Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3355. Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom, stran 10903.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije naslednjo
U R E D B O
o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom
1. člen
(1) Ta uredba določa merila, po katerih se šteje, da je obstoj gospodarske družbe oziroma njene pravne naslednice, ki je stranka v postopkih sporazumevanja o odškodnini na podlagi Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (v nadaljnjem besedilu: odškodnina), zaradi izplačila odškodnine resno ogrožen oziroma je zaradi tega bistveno oteženo njeno poslovanje.
(2) Ta uredba določa tudi merila za znižanje deleža odškodnine gospodarske družbe, določenega v tretjem odstavku 10. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon), in postopek za določitev znižanega deleža odškodnine.
2. člen
(1) Šteje se, da je obstoj gospodarske družbe resno ogrožen oziroma je njeno poslovanje bistveno oteženo, če bi zaradi plačila odškodnine gospodarska družba zašla v resne težave in bi vodstvo družbe moralo pripraviti Program ukrepov za rešitev nastalih težav.
(2) Nastale težave družba dokazuje s kazalci, kot so na primer povečanje kratkoročnih obveznosti, dolgoročna nelikvidnost družbe in izguba, ki je višja od 50 odstotkov osnovnih sredstev.
(3) Do znižanja deleža odškodnine niso upravičene gospodarske družbe, ki so upravičene do pomoči na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
(1) Gospodarska družba uveljavlja pravico do znižanja deleža odškodnine pri medresorski komisiji iz 8. člena zakona.
(2) Ob vlogi za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka mora gospodarska družba priložiti izjavo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje kazalce iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
(1) Gospodarski družbi, za katero se po postopku, določenem v prejšnjem členu, ugotovi, da bi izplačilo odškodnine po zakonu resno ogrozilo njen obstoj ali otežilo poslovanje, se odškodnina zniža.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se lahko zniža največ do višine 15 odstotkov zneska odškodnine, določenega v skladu z zakonom.
5. člen
Republika Slovenija krije odškodnino v celoti:
– če gospodarska družba, kjer je bil zaposlen upravičenec do odškodnine, ali pravna naslednica te družbe, ne obstaja več;
– osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je zbolela za mezoteliomom zaradi izpostavljenosti azbestu na ozemlju Republike Slovenije.
6. člen
(1) Znižanje deleža odškodnine iz 4. člena te uredbe se izvede v skladu s pravilom »de minimis«, pri čemer skupna vrednost znižanega deleža odškodnin iz 4. člena te uredbe, v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (UL L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5), isti družbi na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen drugih pomoči po pravilu »de minimis«. V primeru gospodarskih družb, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) Do znižanja deleža odškodnine po tej uredbi niso upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pred določitvijo znižanega deleža odškodnine po tej uredbi preveri pri Ministrstvu za finance, da s predvidenim zneskom določena odškodnina po pravilu »de minimis« v zadnjih treh proračunskih letih ne presega zneskov iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mora od gospodarske družbe iz 4. člena in prve alinee 5. člena pridobiti pisno izjavo o morebitnih že prejetih državnih pomočeh in zagotoviti, da z zneski po pravilu »de minimis« znižanega deleža odškodnin po tej uredbi ne bodo presežene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mora gospodarsko družbo obvestiti, da je zmanjšan delež odškodnine določen po pravilu »de minimis«.
(4) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vzpostavi evidenco gospodarskih družb, ki jim je bil določen znižan delež odškodnine po pravilu »de minimis«, in Ministrstvu za finance poroča o nominalni višini sredstev, za katera se je zaradi znižanega deleža odškodnine gospodarske družbe povečal delež Republike Slovenije, v roku 15 dni po izplačilu odškodnine.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-8/2008/8
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2007-2611-0109
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik