Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem mestnem jedru Črnomlja, stran 10970.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem mestnem jedru Črnomlja
1. člen
Spremeni se naslov pravilnika, ki se glasi:
»Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja«.
2. člen
V 1. členu se v prvem odstavku za besedo »objektov« doda naslednje besedilo: »in drugih ureditev«. V drugem in tretjem odstavku se nadomesti besedilo »fasad in streh« in besedilo »fasad ali streh« z besedilom »fasad, streh in drugih ureditev«.
3. člen
V 2. člena se v prvem odstavku črta besed »objektov« in besedilo »fasade in/ali strehe«. V tretjem odstavku se v doda nov stavek, ki se glasi: »Do sredstev niso upravičen tisti prosilci, ki so za iste namene že pridobili sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za tekoče leto.«.
4. člen
V 5. členu se v peti alineji beseda »stavbe« nadomesti z besedo »nepremičnina« v ustreznih sklonih. Doda se nova alineja, ki se glasi: »– vrednost izvedenega projekta«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Višina sofinanciranja je sorazmerna z doseženim številom točk, ki jih doseže posamezen projekt v skladu z merili iz prejšnjega odstavka, pri čemer odobreni znesek ne sme presegati 25% celotne vrednosti obravnavanega projekta«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2006
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.