Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 331-20/2007/4 Ob-6728/08 , Stran 2648
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in infrastruktura«, ki je po 36. členu Uredbe del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture. Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 2.000.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Vlagatelji: vlagatelji zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz I. poglavja tega javnega razpisa so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije, končni koristniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev pa so lastniki komasiranih zemljišč. III. Predmet podpore Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa: 1. komasacije, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljevanju: komasacije) ali 2. izgradnja in ureditev nove infrastrukture, ki je potrebna v povezavi s komasacijami in je predvidena v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja ter je neposredno povezana s kmetijstvom (v nadaljevanju: nova infrastruktura). V smislu tega javnega razpisa se kot nova infrastruktura smatra vsa novo nastala potna infrastruktura: – ki je namenjena za dostop do kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč na komasacijskem območju oziroma neposredno ob njem, in – ki je kot taka opredeljena tudi v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja, in – za katero se predvideva, da bo po končanem komasacijskem postopku postala last občine, vendar ne bo imela značaja občinskih kategoriziranih javnih poti (ne gre za občinske lokalne ceste oziroma občinske javne poti). IV. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: 1. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene; 2. vlagatelj, ki pridobi nepovratna sredstva iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena s tem javnim razpisom in odločbo o pravici do sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev; 3. do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali od datuma odločbe o pravici do sredstev do oddaje zadnjega (končnega) zahtevka za izplačilo. Do sofinanciranja so upravičeni tudi ostali splošni stroški, ki so neposredno povezavi s pripravo in izvedbo projekta, čeprav so ti stroški nastali že pred datumom odločbe o pravici do sredstev, vendar niso nastali pred 1. 1. 2002; 4. vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca operativnih del za izvedbo komasacije oziroma za izgradnjo in ureditev nove infrastrukture in ostalih stroškov po predpisih, ki določajo pravila javnega naročanja; 5. projekt oziroma naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev. Kot zaključek komasacijskih del je mišljena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije pristojni upravni enoti (potrdilo upravne enote, da so dela izvajalca zaključena) in pristojni območni geodetski upravi. Pri izgradnji nove infrastrukture se kot zaključek naložbe šteje pravnomočno uporabno dovoljenje oziroma pri enostavnih objektih izjava gradbenega nadzora, da so vsa dela zaključena; 6. vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen; 7. za projekte, pri katerih vrednost presega 1.500.000 EUR upravičenih stroškov, mora razliko do celotne vrednosti projekta, vlagatelj zagotoviti sam; 8. vlagatelj mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani: www.mkgp.gov.si. 9. vlagatelj mora o doseganju ciljev poročati Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) vsaj še pet let po zaključku naložbe. Vloga mora izpolnjevati vse naslednje posebne pogoje, in sicer za: a) komasacije: 1. ustrezna dovoljenja za operativno izvedbo komasacije; 2. finančno ovrednotenje komasacije; 3. časovna opredelitev operativne izvedbe komasacije, ki mora biti zaključena najkasneje v obdobju treh let po odobritvi vloge; 4. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov komasacije; 5. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva komasacije; 6. zagotovitev finančnih sredstev s strani vlagatelja za posledično nastalo novo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije; 7. vloga mora na podlagi meril doseči minimalno število točk; 8. do podpor so upravičena tista komasacijska območja, pri katerih je povprečno število parcel na ha višje od dveh parcel na ha. b) novo infrastrukturo: 1. ustrezna projektna, investicijska in tehnična dokumentacija in vsa dovoljenja za izgradnjo nove infrastrukture; 2. dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1. 2000 ali kasneje; 3. finančno ovrednotenje projekta; 4. časovna opredelitev operativne izvedbe projekta, ki mora biti zaključena najkasneje v obdobju treh let po odobritvi vloge; 5. pozitivna ocena pričakovanih ekonomskih učinkov projekta; 6. prevzem pravic, obveznosti in odgovornosti s strani vlagatelja, ki izhajajo iz investitorstva; 7. komasacijski postopek mora biti najmanj v fazi potrditve idejne zasnove ureditve komasacijskega območja; 8. vloga mora zajemati celotno, do sofinanciranja upravičeno novo infrastrukturo, opredeljeno v potrjeni idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja. Vlagatelj mora izkazati funkcionalnost do sofinanciranja upravičene nove infrastrukture; 9. vloga mora na podlagi meril doseči minimalno število točk; 10. upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se tudi obvezuje, da bo vsaj še 5 let od zadnjega izplačila sredstev, uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva vsaj v obsegu, opredeljenem z vlogo oziroma s poslovnim načrtom. Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki: a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost kakemu podjetju ali javni organizaciji; b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve proizvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na prejeto podporo. V. Omejitve Podpore po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: – komasacije, pri katerih je v komasacijsko območje vključenih več kot 30% nekmetijskih zemljišč (glede na podatke občinskih prostorskih aktov); – infrastrukturo, ki je opredeljena v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja, vendar pa ni neposredno povezana z razvojem kmetijstva (npr. kolesarske poti in drugi rekreativni objekti, tematske poti, parkovne ureditve, občinske lokalne ceste, občinske kategorizirane javne poti, regionalne ceste, državne ceste, regulacijske jarke, regulacije potokov, rek …). VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Delež javnega financiranja znaša do 100% upravičenih stroškov; od tega 75% zagotovi EU, 25% pa Republika Slovenija. DDV ni upravičen strošek. Sredstva se izplačajo na podlagi največ štirih zahtevkov za izplačilo in sicer: – do dva zahtevka v letu 2009 in – do dva zahtevka v letu 2010. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z določili odločbe o pravici do sredstev in s tem javnim razpisom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 20.000 EUR, najvišji znesek dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR. Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi odločb o pravici do sredstev, s katero bo določena tudi dinamika koriščenja nepovratnih sredstev. VII. Upravičeni stroški Upravičeni stroški za aktivnosti v okviru tega javnega razpisa so: – geodetska dela; – stroški izvedbe ene ali več od naštetih gradbenih in obrtniških del: preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, stroški razgradnje starih poti oziroma poti, ki po idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja, niso več predvidene ter betonska dela; pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); – splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do višine 20% upravičenih stroškov iz 1. in 2. alinee tega poglavja. Splošni stroški so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega in ostale dokumentacije, ki je potreba za uvedbo komasacije, priprava ostalih idejnih projektov, stroški nastali v zvezi z ustanavljanjem komasacijskega odbora, stroški nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna izvedbe komasacije oziroma za posledično nastalo novo infrastrukturo, stroški za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc. VIII. Merila za ocenjevanje vlog Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli minimalno število točk do porabe sredstev. (a) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev nepovratnih sredstev za komasacije, se bodo ocenile na podlagi naslednjih meril: 1. neugodna posestna struktura; 2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij; 3. urejanja območij, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije; 4. odstotek soglasja strinjanja lastnikov zemljišč z uvedbo komasacije; 5. vključenost komasacijskega območja v OMD (območja z omejenimi dejavniki); 6. ureditev oziroma pridobitev novih linijskih rekreacijskih površin (kolesarske, konjeniške, sprehajalne), ohranjanje območij naravnih biotopov; 7. sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja; 8. indeks razvojne ogroženosti razvojne regije. Minimalno število točk za odobritev projekta je 20. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (b) Vloge, ki se nanašajo na dodelitev nepovratnih sredstev za novo infrastrukturo, se bodo ocenile na podlagi naslednjih meril: 1. komasacijski postopek je že pravnomočno zaključen; 2. sovpadanje dveh ali več agrarnih operacij; 3. sofinanciranje projekta s strani lokalne skupnosti oziroma vlagatelja; 4. sofinanciranje komasacijskih del na komasacijskem območju iz PRP 2007–2013; 5. vključenost komasacijskega območja v OMD (območja z omejenimi dejavniki); 6. delež na novo urejene potne infrastrukture; 7. indeks razvojne ogroženosti razvojne regije. Minimalno število točk za odobritev projekta je 13 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IX. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za II. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura, vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor upravičencev; – Merila in ocene vlog; – upravičeni stroški; – vsebina vloge: – Prijavni obrazec-komasacije/infrastruktura; – Priloge. Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30, v petek pa od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Razpisna dokumentacija je pripravljena ločeno glede na predmet podpore tega javnega razpisa (razpisna dokumentacija – 1 za komasacije in razpisna dokumentacija – 2 za infrastrukturo). X. Rok in način prijave Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Na ovojnici mora biti označeno: »Ne odpiraj – vloga na II. javni razpis komasacije ali infrastruktura«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila do porabe razpisanih sredstev. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red prispelih vlog. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v treh mesecih od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril iz tega javnega razpisa. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožbo se vloži pisno na način kot je določeno za vložitev vloge. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP.