Občine Litija, postavljenih na površinah in objektih na katerih ima Občina Litija lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, javnih površinah, zasebnih površinah in objektih.
2. člen
Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno oglaševanje širše javnosti.
Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti takrat, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora. Na oglasnih mestih se postavljajo stalni in začasni oglasni objekti, to so table, napisi in drugi objekti ali naprave za slikovno oglaševanje s katerim se promovirajo izdelki, storitve, akcije in drugo.
Oglaševanje v komercialne namene lahko opravljajo le pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za gospodarsko dejavnost oglaševanja (v nadaljevanju oglaševalci).
3. člen
Lokacije za postavitev objektov za oglaševanje, ki se uresničuje v komercialne namene se določijo na podlagi meril za določitev lokacij po tem odloku v skladu s prostorskimi akti Občine Litija in so sestavni del tega odloka. Na lokacijah je možno postaviti velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje, svetlobne vitrine, transparente, volumske objekte in naprave.
Skupinam objektov in naprav za oglaševanje, ki niso zajete v prilogi tega odloka, se lokacija določi na podlagi splošnih in posebnih meril za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE OGLAŠEVANJA
4. člen
A) Nepremični objekti in naprave oglaševanja
Objekti in naprave za oglaševanje se delijo na naslednje skupine:
1. Velike ploskovne objekte in naprave oglaševanja določa površina – min. 12 m2, max. 14 m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 4:3 do 16:9 in so lahko v različnih izvedbah:
– Jumbo pano: lahko je samostoječ enonožen, stenski ali obešen, glede na vrsto je lahko enostranski ali dvostranski
– Rollo pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 4x3 m. je tehnološka nadgraditev jumbo panojev z izmenljivo vsebino in osvetljen z notranje strani
– Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6x3 m, na njem pa se s pomočjo prizem vsebine izmenično pojavljajo.
Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave oglaševanja.
2. Male ploskovne objekte in naprave oglaševanja določa površina – min. 0,7 m2, max 2,8 m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:1,4 do 1:2. pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme. Lahko so v različnih izvedbah (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, svetlobne vitrine, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Objekti namenjeni za drobno plakatiranje (plakatni panoji) so lahko tudi max. dimenzije 4,2 m2.
Vsi našteti objekti in naprave oglaševanja se obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
3. Svetlobne vitrine (city light) določa površina – min. 0,7 m2, max. 2,8 m2 (obojestranski ali enostranski) in so samostoječi objekti. Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:4 do 1:2
4. Volumske objekte in naprave oglaševanja določa širina projekcije – min. 1,1 m, max. 1,8 m. Gre za plakatni steber, ki je lahko v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblik (okrogli, tristrani in drugi).
5. Transparent je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki se obeša pravokotno na cestišče v višini najmanj 5,5 m od vozišča. Višina traku je max. 1,2 m.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave so objekti za obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne razsvetljave v velikosti največ 1,5 m2.
7. Slikovne ali pisno obdelane stene zgradb, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine.
8. Zastave, so max. širine 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na višini najmanj 3m.
B) Premični objekti in naprave oglaševanja
1. Prenosljive ulične panoje določa površina – min. 0,7 m2, max. 1,4 m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:4 do 1:2.
III. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
1. Splošna merila
5. člen
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v starem mestnem jedru, z izjemo prenosljivih uličnih panojev (postavitev vseh drugih objektov oziroma naprav za oglaševanje je dovoljena izključno na podlagi predhodno izdelanega elaborata prenove odprtih javnih površin starega mestnega jedra),
– na otroška igrišča in pokopališča,
– ob vodotoke,
– na lokacije, ki niso v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi in predstavljajo oviro prometne varnosti,
– na, pred ali kot del gradbiščne ograje,
– najmanj 100 m od table, ki označuje mesto Litija.
6. člen
Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema cestnima odcepoma),
– nevtralnega oblikovanja – v barvi konstrukcije oziroma enakemu tonu konstrukcije, na katero so objekti in naprave pritrjeni (konstrukcija obešank na drogovih javne razsvetljave),
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
Postavljeni objekti in naprave za oglaševanje morajo zagotavljati nemoten:
– promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do komunalnih objektov in naprav,
– vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
7. člen
Za vse objekte in naprave oglaševanja in njihovo namestitev mora oglaševalec pridobiti ustrezno dovoljenje za postavitev na podlagi veljavne prostorske zakonodaje in dovoljenja občinske uprave, oddelka za gospodarske javne službe. V primeru nove postavitve pa si mora glede prometne varnosti pridobiti tudi soglasje za postavitev pristojnega upravljavca prometne infrastrukture.
2. Posebna merila
8. člen
Velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se praviloma postavlja kot samostoječe enonožne ob mestnih vpadnicah v skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi, na oporne zidove, na slepe fasade objektov, na notranje stene konstrukcij podvozov in nadvozov, v obstoječih večjih trgovinskih in športnih centrih.
Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Pri postavitvah več objektov in naprav oglaševanja vzporedno na cestišče mora biti razmak med njimi od 0,1m do 1,5 m. Vzporedna postavitev večjih objektov in naprav pravokotno na cestišče ni dovoljena.
Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja pravokotno na cestišče se ureja po parih. Razmak med objektoma oglaševanja mora biti enak dvakratni širini le-tega. Razmak med paroma v zaporedni postavitvi mora biti enak štirikratni širini objektov in naprav, razen v conah, kjer je prostor opremljen z ulično razsvetljavo. V tem primeru se razmaki med pari urejajo v ritmu drogov javne razsvetljave.
Sporočila na objektih in napravah oglaševanja morajo tem objektom dimenzijsko ustrezati.
Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb.
Obseg oglaševanja z velikimi ploskovnimi objekti in napravami na območju občine je določeno v seznamu lokacij.
9. člen
Male ploskovne objekte in naprave oglaševanja se praviloma namešča na degradirane slepe fasade, oporne zidove, notranje konstrukcije podvozov in nadvozov, prostostoječe v območjih mestnih ureditev, površinah za pešce, površinah pred poslovnimi stavbami in v okvirjih na drogovih javne razsvetljave (obešanke).
Prostostoječa postavitev ne sme ovirati peščev, prosta širina pločnika mora biti min. 1,5 m.
Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste, vendar ne na zadnjem drogu pred križiščem. Montirani morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal min. 7 m in da ne posegajo v horizontalni gabarit cestišča.
Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov in ne smejo vsebovati prometnih shem.
Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
10. člen
Svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovinskih centrov.
Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v zelenice med cestiščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
Način postavitve svetlobne vitrine:
– praviloma se postavlja v paru,
– postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m.
Svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju. Na avtobusnih postajališčih so vgrajene v objekt avtobusnega postajališča tako, da je njena oglaševalna stran pravokotna na os vozišča.
11. člen
Volumski objekti in naprave oglaševanja se praviloma nameščajo v območjih mestne ureditve na površinah za pešce. Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2m. Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti in napravami obveščanja.
12. člen
Transparenti se postavljajo samo na lokacijah, določenih v seznamu (priloga 1) in na podlagi predhodno pridobljenih soglasij pristojnega upravljavca ceste.
Obešeni morajo biti pravokotno na cestišče, tako da je višina spodnjega roba transparenta najmanj 5,5 m od najvišje točke vozišča in največ 6 m nad voziščem, dolžina transparenta mora biti enaka širini cestišča, višina max. 1,2 m. Izdelani morajo biti iz materiala brez leska, ki se zaradi vremenskih pogojev ne deformira. Transparenti morajo biti obešeni horizontalno čez cestišče.
Obešanje transparentov mora oglaševalec naročiti pri upravljavcu cestne infrastrukture, to je Javnemu podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju Litija d.o.o..
13. člen
Prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, športnih prireditev, humanitarnih akcij ter drugih prireditev ter za oglaševanje ob volilni kampanji.
Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe, in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote.
Izjemoma je dovoljeno tudi oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji (»sendvič reklama« in mobilna reklama – vidna s panoja, ki je nameščen na vseh vozili oziroma njihovih prikolicah) na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe.
14. člen
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma na javnih površini s soglasjem občinske uprave, oddelka za gospodarske javne službe pristojnega za komunalno infrastrukturo.
3. Oglaševanje v starem mestnem jedru v Litiji
15. člen
Območje starega mestnega jedra v Litiji določa obroč ulic: Valvazorjev trg, Trg Svobode, Levstikova ulica, Ulica Milana Boriška, Jerebova ulica (od križišča z Valvazorjevo ulico in cesto G2-108).
V območju starega mestnega jedra je mogoče oglaševati v komercialne namene z naslednjimi objekti in napravami za oglaševanje:
– prenosljivi ulični panoji – oglaševanje za lastne potrebe in sicer en pano na poslovno enoto,
– prenosljivi ulični panoji – oglaševanje ob volilni kampanji,
– prenosljivi ulični panoji – oglaševanje za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev. Oglaševanje je dovoljeno do zaključka javne prireditve.
IV. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ
1. Splošne določbe
16. člen
Pravico za postavitev objektov in naprav lahko pridobi oglaševalec:
– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za postavitev na zemljiščih, ki so v lasti Občine Litija,
– na predlog oglaševalca, kadar gre za zemljišča, ki niso v lasti Občine Litija, lokacije pa so skladne s seznamom (priloga 1) in so vidne z javnih površin.
Za postavitev objekta ali naprave oglaševanja je potrebno pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo s področja prostora,
– ustrezno dovoljenje v primeru, če se nahaja v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture,
– odločbo občinske uprave, na podlagi katere se odmeri občinska taksa.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi javnega razpisa
17. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih v lasti Občine Litija pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo treh let.
Odločbo izda občinska uprava, v njej pa se določijo pogoji izvajanja oglaševanja, višina in način plačevanja občinske takse.
Če oglaševalec izpolnjuje vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša za enako obdobje z odločbo na vlogo oglaševalca. Vse proste lokacije se po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba, ponovno oddajo z javnim razpisom.
V primeru, da se izkaže drugačna potreba po izrabi prostora, mora oglaševalec odstraniti objekte na lastne stroške.
18. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje,
– pogoje, ki jih morajo vsebovati ponudniki,
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe javne površine,
– višino nadomestila za uporabo javne površine,
– naslov oddaje ponudbe,
– rok za oddajo ponudbe,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do Občine Litija,
– niso odstranili objektov in naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– ne izpolnjujejo razpisih pogojev.
Javni razpis pripravi občinska uprava. Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju.
19. člen
Občina Litija in oglaševalci, ki so izbrani na javnem razpisu ter oglaševalci, ki jim je bilo izdano dovoljenje na podlagi predloga oglaševalca, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom.
Oglaševalec, ki bo izbran na javnem razpisu se v pogodbi iz prejšnjega odstavka tega odloka zaveže, da bo brezplačno vzdrževal in skrbel za plakatiranje na plakatnih površinah – betonskih stebrih v mestu Litija in v vsakem krajevnem središču na eni dogovorjeni lokaciji.
3. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na predlog oglaševalca
20. člen
Pravico do uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Litija in so vidne z javnih površin in oglaševanja iz 2. odstavka 13. člena, pridobi oglaševalec z dovoljenjem pristojnega oddelka občinske uprave Občine Litija za komunalno infrastrukturo za dobo dveh let. Na lokacijah oziroma v primerih, ki niso določeni s tem odlokom, pa se bo za oglaševanje upoštevala veljavna zakonodaja.
V dovoljenju se določi rok postavitve objekta ali naprave za oglaševanje. V primeru, da oglaševalec v predpisanem roku ne postavi objekta ali naprave za oglaševanje, dovoljenje preneha veljati.
Če oglaševalec izpolnjuje vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko ponovno odda na predlog oglaševalca.
21. člen
Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo lokacije mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju (registracija),
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno poročilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri,
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo s področja prostora,
– soglasje pristojnega upravljavca cestne infrastrukture.
Dovoljenje za uporabo lokacije se izda po določbah upravnega postopka.
4. Obveznosti oglaševalcev
22. člen
Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti z imenom firme. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti za urejenost njihove neposredne okolice in sam skrbeti za oglaševanje.
Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem ter skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da je vsebina sporočil v slovenskem jeziku ter v skladu z veljavnimi predpisi.
Oglaševalec mora po preteku roka določenega v dovoljenju, objekte in naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od 30 dni odstraniti.
5. Prepovedi
23. člen
Uporaba lokacij za potrebe oglaševanja brez odločb ali dovoljenj iz tega odloka je prepovedana. Lepljenje plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telekom, semaforji), vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj itd.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje ter uničenje objektov in naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
V. DOLOČITEV TAKSE
24. člen
Takso plačuje upravljavec objekta ali naprave za obveščanje. Odmeri se glede na velikost oglaševalne površine reklamnega objekta na podlagi Odloka o komunalnih taksah v Občini Litija.
25. člen
Taksna obveznost iz prejšnjega člena nastane z dnem postavitve objekta ali naprave za oglaševanje in preneha z dnem odstranitve objekta ali naprave za oglaševanje.
Taksa se plačuje po taksni tarifi, ki je priloga Odloku o komunalnih taksah v Občini Litija na podlagi izdane taksne odločbe.
VI. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor medobčinskega inšpektorata.
27. člen
Inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi objektov in naprav za oglaševanje, če ugotovi:
– da niso nameščene v skladu s tem odlokom,
– da se oglašuje brez sklenjene pogodbe oziroma dovoljenj po tem odloku,
– se ne plačuje taksa.
Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve. Stroški odstranitve objektov in naprav za oglaševanje bremenijo oglaševalca.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik če:
– namesti objekte in naprave za oglaševanje v nasprotju s 5. členom odloka,
– objektov in naprav za oglaševanje ne označi z imenom firme (prvi odstavek 22. člena),
– objektov in naprav za oglaševanje ne vzdržuje redno in ne skrbi za urejenost neposredne okolice (prvi odstavek 22. člena),
– namesti objekte in naprave za oglaševanje brez odločbe ali dovoljenja (prvi odstavek 23. člena).
Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.
29. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje posameznika, ki se ga zaloti pri poškodovanju objektov in naprav za oglaševanje.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Občinska uprava v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka izvede javni razpis za dodelitev lokacij za namestitev objektov in naprav za oglaševanje.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Litija, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.