Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 352-276/2008 Ob-6743/08 , Stran 2675
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B. odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C. odprodaja zasedenih stanovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! D. odprodaja dvostanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! E. odprodaja zemljišč: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! F. odprodaja stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno. Javna dražba se bo opravila ustno. Najnižji znesek zvišanja izklicne cene je 500 €. 4. Višina varščine Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na TRR št.: 01100-6300109972 Republika Slovenija – proračun, z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje: A. odprodaja nezasedenih stanovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B. odprodaja stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C. odprodaja zasedenih stanovanj: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! D. odprodaja dvostanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! E. odprodaja zemljišč: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! F. odprodaja stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim zemljiščem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku petnajstih dni brez obresti. 5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih dni po opravljeni javni dražbi oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe ali na ogled pri Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, Alenka Kožuh, tel. 01/478-18-53. 6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih dni od podpisa pogodbe na TRR Republika Slovenija – proračun, naveden v pogodbi. Vplačana varščina se všteje v kupnino. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine ter vseh stroškov in dajatev ki bodo določeni v pogodbi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. 8. Ogled nepremičnin: razpored ogledov bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe. 9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucija, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.) – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba pooblaščenec. 10. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe Javna dražba bo dne 21. 8. 2008, in sicer: – za nepremičnine pod točkama A. in B. ob 9. uri, – za nepremičnine pod točkami C.,D. in E. ob 11. uri in – za nepremičnine pod točko F. ob 13. uri. Javna dražba bo v sejni sobi v 3. nadstropju na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana. 11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.