Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3435. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje, stran 11047.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje (Uradni list RS, št. 22/97, 55/98 in 37/07).
2. člen
Doda se novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.«
3. člen
Spremeni se 3. člen, ki se po spremembi glasi:
»Osnovna šola Podgorje (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
Osnovna šola Podgorje in podružnici Razbor in Šmiklavž so bile v obstoječi obliki prvič ustanovljene leta 1992 in so vpisane v sodni register pod številko 10004300.
Začetek izobraževalnega procesa na območju današnje Osnovne šole Podgorje se je začel v letu 1899, na območju današnje podružnične šole Razbor leta 1839 in današnje podružnične šole Šmiklavž leta 1899.«
4. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po spremembi glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– 85.590 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 91.011 – dejavnost knjižnic
– 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 56.290 – druga oskrba z jedmi
– 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.110 – obratovanje športnih objektov
– 35.300 – oskrbovanje s paro in vročo vodo
– 49.391 – drug kopenski potniški promet.
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj za nemoteno opravljanje osnovne izobraževalne dejavnosti zavoda.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«
5. člen
Spremeni se celo peto poglavje, ki se po spremembi glasi:
»V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
13. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotovi zavodu osnovna sredstva za opravljanje njegove dejavnosti. Zavod ta osnovna sredstva prejme v upravljanje.
Zavod samostojno kot dober gospodar upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, pri čemer pa ne sme s pravnimi posli odtujiti premoženja, s katerim upravlja, ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Zavod prejeta sredstva uporablja za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda ter v skladu z veljavno zakonodajo lahko s posebnim sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo osnovna sredstva v upravljanju zavoda. V sklepu lahko določi tudi pogoje in način uporabe osnovnih sredstev v upravljanju zavoda.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za financiranje dejavnosti zavoda v skladu veljavno zakonodajo do višine ustrezne proračunske postavke v proračunu tekočega leta. Prav tako zavod pridobiva sredstva za delovanje na podlagi veljavne zakonodaje s strani državnega proračuna upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe, ki ga financira država.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se razporedi v skladu s predpisi. O razporeditvi odloča ustanovitelj na predlog sveta vzgojno izobraževalnega zavoda.
Presežek odhodkov nad prihodki, ki bi v zavodu nastal pri izvajanju dejavnosti, se krije v skladu z zakonodajo in odločitvijo ustanovitelja.
17. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju zavoda.
Podružnična osnovna šola v pravnem prometu nima pooblastil.
18. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje dejavnosti.«
6. člen
Dosedanji 18. do 21. člen se preštevilčijo, tako da postanejo 19. do 22. člen.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02600-4/1997
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.