Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3409. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu, stran 11009.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 7. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za Večstanovanjski niz ob Galjevcu (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6263.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
6. člen
V primeru gradnje komunalne opremo po pogodbi o opremljanju je rok za gradnjo leto 2009, sicer bo rok za gradnjo komunalne opreme določen v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka parceli Večstanovanjskega niza ob Galjevcu (parc. št. 243/4, 243/146, 243/147 in 243/148, vse k.o. Karlovško predmestje) ter parceli št. 243/226, k.o. Karlovško predmestje. Obračunska območja za novo komunalno opremo so na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
8. člen
(1) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 6. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(2) Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------------+-------------------+
|       Komunalna oprema       | stroški (EUR brez |
|                     |    DDV)    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste in javna razsvetljava        |     448.600,74|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje             |     31.616,81|
+------------------------------------------+-------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |     109.388,70|
+------------------------------------------+-------------------+
|Plinovodno omrežje            |     18.514,52|
+------------------------------------------+-------------------+
|Javne površine              |        0,00|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |     608.120,77|
+------------------------------------------+-------------------+
2. Obračunski stroški nove komunalne opreme
10. člen
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------------+-------------------+
|       Komunalna oprema       | stroški (EUR brez |
|                     |    DDV)    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste in javna razsvetljava        |     444.830,99|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje             |     31.351,12|
+------------------------------------------+-------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |     100.079,80|
+------------------------------------------+-------------------+
|Plinovodno omrežje            |     18.358,93|
+------------------------------------------+-------------------+
|Javne površine              |        0,00|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |     594.620,84|
+------------------------------------------+-------------------+
(2) Razliko do skupnih stroškov nove komunalne opreme iz 9. člena tega odloka v višini 13.499,92 EUR brez DDV je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja in ni predmet odmere komunalnega prispevka.
+------------------------------------------+-------------------+
|       Komunalna oprema       | stroški (EUR brez |
|                     |    DDV)    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste in javna razsvetljava        |      3.769,75|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje             |       265,69|
+------------------------------------------+-------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |      9.308,90|
+------------------------------------------+-------------------+
|Plinovodno omrežje            |       155,58|
+------------------------------------------+-------------------+
|Javne površine              |        0,00|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |     13.499,92|
+------------------------------------------+-------------------+
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------------+-------------------+
|       Komunalna oprema       | stroški (EUR brez |
|                     |    DDV)    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste in javna razsvetljava        |     88.257,94|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje             |     68.253,29|
+------------------------------------------+-------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |     72.950,45|
+------------------------------------------+-------------------+
|Plinovodno omrežje            |     25.087,28|
+------------------------------------------+-------------------+
|Javne površine              |     82.616,01|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |     337.164,97|
+------------------------------------------+-------------------+
4. Skupni obračunski stroški opremljanja
12. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 10. in 11. člena tega odloka so skupni obračunski stroški opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------------+-------------------+
|       Komunalna oprema       | stroški (EUR brez |
|                     |    DDV)    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Ceste in javna razsvetljava        |     533.088,93|
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodovodno omrežje             |     99.604,40|
+------------------------------------------+-------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |     173.030,25|
+------------------------------------------+-------------------+
|Plinovodno omrežje            |     43.446,21|
+------------------------------------------+-------------------+
|Javne površine              |     82.616,01|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |     931.785,80|
+------------------------------------------+-------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme iz 10. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+----------------------------+----------------+----------------+
|   Komunalna oprema   |        |        |
+----------------------------+--Cpi (EUR/m2)--+--Cti (EUR/m2)--+
|Ceste in javna razsvetljava |      48,42|      51,53|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Vodovodno omrežje      |      3,41|      3,63|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |      10,89|      11,59|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Plinovodno omrežje     |      2,00|      2,13|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Javne površine       |      0,00|      0,00|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Skupaj           |      64,72|      68,88|
+----------------------------+----------------+----------------+
14. člen
Preračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+----------------------------+----------------+----------------+
|   Komunalna oprema   |  Cpi (€/m2)  |  Cti (€/m2)  |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Ceste in javna razsvetljava |      9,61|      10,22|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Vodovodno omrežje      |      7,43|      7,91|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |      7,94|      8,45|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Plinovodno omrežje     |      2,73|      2,91|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Javne površine       |      8,99|      9,57|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Skupaj           |      36,70|      39,06|
+----------------------------+----------------+----------------+
15. člen
Preračun skupnih obračunskih stroškov opremljanja iz 12. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+----------------------------+----------------+----------------+
|   Komunalna oprema   |  Cpi (€/m2)  |  Cti (€/m2)  |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Ceste in javna razsvetljava |      58,03|      61,75|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Vodovodno omrežje      |      10,84|      11,54|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |      18,83|      20,04|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Plinovodno omrežje     |      4,73|      5,03|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Javne površine       |      8,99|      9,57|
+----------------------------+----------------+----------------+
|Skupaj           |     101,42|     107,93|
+----------------------------+----------------+----------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
(3) Olajšav za zavezance ni.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
17. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi=(A(parcela)·Cpi·Dpi)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Cti·Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi        komunalni prispevek za določeno vrsto
         komunalne opreme,
A(parcela)    površina parcele objekta,
Cpi        indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
         metra gradbene parcele z določeno komunalno
         opremo na obračunskem območju,
Dpi        delež gradbene parcele pri izračunu
         komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)   faktor dejavnosti,
Cti        indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
         metra neto tlorisne površine objekta z
         določeno komunalno infrastrukturo na
         obračunskem območju,
A(tlorisna)    neto tlorisna površina objekta,
Dti        delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka.
(2) Kolikor bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu opremljanja.
3. Pogodba o opremljanju
19. člen
(1) Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(2) Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso načrtovano komunalno opremo in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese na Mestno občino Ljubljana.
20. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člena tega odloka se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
22. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 8. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-11/2007-15
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.