Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 094-1/2008-01 Ob-6547/08 , Stran 2617
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti. 2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje: – nagrada za življenjsko delo (ena nagrada), – nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih (dve nagradi), – priznanje za dosežke na posameznih področjih dela (tri priznanja). 3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado ali priznanje Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo strokovni delavci/delavke, volonterji/volonterke, laični delavci/delavke in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 30 let. Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih, lahko kandidira posameznik/posameznica ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev/delavk, ki delujejo na področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja. Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva, (Uradni list RS, št. 74/99 in 82/06). 4. Predloge kandidatov/kandidatk za nagrade in priznanja lahko priložijo: – socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov, – nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva, – Socialna zbornica Slovenije, – Fakulteta za socialno delo, – mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva, – drugi posamezniki, – druge domače in tuje pravne osebe. 5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati poleg osnovnih osebnih podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki tudi utemeljitev predloga, v katerem mora biti podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja iz osmega člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, posameznikov/posameznic in organizacij, ki predlog podpirajo. 6. Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva« najkasneje do 15. septembra 2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. 7. Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije podelil minister, pristojen za socialne zadeve, na posebni svečanosti v mesecu decembru 2008.