Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 331-21/2007/1 Ob-6729/08 , Stran 2652
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 2 »izgradnja velikih namakalnih sistemov«, ki je po 36. členu uredbe del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture, racionalnejše porabe vode in bolj kontroliranega vnosa hranil. Podpirajo se aktivnosti izgradnje in dograditve velikih namakalnih sistemov skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča. Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 4.500.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Vlagatelji Vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz I. poglavja tega javnega razpisa so lahko investitorji novega velikega namakalnega sistema v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (– ZKZ-UPB-1, – Uradni list RS, št. 55/03), ki jih predhodno izbere MKGP, v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo velikega namakalnega sistema. Končni uporabniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki ali večletni zakupniki zemljišč, ki bodo melioracijski sistem uporabljali. III. Predmet podpore Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je: – izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov skladno s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča. V smislu tega javnega razpisa se kot izgradnja velikih namakalnih sistemov smatra postavitev novih namakalnih sistemov ali izgradnja velikih namakalnih sistemov vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov. Dograditev ali širitev obstoječih velikih namakalnih sistemom so novogradnje, vezane na obstoječe namakalne sisteme (v teh primerih gre za širitve velikih namakalnih sistemov v smislu povečanja obsega namakalnega sistema na zemljiščih, ki mejijo na območje velikega namakalnega sistema oziroma so v bližini območja velikega namakalnega sistema in koristijo obstoječi vodni vir. Kot dograditev je v smislu tega javnega razpisa mišljena tudi fazna izgradnja na obstoječem namakalnem sistemu). IV. Pogoji za dodelitev sredstev 1. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene; 2. vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen; 3. vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji; 4. vlagatelj, ki pridobi nepovratna sredstva iz I. poglavja tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim razpisom in odločbo o pravici do sredstev in jo mora hraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev; 5. vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki je dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. 6. končni uporabniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev za namakalni sistem ne smejo uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev; 7. vlagatelj mora o doseganju ciljev poročati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) še pet let od zadnjega izplačila sredstev; 8. v primeru, da je vlagatelj občina, mora biti financiranje projekta izkazano v občinskem proračunu, projekt pa mora biti uvrščen v načrt razvojnih programov; 9. za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov, mora razliko do celotne vrednosti projekta, vlagatelj zagotoviti sam; 10. projekt oziroma naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev. Kot zaključek izgradnje in dograditve velikih namakalnih sistemov se šteje pravnomočno uporabno dovoljenje; 11. vlagatelj mora priložiti ustrezno projektno, investicijsko in tehnično dokumentacijo in vsa potrebna dovoljenja za izgradnjo objektov in infrastrukture; 12. investicija mora izkazati pozitivno oceno pričakovanih ekonomskih učinkov projekta (izkazana interna stopnja donosnosti mora biti vsaj 6,5 odstotkov); 13. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti končana najpozneje v treh letih po odobritvi vloge; 14. za področje namakalnega sistema mora biti vzpostavljen sistem trženja in skladiščenja kmetijskih proizvodov, kar vlagatelj izkazuje s kopijami pogodb ali predpogodb, oziroma z ustreznim programom trženja in skladiščenja; 15. do dokončanja naložbe mora vlagatelj predložiti pogodbe z lastniki oziroma zakupniki zemljišč znotraj namakalnega sistema, ki so se strinjali z uvedbo namakalnega sistema. Svoje strinjanje so ti lastniki oziroma zakupniki potrdili z izjavami, potrebnimi za postopek uvedbe velikega namakalnega sistema. To so izjave, ki potrjujejo strinjanje z uvedbo namakalnega sistema ter zavezo o uporabi novozgrajenega namakalnega sistema in plačevanju vseh stroškov za njegovo delovanje in vzdrževanje. Te pogodbe morajo vsebovati vse informacije o obveznostih uporabnikov, dogovor o načinu plačila vode, fiksnih obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja ter vse informacije o morebitnih sankcijah ob kršenju dogovorov in določil javnega razpisa za ta ukrep. Vzorec pogodbe mora biti predhodno usklajen in ga mora potrditi upravljavec oziroma koncesionar hidromelioracijskih sistemov na tistem območju; 16. vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca operativnih del izvedbe po predpisih, ki določajo pravila javnega naročanja; 17. vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države. V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Delež javnega financiranja znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov; od tega 75 odstotkov zagotovi EU, 25 odstotkov pa Republika Slovenija. DDV ni upravičen strošek. Sredstva se izplačajo na podlagi največ do dveh zahtevkov v letu za izplačilo sredstev in sicer: – do en zahtevek v letu 2008, – do dva zahtevka v letu 2009 in – do dva zahtevka v letu 2010. Znesek zadnjega zahtevka mora znašati najmanj 20 odstotkov zneska odobrenih sredstev. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti originalne račune oziroma dokazilo o plačanih začasnih gradbenih situacijah ter končni gradbeni situaciji, potrjene (z žigom in pripisom, da so dela opravljena) od vlagatelja in osebe, določene za nadzor nad izvajanjem del ter poročilo o opravljenem delu. Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z odločbo o pravici do sredstev in s tem javnim razpisom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 20.000 EUR, najvišji znesek dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR. Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi odločbe o pravici do sredstev. Dinamika koriščenja nepovratnih sredstev bo določena z odločbo o pravici do sredstev. VI. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za aktivnosti v okviru tega javnega razpisa so: 1. stroški odkupa zemljišč za skupne objekte oziroma infrastrukturo (črpališča, transformatorske postaje, vodni zbiralniki, odkup zemljišč za zaščitne vetrne pasove), stroški odkupa zemljišč ne smejo presegati 10 odstotkov vseh upravičenih stroškov; 2. stroški za izvedbo študij, meritev in poskusnih črpanj, potrebnih za pridobitev vodne pravice; 3. vsi stroški za pripravo projektne, investicijske in tehnične dokumentacije (dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije in druga po razpisu zahtevana dokumentacija), stroški bančne garancije, stroški vpisa objektov v uradne evidence; 4. stroški strokovne recenzije in potrebna strokovna mnenja, stroški izvedbe javnega razpisa za izgradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila; 5. stroški materiala in del, potrebnih za pripravo izgradnje, za geodetska dela ter za izvedbo izgradnje, stroški sadilnega materiala za zaščitne vetrne pasove, ter vključene morebitne odškodnine lastnikom oziroma zakupnikom zemljišč, ki nastanejo kot posledica gradnje; 6. stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji; 7. stroški plačila fiksnih obratovalnih stroškov, potrebnih za zagon sistema – plačilo elektrodistribucijskega soglasja, ter plačilo zavarovanja objektov za prvo leto delovanja ter morebitni stroški prve zimske konzervacije črpališča, če je to potrebno izvesti pred predajo sistema v uporabo (npr. sistem pridobi uporabno dovoljenje pozimi, začne se pa uporabljati šele spomladi). Upravičeni stroški za naložbe so samo stroški, nastali od datuma odločbe o pravici do sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški iz 1. do 4. točke upravičenih stroškov tega poglavja, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2002. Upravičeni splošni stroški od 1. do 4. točke upravičenih stroškov tega poglavja lahko znašajo največ do 10 odstotkov upravičenih stroškov. VII. Merila za ocenjevanje vlog Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Izberejo se projekti, ki dosežejo oziroma presežejo minimalno število točk do porabe sredstev. Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 1. interna stopnja donosnosti investicije; 2. zaveza k namakanju; 3. odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč znotraj namakalnega sistema z izgradnjo in dograditvijo velikega namakalnega sistema; 4. sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja; 5. vzpostavljen sistem trženja in skladiščenja; 6. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za zmanjšano porabo vode; 7. delež površin, ki so opremljene z namakalno opremo, namenjeno tehnologijam za kontroliran vnos hranil; 8. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij; 9. indeks razvojne ogroženosti razvojne regije. Minimalno število točk za odobritev projekta je 28. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za ukrep 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2: izgradnja velikih namakalnih sistemov, vsebuje: – povabilo k oddaji vloge; – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – postopek za izbor upravičencev; – merila in ocene vlog; – upravičeni stroški; – vsebina vloge: – prijavni obrazec – izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov; – priloge. Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. IX. Rok in način prijave Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Izgradnja velikih namakalnih sistemov« Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. X. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red prispelih vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev. Agencija lahko odstopi vsebinski pregled vloge zunanjim strokovnjakom, ki so bili predhodno izbrani z javnim naročilom. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V tem primeru, se mora vlagatelj zavezati, da bo kljub temu izvedel investicijo, sicer se vloga zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, možen pa je upravni spor. Prejemniki sredstev (naziv pravne osebe in kraj), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP.