Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 983/08 Ob-6548/08 , Stran 2617
za podelitev javnega pooblastila za izdajanje: – letnih dovoljenj za športni ribolov; – letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter – dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov. I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov, letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško ter dnevnih in tedenskih dovolilnic za rekreacijski ribolov na morju (v nadaljnjem besedilu: ribolovnih dovolilnic) v skladu s Pravilnikom o prostočasnem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 64/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Nosilec javnega pooblastila za izdajo ribolovnih dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila) mora za izvajanje javnega pooblastila opravljati naslednje naloge: – zagotoviti tiskanje predpisanih obrazcev za ribolovne dovolilnice in vodenje seznama dnevnega ulova; – zagotoviti izdajanje in prodajo ribolovnih dovolilnic; – mesečno plačevati pristojbine za ribolovne dovolilnice na poseben vplačilni račun v skladu s predpisi, ki urejajo način plačevanja in razpolaganja javnofinančnimi prihodki in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec ter – zbirati podatke o prostočasnem ribolovu in pošiljati zbirnik ulova v skladu s 16. členom Pravilnika. II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je pravna oseba ali fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; – da je registriran za opravljanje dejavnosti ribištva ali storitvene ali trgovinske dejavnosti najmanj 2 leti pred vložitvijo vloge; – da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe; – da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve do države; – da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti fizični osebi ali odgovorni osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, in je postala izvršljiva; – da ima strokovno usposobljen kader za izvajanje javnega pooblastila; – da ima zagotovljen prostor za opravljanje administrativnih zadev in računalniško opremo, s katero mu je prek medmrežja zagotovljen dostop do ribiškega katastra; – zagotovi prodajo ribolovnih dovolilnic najmanj na enem javnem kraju v Kopru, Izoli, Piranu in Ljubljani; v najmanj enem od obmorskih krajev pa zagotovi celodnevno prodajo (24 ur); – izdela izračun stroškov, povezanih z izdajo ribolovnih dovolilnic in ostalimi nalogami, ki jih mora zagotoviti na podlagi tega razpisa ter na podlagi tega izračuna določi višino stroškov za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice; – višina stroškov, ki jo določi za izdajo posameznega letnega dovoljenja za športni ribolov in letnega dovoljenja za športni ribolov s podvodno puško, ne sme biti višja kot 15 eurov, višina stroškov za izdajo tedenske dovolilnice za rekreacijski ribolov ne sme biti višja od 7 eurov, višina stroškov za izdajo posamezne enodnevne dovolilnice za rekreacijski ribolov pa ne sme biti višja kot 3 eure in se lahko povišuje v naslednjih letih za stopnjo inflacije za preteklo koledarsko leto. Javno pooblastilo za izdajanje ribolovnih dovolilnic se izda za dobo 10 let. Pooblaščenec je dolžan ribolovne dovolilnice, ki so predmet javnega pooblastila izdajati v skladu s predpisi, ki urejajo prostočasni ribolov na morju. Medsebojna razmerja med ministrstvom in nosilcem javnega pooblastila se podrobneje uredijo s pogodbo. Javno pooblastilo se lahko odvzame v primerih, če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s predpisi ali pogodbo iz prejšnjega odstavka. III. Obvezni dokumenti za vlogo na javni razpis Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis priložiti naslednje dokumente: 1. Navesti naziv pravne osebe ali ime ter naslov vlagatelja; 2. Priložiti redni izpisek iz sodnega registra, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in ne sme biti starejši od 1 meseca do dneva vložitve vloge (za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov, ki ga izda Davčna uprava RS ali potrdilo o vpisu v register društev pri pristojni Upravni enoti in ne sme biti starejši od 1 meseca do dneva vložitve vloge (za samostojne podjetnike). 3. Priložiti potrdilo pristojnega sodišča, da ni proti vlagatelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve vloge. 4. Priložiti potrdilo pristojne davčne uprave, da ima vlagatelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve vloge. 5. Priložiti izjavo vlagatelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti fizični osebi ali odgovorni osebi pravne osebe ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem javnega pooblastila, in je ta postala izvršljiva. 7. Priloži izjavo, da razpolaga s strokovnimi kadri, ki lahko izvajajo posamezne naloge iz javnega pooblastila. 8. Priloži izjavo vlagatelja, da razpolaga z ustreznim prostorom za opravljanje administrativnih zadev in računalniško opremo, ki mu prek medmrežja omogoča dostop do ribiškega katastra. 9. Priloži predpogodbe za vsa prodajna mesta ribolovnih dovolilnic. 10. Priloži izračun stroškov za izvajanje javnega pooblastila in ceno za izdajo posamezne ribolovne dovolilnice. 11. Priloži izjavo vlagatelja o seznanitvi s pogoji javnega razpisa. IV. Merila in izbor nosilca javnega pooblastila V primeru, dveh ali več vlog, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa se opravi izbor nosilca javnega pooblastila na podlagi sledečih meril: – določena skupna vrednost stroškov za izdajo ribolovnih dovolilnic, – število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic. Ponudbe vlagateljev se ovrednotijo na podlagi spodaj navedenih meril; skupna višina stroškov za izdajo ribolovnih dovolilnic predstavlja 60%, število prodajnih mest ribolovnih dovolilnic pa 40% maksimalnega števila doseženih točk (100 točk): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da imata dva ali več vlagateljev tudi na podlagi teh meril za izbor nosilca javnega pooblastila enakovredno ponudbo se jih pozove, da ponudbo izboljšajo. V. Rok in način pošiljanja vlog na javni razpis Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana ali jo osebno vložiti v vložišču Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Vloga je oddana pravočasno do roka, če je: – poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano do vključno 30. septembra 2008; – poslana s priporočeno pošto do vključno 30. septembra 2008, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu; – oddana v vložišče (glavna pisarna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) do vključno 30. septembra 2008. Pisne vloge morajo biti v zaprti ovojnici označene z natančno oznako na sprednji strani: – ne odpiraj – vloga za javni razpis, – številka in datum javnega razpisa, – predmet javnega razpisa, – ime in naslov vlagatelja. VI. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo dne 6. oktobra 2008 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno. VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih vlog se ne bo obravnavalo, nepopolne vloge in tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene. VIII. Odločanje o ustreznosti vlog: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo odločalo o ustreznosti vlog v postopku javnega razpisa in bo strokovno ocenilo vse pravočasne in pravilno označene vloge. Kolikor bodo določene vloge nepopolne, bo v roku 8 dni pozvalo vlagatelje na dopolnitev vloge. Kolikor vlagatelj v danem roku ne bo dopolnil vloge, se bo njegovo vlogo zavrnilo. Vlagatelji, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po odpiranju vlog. IX. Pravno varstvo: zoper odločbo ministra ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se sproži upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajferjeva 33, Ljubljana v roku 30 dni po prejemu odločbe. X. Pooblaščena oseba za dajanje informacij: pooblaščeni osebi za dajanje informacij med razpisom sta Dušan Bravničar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-71, elektronski naslov dusan.bravnicar@gov.si in Sašo Novinec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-94, elektronski naslov: saso.novinec@gov.si.