Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6645/08 , Stran 2683
1. Zaradi realizacije ZN Oskrbni center Ob Dolinski cesti v Kopru se prodajajo naslednje nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! skupaj v izmeri 8.622 m2, za izklicno ceno 1.267.434,00 € (147,00 €/m2) brez DDV. 2. Izklicna cena nepremičnin je izračunana na dan 30. 6. 2008 in bo revalorizirana na dan sklenitve pogodbe. 3. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 5. Nepremičnine s parc. št. 1828/18, 1828/21, 1828/23, 1828/26, 1836/15, 1836/31, 1836/38, 1838/39, 1836/43, 1836/48, 1836/51, 1836/58, 1836/61, 1836/51, 1836/61, 1836/62, 1836/64, 4599/6, 4599/8, 4599/14, vse k.o. Semedela se nahajajo znotraj območja, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru (Uradne objave, št. 38/1991 in Uradni list RS, št. 99/07). Nepremičnine so v skladu z določili navedenega odloka namenjene izgradnji dveh objektov, ki so namenjeni trgovski dejavnosti. 6. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino. 7. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 8. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako za javni razpis št. 478-589/2008 s pripisom »ponudba za zemljišča na območju ZN Oskrbni center Ob Dolinski cesti v Kopru – Ne odpiraj« najkasneje do vključno dne 11. 8. 2008. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte ponudnikom vrnjene. 9. Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente: – višino ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo, – izpisek iz sodnega registra in ID štev. za DDV za pravne osebe, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 10. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-589-2008. Rok za plačilo varščine je dne 11. 8. 2008 do 12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 11. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 9. točke javnega razpisa. 12. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe po preteku roka za sprejem ponudbe se plačana varščina ne vrne. 13. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnine. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana je dokončna. 15. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 17. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. 18. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 19. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del lokacijskega načrta. 20. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07). 21. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 8. 2008, ob 14. uri. 22. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v času uradnih ur.