Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6740/08 , Stran 2669
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina po pooblastilu Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; kontaktna oseba: Mojca Vrčon, e-pošta: mojca.vrcon@ksda.si. Kraj izvajanja del: v večstanovanjskem objekt z najemnimi stanovanji v Ajdovščini, IX. Korpus 1. 2. Dela, ki jih je treba izvesti: Naročnik je investitor investicijskih vzdrževalnih del v večstanovanjskem objektu z najemnimi stanovanji v Ajdovščini, IX. Korpus 1. V skladu z Investicijskim programom naročnik načrtuje sanacijo sten hodnikov in obnovo 15 kopalnic v navedenem objektu. Podrobne specifikacije del so navedene v Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga 1 sestavni del razpisne dokumentacije. Predviden zaključek del: 30. 10. 2008. 3. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina (I. nadstropje) vsak delovni dan med 9. in 11. uro, na pisno zahtevo zainteresiranih ponudnikov pa tudi po pošti. Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 4. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno torka, 19. 8. 2008 do 12. ure. 5. Predložitev ponudbe in rok za oddajo ponudb: 20. 8. 2008 do 9. ure. Ponudbe morajo biti predane po priloženi zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na zgoščenki in za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba za investicijsko vzdrževalna dela – sanacija sten hodnikov in obnova 15 kopalnic v večstanovanjskem objektu z najemnimi stanovanji v Ajdovščini, IX. Korpus 1« in s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Datum in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2008 ob 10. uri na sedežu naročnika, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis ponovi. 6. Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. 7. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe: Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Pogoji bančne garancije so navedeni v razpisni dokumentaciji. 8. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije v roku 60 dni od izstavitve situacije. 9. Merilo za ocenjevanje ponudb: 1. cena za razpisana dela 80%, 2. reference ponudnika 20%.