Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 1101-6/2008 Ob-6742/08 , Stran 2656
Predmet razpisa V letu 2008 razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo), kadrovske štipendije za delovanje na področju športa za študente, ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V letu 2008 ministrstvo razpisuje in bo podelilo, v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, največ 5 štipendij, v okvirni višini 10.000 EUR. Finančna sredstva so, v skladu z letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2008, zagotovljena v proračunu za leto 2008 na proračunski postavki 7159 Strokovne in razvojne naloge v športu, konto 4117 Štipendije. Pogoji prijave Štipendije se lahko podelijo študentom, ki se zavežejo po končanem študiju opravljati vzgojno-izobraževalno delo na področju športa ter se zavežejo zaposliti pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov panožnih športnih šol ali drugih programov, ki jih vodi ministrstvo, oziroma pri drugih delodajalcih na področju športa ali bodo, v soglasju z ministrstvom, opravljali delo kot zasebni športni delavci. Štipendije se podeljujejo študentom tretjega in četrtega letnika, oziroma ustreznim letnikom bolonjskega študijskega programa ali absolventom Fakultete za šport. Štipendija se lahko podeli tudi za dodiplomski študij v tujini, če v Sloveniji ni ustreznega študijskega programa. Štipendije se podeljuje študentom na podlagi izjave izvajalcev letnega programa športa, da jih bodo po končanem študiju redno zaposlili najmanj za čas prejemanja štipendije in pozitivnega mnenja pristojne nacionalne panožne športne zveze. Štipendija se podeli študentu, ki ni v rednem delovnem razmerju in ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje. Pravico do štipendije ima študent, ki je državljan Republike Slovenije. Merila za izbor Posamezne vloge se ocenjuje po merilih iz naslednje preglednice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podlaga za ocenjevanje: Razred športne panoge: Veljavna razvrstitev športnih panog v razrede za leto 2008. S podatki razpolaga ministrstvo. Deficitarnost: Upošteva se štipendiste, pripravnike in trenerje v programih panožnih športnih šol, ki jih sofinancira ministrstvo. Podatke ugotavlja ministrstvo na podlagi svojih evidenc. Letnik študija: Se ugotavlja na podlagi potrdila o vpisu, ki ga predloži kandidat za štipendijo. Smer študija in študijski uspeh: Se ugotavlja na podlagi potrdila o opravljenih izpitih, ki ga predloži kandidat za štipendijo. Izkušnje: Podatke o kategorizaciji poda kandidat za štipendijo v prijavi na javni razpis, ministrstvo pa te podatke preverja na podlagi Seznamov kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Olimpijski komite Slovenije. Upošteva se kategorizacijo kandidata za štipendijo kateregakoli razreda, ki mora trajati najmanj eno leto, v obdobju petih let pred prijavo na javni razpis. Trenerske izkušnje kandidata za štipendijo se ugotavlja na podlagi potrdila in priporočila pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu predlaganega kandidata za štipendijo. Potrdilo mora predložiti kandidat za štipendijo. Vse popolne vloge ministrstvo ocenjuje na podlagi gornjih meril. Skupna ocena je seštevek pripadajočih točk po vseh merilih. Izbere se štipendiste, katerih vloge so bile ocenjene z večjim številom točk. Izbere se lahko največ dva štipendista iz posamezne športne panoge. Višina štipendije Višino štipendij se določi v skladu z 11. do 13. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa in je odvisna od študijskega uspeha, kraja bivanja in stroškov izobraževanja. Čas štipendiranja V skladu s 15. členom Pravilnika o štipendiranju za delovanje na področju športa. Postopek prijave Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu “Vloga za pridobitev štipendije za delovanje na področju športa” (obrazec MŠZŠ – 09 Obr. 7), ki ga kandidati lahko dobijo na spletnih straneh ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/ ali na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, Ljubljana, vsak delavnik med osmo in petnajsto uro. Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila: 1. izjavo izvajalca letnega programa športa, da bo štipendista po dokončanju študija zaposlil, 2. potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze o dosedanjem trenerskem delu kandidata za štipendijo in mnenje o kandidatu za štipendijo, 3. fotokopijo bančne kartice kandidata za štipendijo, 4. kratek življenjepis. Prijave sprejema Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti dostavljene na ministrstvo ali poslane po pošti v zaprtih ovojnicah s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Na ovojnici mora biti razviden: – polni naslov pošiljatelja in ministrstva, – pripis »Javni razpis – Štipendije v športu 2008 – Ne odpiraj«. Nepravočasne in neustrezno opremljene vloge se s sklepom zavrže. Vsa dodatna pojasnila glede razpisa kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa, lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, tel. 400-52-49. Rok prijave – petek 10. 10. 2008 Predviden pričetek štipendiranja je meseca novembra 2008. Postopek izbora Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo opravljeno najkasneje v roku 7 dni po roku prijave. Kandidati za štipendijo bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni od poteka roka prijave. Na podlagi sklepa bodo, v skladu s Pravilnikom o štipendiranju za delovanje na področju športa, izvajalec letnega programa športa, štipendist in ministrstvo sklenili pogodbo o štipendiranju, ki bo urejala medsebojna razmerja med ministrstvom, izvajalcem letnega programa in štipendistom.