Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3397. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna, stran 10970.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07, 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje celotne Občine Dobrna.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena v Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Celje za obdobje 1986–2000 za območje občine Dobrna ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Občine Dobrna (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99, 67/04 – dopolnitev 2003).
Obračunska območja so določena ločeno za posamezno vrsto komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih stavbnih zemljišč. Skupna površina stavbnih zemljišč v Občini Dobrna znaša 1.354.124 m2. Skupna neto tlorisna površina objektov na območju Občine Dobrna je določena na podlagi Katastra stavb Geodetske uprave Republike Slovenije in znaša 337.620 m2.
Tabela 1: Prikaz naselij, površine stavbnih zemljišč in neto tlorisnih površin objektov
+---------------------+-----------------+----------------------+
|    Naselja    |Stavbna zemljišča|   Neto tlorisna  |
|           |   [m2]    |   površina [m2]  |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|BRDCE NAD DOBRNO   |      38.828|        16.500|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|DOBRNA        |     384.421|        104.270|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|KLANC        |     209.467|        53.031|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|LOKA PRI DOBRNI   |      14.293|         7.303|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|LOKOVINA       |     262.334|        39.745|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|PAROŽ        |      28.019|         8.901|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|PRISTOVA       |      68.421|        22.338|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|STRMEC NAD DOBRNO  |      64.955|        22.373|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|VINSKA GORICA    |      99.314|        21.242|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|VRBA         |      77.742|        19.550|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|ZAVRH NAD DOBRNO   |     106.330|        22.367|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|SKUPAJ        |    1.354.124|        337.620|
+---------------------+-----------------+----------------------+
Vrednost obstoječe komunalne opreme in načrtovanih investicij v komunalno opremo so porazdeljene med naselji enakomerno, če je obračunsko območje cela občina oziroma ločeno za posamezno vrsto komunalne opreme.
Tabela 2: Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme in načrtovanih investicij
+--------------+---------------+-------------------------------+
| Vrsta kom. |        |    Obračunsko območje   |
|  opreme  |        |                |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|Ceste     |obstoječe   |Sorazmerno s površino vsa   |
|       |        |naselja na območju celotne   |
|       |        |občine.            |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|       |načrtovano   |Sorazmerno s površino vsa   |
|       |        |naselja na območju celotne   |
|       |        |občine.            |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|Kanalizacija |obstoječe   |Stavbna zemljišča in neto   |
|       |        |tlorisne površine objektov na |
|       |        |območjih v naseljih, kjer je  |
|       |        |možen priklop na        |
|       |        |kanalizacijsko omrežje. Obsega |
|       |        |677.681 m2 stavbnih zemljišč  |
|       |        |in 142.716 m2 neto tlorisnih  |
|       |        |površin objektov v skupno 5  |
|       |        |naseljih.           |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|       |načrtovano   |Obračunsko območje za     |
|       |        |investicije so vsa stavbna   |
|       |        |zemljišča in neto tlorisne   |
|       |        |površine objektov na območjih |
|       |        |z urejenim kanalizacijskim   |
|       |        |sistemom.           |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|Čistilna   |obstoječe   |Stavbna zemljišča in neto   |
|naprava    |        |tlorisne površine objektov na |
|       |        |območjih v naseljih, kjer je  |
|       |        |možen priklop na        |
|       |        |kanalizacijsko omrežje. Obsega |
|       |        |677.681 m2 stavbnih zemljišč  |
|       |        |in 142.716 m2 neto tlorisnih  |
|       |        |površin objektov v skupno 5  |
|       |        |naseljih.           |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|       |načrtovano   |Obračunsko območje za     |
|       |        |investicije so vsa stavbna   |
|       |        |zemljišča in neto tlorisne   |
|       |        |površine objektov na območjih |
|       |        |z urejenim kanalizacijskim   |
|       |        |sistemom.           |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|Vodovod    |obstoječe   |Območja z urejenim vodovodnim |
|       |        |sistemom v vseh naseljih. V  |
|       |        |Občini Dobrna 157.434 m2    |
|       |        |(11,6%) stavbnih zemljišč   |
|       |        |oziroma 66.968 m2 (19,8%) neto |
|       |        |tlorisnih površin objektov ni |
|       |        |opremljenih z vodovodnim    |
|       |        |sistemom. Ta zemljišča in   |
|       |        |objekti so iz obračunskega   |
|       |        |območja izključeni. Obračunsko |
|       |        |območje tako skupaj zavzema  |
|       |        |1.196.690 m2 stavbnih zemljišč |
|       |        |in 270.652 m2 neto tlorisnih  |
|       |        |površin objektov.       |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|       |načrtovano   |Obračunsko območje za     |
|       |        |investicije so vsa stavbna   |
|       |        |zemljišča in neto tlorisne   |
|       |        |površine objektov na območju  |
|       |        |Občine Dobrna.         |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|Javna     |obstoječe   |Obračunsko območje za     |
|razsvetljava |        |obstoječo javno razsvetljavo  |
|       |        |so vsa stavbna zemljišča in  |
|       |        |neto tlorisne površine     |
|       |        |objektov v naseljih, ki so z  |
|       |        |njo opremljena.        |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|       |načrtovano   |Obračunsko območje za navedeno |
|       |        |investicijo so vsa stavbna   |
|       |        |zemljišča in neto tlorisne   |
|       |        |površine objektov v naseljih, |
|       |        |kjer so predvidene       |
|       |        |investicije.          |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|Odlagališče  |obstoječe   |Mešane komunalne odpadke se  |
|       |        |odloži na odlagališče v    |
|       |        |Bukovžlaku, ločeno zbrane   |
|       |        |odpadke pa posredujejo     |
|       |        |podjetjem, ki jih predelajo in |
|       |        |ponovno uporabijo. Občina   |
|       |        |Dobrna ima v lasti 2,3%    |
|       |        |podjetja Simbio d.o.o..    |
|       |        |Obračunsko območje so vsa   |
|       |        |stavbna zemljišča in neto   |
|       |        |tlorisne površine objektov na |
|       |        |območju Občine Dobrna.     |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|       |načrtovano   |Obračunsko območje so vsa   |
|       |        |stavbna zemljišča in neto   |
|       |        |tlorisne površine objektov na |
|       |        |območju Občine Dobrna.     |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|EKO-otoki   |obstoječe   |V Občini Dobrna je       |
|       |        |postavljenih 6 ekoloških    |
|       |        |otokov za ločeno zbiranje   |
|       |        |odpadkov. Obračunsko območje  |
|       |        |so stavbna zemljišča in neto  |
|       |        |tlorisne površine objektov na |
|       |        |območju naselja Dobrna, kjer  |
|       |        |so postavljeni.        |
+--------------+---------------+-------------------------------+
|       |načrtovano   |V tekočem in naslednjem letu  |
|       |        |investicije v ekološke otoke  |
|       |        |niso predvidene.        |
+--------------+---------------+-------------------------------+
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Dobrna ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju občine. Za izgradnjo predvidena komunalna oprema je določena v Načrtu razvojnih programov za leta od 2008–2012. V obračunske stroške investicij so zajete načrtovane investicije za tekoče in naslednje leto. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema, s katero upravljajo obvezne lokalne gospodarske javne službe: ceste, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, javna razsvetljava, ravnanje z odpadki in javne površine.
Dolžine oziroma kapacitete posameznih vrst obstoječe komunalne opreme po območjih in nadomestitveni stroški so naslednji:
– CESTE:
V občini je skupno 67.314 m občinskih cest, od tega 29.686 m lokalnih cest in 37.628 m javnih poti. Glede na dolžino je asfaltiranih 56,8% (38.215 m) cest, 43,2% (29.099 m) je makadamskih. Ceste so ovrednotene glede na material sloja voziščne konstrukcije. V kategorijo asfalt so bile združeni naslednji sloji voziščne konstrukcije: asfaltni beton, bitodrobir, bitogramoz, nosilni asfaltbeton, cementni beton ter tlakovane kocke. V kategorijo makadam sta združena naslednja sloja voziščne konstrukcije: makadam in tampon. Skupna površina občinskih cest tako 218.886 m2. Od tega je tako 124.319 m2 asfaltnih in 94.566 m2 makadamskih cest. Nadomestitveni stroški za obstoječe asfaltne ceste znašajo 6.744.306 €, za makadamske ceste 2.170.290 €, skupaj 8.914.595 €.
– KANALIZACIJA:
V Občini Dobrna je izgrajenih 7.236 m kanalizacijskega sistema. Od tega je 4.652 m izvedenih v mešanem sistemu, 1.720 m je fekalnih in 864 m meteornih vodov. Prostorsko gledano potekajo primarni kanalizacijski vodi po naseljih Dobrna, Klanc, Lokovina, Pristova in Vinska Gorica, vendar stavbna zemljišča v večini teh naselij na sistem niso priklopljena. Nadomestitveni stroški za obstoječ kanalizacijski sistem znašajo 2.115.240 €.
– ČISTILNA NAPRAVA:
Čistilna naprava Dobrna je namenjena čiščenju mešanih odpadnih vod iz javne kanalizacije Dobrna. Očiščena voda se izliva v potok Dobrnico. Gre za nizko obremenjeno biološko čistilno napravo z aerobno stabilizacijo blata, ki je bila v 1. fazi grajena za 2000 PE, izgrajena pa je bila leta 1980–1982. Zaradi novih predpisov o kakovosti prečiščenih vod iz čistilnih naprav je bila, zaradi zagotavljanja predpisane kakovosti, kapaciteta rekonstruirane čistilne naprave zmanjšana na 1800 PE. Zaradi povečane obremenitve dotoka na čistilno napravo je predvidena razširitev čistilne naprave na kapaciteto 4000 PE. Tehnologija čiščenja obsega črpanje surove odpadne vode in mehansko predčiščenje, sekundarno biološko čiščenje in zgoščevanje blata. Nadomestitveni stroški za čistilno napravo znašajo 489.510 €.
– VODOVOD:
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrna je javno podjetje Vodovod – Kanalizacija (VO-KA), del vodovodnega sistema pa je v upravljanju Občine Dobrna. Krajevni vodovodni sistem Dobrna (v upravljanju VO-KA) oskrbuje naselja Vinsko Gorico, Pristovo, Klanc, Lokovino in Dobrno s kompleksom zdravilišča Terme Dobrna. Vodovod se napaja iz treh vodnih virov: vrtine Hudičev graben ter zajetij Lanšperk in Uršjek. Večina stavbnih zemljišč v 11 naseljih v občini je sicer opremljena z vodovodnim sistemom, obstajajo pa v vseh naseljih tudi gospodinjstva, ki si pitno vodo zagotavljajo s samooskrbo (skupno 356 oseb). Skupna dolžina vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Občine Dobrna in javnega podjetja VO-KA, znaša 71.237 m. Nadomestitveni stroški za obstoječ vodovodni sistem in spremljajoče objekte, ocenjeni po trenutnih cenah izgradnje in zmanjšani za 25% zaradi dotrajanosti nekaterih delov sistema in nejasnega načina izgradnje ter financiranja, znašajo 7.694.002 €.
– RAVNANJE Z ODPADKI:
Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na področju Občine Dobrna opravlja podjetje Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje. Mešane komunalne odpadke se odloži na odlagališče v Bukovžlaku, ločeno zbrane odpadke pa posredujejo podjetjem, ki jih predelajo in ponovno uporabijo. Občina Dobrna ima v lasti 2,3% podjetja Simbio. V Občini Dobrna je trenutno postavljenih 6 ekoloških otokov. Vsa se nahajajo v naselju Dobrna. Vrednost ekoloških otokov na katerih so zabojniki za ločeno zbiranje papirja in kartona, stekla ter plastenk in pločevink so ocenjeni po enotni ceni 2086,46 € na ekološki otok. Nadomestitveni stroški za obstoječe ekološke otoke so ocenjeni po enotni ceni 2086,46 € na ekološki otok, skupaj 12.519 €.
Ena od podlag za odmerjanje komunalnega prispevka so investicije v komunalno opremo, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto. Investicije v gradnjo komunalne opreme so naložbe v gradnjo posamezne vrste komunalne opreme. Investicije ne vključujejo vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te komunalne opreme, prilagajanja obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom ter odpravljanja pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje. V nadaljevanju so prikazane predvidene investicije v komunalno opremo, ki so vključene v Načrt razvojnih programov Občine Dobrna za obdobje od leta 2008–2012.
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|  Št. |  Projekt  | Vrednost| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  |
|projekta|       | projekta|    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem            |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Prenova    | 393.047| 7.750| 12.250| 4.173|   0|363.900 |
|07-0002 |centra    |     |    |    |    |   |     |
|    |Dobrne –   |     |    |    |    |   |     |
|    |ureditev   |     |    |    |    |   |     |
|    |trga in TIC- |     |    |    |    |   |     |
|    |a       |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Spodbujanje stanovanjske gradnje                     |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |ZN Center   | 873.605|120.154|    |    |   |     |
|07-0004 |Dobrna    |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest             |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Geodetski   | 365.489| 40.000| 3.130| 4.173|   0|318.186 |
|07-0006 |posnetki –  |     |    |    |    |   |     |
|    |odmere cest  |     |    |    |    |   |     |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Rekonstrukcija| 723.318| 90.603| 79.184|331.968|   |     |
|07-0032 |LC Dobrna–  |     |    |    |    |   |     |
|    |Hudičev    |     |    |    |    |   |     |
|    |graben    |     |    |    |    |   |     |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Urejanje   |1.081.076| 51.000| 35.000|    |   |     |
|08-0001 |cest po    |     |    |    |    |   |     |
|    |programu NRP |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Oskrba z vodo                               |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Posodobitev  | 819.681|326.925|263.559|    |   |     |
|07-0008 |vodovodnega  |     |    |    |    |   |     |
|    |sistema    |     |    |    |    |   |     |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Ureditev   | 478.053| 12.000| 22.000| 33.383|   0|333.834 |
|07-0029 |vodooskrbe  |     |    |    |    |   |     |
|    |Brdc, Zavrha |     |    |    |    |   |     |
|    |in Vrbe    |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Ravnanje z odpadno vodo                          |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Povodje    |6.550.855|171.373|113.661| 93.261|   0|1.616.003|
|07-0009 |Savinje    |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Programi športa                              |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Urejanje   |  79.902| 2.086| 2.086|   0|   0| 63.445 |
|07-0015 |športnih   |     |    |    |    |   |     |
|    |igrišč pri  |     |    |    |    |   |     |
|    |OŠ Dobrna   |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Prostorsko načrtovanje                          |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Prostorski  |  54.800| 31.100| 23.700|    |   |     |
|07-0023 |red Občine  |     |    |    |    |   |     |
|    |Dobrna    |     |    |    |    |   |     |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Program    |  8.200| 8.200|    |    |   |     |
|07-0024 |opremljanja  |     |    |    |    |   |     |
|    |stavbnih   |     |    |    |    |   |     |
|    |zemljišč   |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Druge komunalne dejavnosti                        |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Sanacija   | 100.150| 2.086| 2.086| 4.173|91.804|     |
|07-0025 |obzidja in  |     |    |    |    |   |     |
|    |stopnic    |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Objekti za rekreacijo                           |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Revitalizacija| 110.443| 9.840| 9.840| 8.346|   0| 80.384 |
|07-0026 |zdraviliškega |     |    |    |    |   |     |
|    |parka Dobrna |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                 |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Urejanje   |  9.842| 2.000| 2.000| 1.252| 1.252|     |
|07-0027 |pokopališča  |     |    |    |    |   |     |
|    |Paški Kozjak |     |    |    |    |   |     |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Urejanje   | 134.862| 2.000| 2.000| 6.259| 6.259|114.755 |
|07-0028 |pokopališča  |     |    |    |    |   |     |
|    |Dobrna    |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Zbiranje in ravnanje z odpadki                      |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Center za   |  40.000| 20.000| 20.000|    |   |     |
|07-0030 |zbiranje   |     |    |    |    |   |     |
|    |odpadkov   |     |    |    |    |   |     |
|    |Dobrna    |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest            |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Rekonstrukcija|1.088.076| 58.000| 35.000|   0|   0|994.446 |
|07-0032 |ceste     |     |    |    |    |   |     |
|    |Dobrna–    |     |    |    |    |   |     |
|    |Guteneg    |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Nakup zemljišč                              |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Odkupi    | 196.598| 10.000| 10.000|   0|   0|154.899 |
|07-0033 |zemljišč   |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                 |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Regijska   | 554.826| 2.000| 2.000| 8.346|   0| 63.637 |
|07-0035 |kolesarska  |     |    |    |    |   |     |
|    |pot      |     |    |    |    |   |     |
+--------------------------------------------------------------------------+
|Oskrba z električno energijo                       |
+--------+--------------+---------+-------+-------+-------+------+---------+
|OB155- |Javna     |  10.000| 10.000|    |    |   |     |
|07-0041 |razsvetljava |     |    |    |    |   |     |
|    |Novigrad-CUV |     |    |    |    |   |     |
|    |Dobrna    |     |    |    |    |   |     |
+---------------------------------+----------------------------------------+
| Skupaj v letih 2008 in 2009  |       1.358.826€         |
+---------------------------------+----------------------------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost komunalne opreme)
Obračunski strošek za izračun komunalnega prispevka je vsota nadomestitvenih stroškov obstoječe komunalne opreme in obračunskih stroškov investicij v komunalno opremo iz Načrta razvojnih programov, po vrstah komunalne opreme, za tekoče in naslednje leto (2008 in 2009).
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov. Nadomestitveni stroški in obračunski stroški investicij v posamezno vrsto komunalne opreme so navedeni v 3. členu.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino stavbnih zemljišč in na neto tlorisno površino objektov.
V primeru, da se stavba na območju ne more priključiti na določeno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne obračuna. Za ceste se komunalni prispevek vedno obračuna.
Za obračun komunalnega prispevka se uporabijo faktorji C(PI) in C(TI) iz zgornjih dveh tabel, faktor D(PI) = 0,5 in D(TI) = 0,5.
Na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in za katera se izdela ločene programe opremljanja stavbnih zemljišč, občina zaračunava le nadomestitvene stroške obstoječe komunalne opreme.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 5. 2008.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se lahko investitorji že priključujejo. Program opremljanja obravnava tudi načrtovano komunalno opremo, katere izgradnja bo potekala s terminskim načrtom Načrta razvojnih programov (terminski načrt načrtovanih investicij v tem odloku je podan v 3. členu).
Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme, ne odmeri.
Za vso novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem komunalne opreme.
V. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
8. člen
(opremljenost)
Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
VI. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se:
– na novo priključuje na komunalno opremo,
– povečuje neto tlorisno površino objekta,
– spreminja njegovo namembnost ali
– se nahaja na stavbnem zemljišču, kjer se izboljšuje opremljenost s komunalno opremo.
10. člen
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži objekt, glede na:
– površino gradbene parcele zavezanca,
– neto tlorisno površino stavbe in
– glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina stavbe s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = (D(PI) * C(PI) * površina parcele + D(TI) * C(TI) * neto tlorsna površina * K(dej)) * i * K(olaj)
pri čemer je:
KP     – komunalni prispevek
i     – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o
      vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
C(PI)   – cena opremljanja glede na površino gradbene
      parcele
C(TI)   – cena opremljanja glede na neto tlorisno
      površino stavbe
D(PI)   – delež površine parcele pri izračunu
D(TI)   – delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej)   – faktor dejavnosti
K(olaj)  – faktor olajšave, če ni olajšave, je ta faktor
      enak 1
Faktorji C(PI), C(TI), D(PI) in D(TI) so za posamezna območja določeni v 5. členu tega odloka.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = D(TI) * C(TI) * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo)* K(dej) * i * K(olaj)
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 10. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
11. člen
(1) V izračunu višine komunalnega prispevka iz prejšnjega člena se v posameznih območjih upošteva opremljenost z obstoječo komunalno opremo in opremo, opredeljeno v načrtu razvojnih programov, kot je določeno v tem odloku.
(2) Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od navedenih omrežij komunalne opreme, se višina zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta komunalne opreme.
VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
Faktor dejavnosti (K(dej)) se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu komunalnega prispevka se uporabljajo naslednji faktorji dejavnosti:
+-----------+-------------------------------------+------------+
| Klasifik. |      Klasifikacija      |  Faktor  |
|  št.  |                   |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|1     |STAVBE                |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|11     |Stanovanjske stavbe         |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|11100   |Enostanovanjske stavbe        |     0,8|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|11210   |Dvostanovanjske stavbe        |     0,8|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|11221   |Tri- in večstanovanjske stavbe    |     0,8|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|11222   |Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi  |     0,8|
|      |stanovanji              |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|11300   |Stanovanjske stavbe za posebne    |     0,8|
|      |namene                |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|–     |Kampi                |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|–     |Apartmajske stavbe          |     0,8|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|–     |Počitniške hiše, vikendi       |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12     |Nestanovanjske stavbe        |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|121    |Gostinske stavbe           |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12111   |Hotelske in podobne stavbe za    |      1|
|      |kratkotrajno nastanitev       |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12112   |Gostilne, restavracije in točilnice |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12120   |Druge gostinske stavbe za      |      1|
|      |kratkotrajno nastanitev       |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12120   |Druge gostinske stavbe za      |     0,8|
|      |kratkotrajno nastanitev (kmečki   |      |
|      |turizem)               |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|122    |Upravne in pisarniške stavbe     |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12201   |Stavbe javne uprave         |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12202   |Stavbe bank, pošt, zavarovalnic   |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12203   |Druge upravne in pisarniške stavbe  |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za     |      |
|      |storitvene dejavnosti        |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12301   |Trgovske stavbe           |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12302   |Sejemske dvorane, razstavišča    |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12303   |Bencinski servisi          |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12304   |Stavbe za druge storitvene      |      1|
|      |dejavnosti              |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za    |      |
|      |izvajanje elektronskih komunikacij  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12410   |Postaje, terminali, stavbe za    |      1|
|      |izvajanje elektronskih komunikacij  |      |
|      |ter z njimi povezane stavbe     |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12420   |Garažne stavbe            |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča   |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12510   |Industrijske stavbe (proizvodnja   |     1,3|
|      |dejavnost, industrija) – nad 500 m2 |      |
|      |pokritih površin           |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12510   |Industrijske stavbe (obrtna     |     0,8|
|      |dejavnost) – do 500 m2 pokritih   |      |
|      |površin               |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12510   |Industrijske stavbe (dejavnosti, ki |     1,3|
|      |nadpovprečno obremenjujejo komunalno |      |
|      |infrastrukturo: klavnice, mlekarne, |      |
|      |itd.)                |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12520   |Rezervoarji, silosi in skladišča   |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12520   |Rezervoarji, silosi in skladišča   |     1,3|
|      |(nevarne snovi in razstreliva,    |      |
|      |vključno s fitofarmacevtskimi    |      |
|      |pripravki)              |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|126    |Stavbe splošnega družbenega pomena  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12610   |Stavbe za kulturo in razvedrilo   |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12620   |Muzeji in knjižnice         |     0,8|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12630   |Stavbe za izobraževanje in      |     0,8|
|      |znanstvenoraziskovalno delo     |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12640   |Stavbe za zdravstvo         |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12650   |Športne dvorane           |      1|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|127    |Druge nestanovanjske stavbe     |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12711   |Stavbe za rastlinsko pridelavo    |     0,7|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12712   |Stavbe za rejo živali        |     0,7|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12713   |Stavbe za spravilo pridelka     |     0,7|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12714   |Druge nestanovanjske kmetijske    |     0,7|
|      |stavbe                |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12721   |Stavbe za opravljanje verskih    |     0,8|
|      |obredov               |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12722   |Pokopališke stavbe in spremljajoči  |     0,7|
|      |objekti               |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12730   |Kulturni spomeniki          |     0,7|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|12740   |Druge nestanovanjske stavbe, ki niso |      1|
|      |uvrščene drugje           |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|2     |GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI     |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|21     |Objekti transportne infrastrukture  |      /|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|211    |Ceste                |      /|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|212    |Železnice              |      /|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|213    |Letališke steze, ploščadi in radio- |      /|
|      |navigacijski objekti         |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|214    |Mostovi, viadukti, predori in    |      /|
|      |podhodi               |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|215    |Pristanišča, plovne poti, pregrade  |      /|
|      |in jezovi ter drugi vodni objekti  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|22     |Cevovodi, komunikacijska omrežja in |      /|
|      |elektroenergetski vodi        |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|221    |Prenosni (transportni) cevovodi,   |      /|
|      |prenosna komunikacijska omrežja in  |      |
|      |prenosni elektroenergetski vodi   |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|222    |Distribucijski cevovodi,       |      /|
|      |distribucijski elektroenergetski   |      |
|      |vodi in distribucijska        |      |
|      |komunikacijska omrežja        |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|23     |Kompleksni industrijski objekti   |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|230    |Kompleksni industrijski objekti   |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|2301    |Rudarski objekti           |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|2302    |Energetski objekti          |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|2303    |Objekti kemične industrije      |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|2304    |Drugi kompleksni industrijski    |     1,3|
|      |objekti, ki niso uvrščeni drugje   |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24     |Drugi gradbeni inženirski objekti  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|241    |Objekti za šport, rekreacijo in   |      |
|      |drugi objekti za prosti čas     |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24110   |Športna igrišča           |     0,7|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24122   |Drugi gradbeni inženirski objekti za |     0,7|
|      |šport, rekreacijo in prosti čas   |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|242    |Drugi gradbeni inženirski objekti  |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24201   |Vojaški objekti           |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24202   |Objekti za varstvo pred škodljivim  |      /|
|      |delovanjem voda na ogroženih     |      |
|      |območjih               |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24203   |Odlagališča odpadkov         |     1,3|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24204   |Pokopališča             |      /|
+-----------+-------------------------------------+------------+
|24205   |Drugi gradbeni inženirski objekti,  |     0,7|
|      |ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, |      |
|      |odprta skladišča, ipd)        |      |
+-----------+-------------------------------------+------------+
13. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VIII. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja v roku 15 dni, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
15. člen
Odmerjen in plačan komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Nedokončani postopki v zvezi z odmero komunalnega prispevka se izvedejo po v času vložitve vloge veljavnih predpisih Občine Dobrna za odmero komunalnega prispevka.
17. člen
(dokument Program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na Občini Dobrna.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-0001/2008(1)
Dobrna, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.