Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju, stran 10992.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na redni seji dne 23. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V 3. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave Primorskih novic, št. 32/05) se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– da ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Pri dodelitvi štipendije se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. socialne razmere kandidata,
2. deficitarnost poklica,
3. učni uspeh.«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka se črta.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s številom družinskih članov in številom mesecev v letu.«
»Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov, drugi podatki davčnega organa, podatki iz uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev in iz drugih dokazov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.«.
»Dohodki in prejemki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske stroške priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, odtegnjene od teh dohodkov.«
»Kandidate se najprej razvrsti glede na dohodek na družinskega člana. Kandidat z najnižjim dohodkom prejme največje možno število točk in obratno, kandidat z najvišjim dohodkom najnižje število točk. Število vseh točk predstavlja število vseh prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena.«
»Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat, se ugotavlja na osnovi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje OE Nova Gorica. Župan skupaj s komisijo vsako leto pred razpisom štipendij iz seznama deficitarnih poklicev določi, katerim od teh se bo prištelo 15 (petnajst) točk. Pri tem upošteva lokalne potrebe.«
»Za dosežen učni uspeh:
+--------------------+--------------------+--------------------+
| Dijaki –zaključni |Študenti –povprečna |  Število točk  |
|    letnik    |    ocena    |          |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Zadosten      |  6,00 do 6.9   |     0     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Dober        |  7,00 do 7.9   |     3     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Prav dober     |  8,00 do 8,9   |     5     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Odličen       |   9,00 in 10   |     10     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
»V primeru, da dva ali več kandidatov zberejo enako število točk, ima prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku piko nadomesti z vejico in doda besedilo: »dodatka za bivanje izven kraja stalnega bivališča ter dodatka za socialne razmere.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Višina osnove štipendije znaša 40% zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča znaša 50% od osnove štipendije.«
»Če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega minimalne plače v istem obdobju, se osnova štipendije poveča za 20%.«.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku doda besedilo:
»Sklep o razpisu štipendij Občine Kanal ob Soči sprejme župan. Javni razpis se objavi na oglasni deski, v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Kanal ob Soči.«
V tretjem odstavku se besedilo »eden član« popravi v »enega iz«. Piko se nadomesti s podpičjem ter doda besedilo: »npr. iz področja šolstva in socialnega skrbstva.«.
5. člen
Črta se 8. člen.
6. člen
V 10. členu se črta besedilo četrte alinee in se doda novo besedilo, ki se glasi:
»– dokazilo o opravljenih izpitih ali dokazilo o učnem uspehu,«
Doda se peto alineo, ki se glasi:
»– dokazila o premoženjskem stanju družine.«.
7. člen
V 11. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Vsi postopki v zvezi z odločanjem o odobritvi štipendije se vodijo v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove kandidata, da vlogo dopolni in določi rok za dopolnitev. Če kandidat v roku vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.«.
Prejšnji prvi odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
V 15. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov štipendista,
– EMŠO in davčno številko štipendista,
– obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
– številko transakcijskega računa in banko štipendista,
– višino štipendije,
– čas prejemanja štipendije,
– način izplačevanja štipendije,
– opredelitev obveznosti in pravic štipenditorja in štipendista,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe.«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Štipendist mora podpisano pogodbo vrniti najkasneje v roku 8 dni od vročitve.
Če pogodbe ne podpiše in vrne občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo.«.
9. člen
V 17. členu se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se glasi:
»dokazila o premoženjskem stanju družine na predpisanem obrazcu,«.
10. člen
V 19. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Če štipendist tudi po ponavljanju ne izdela letnika, štipenditor lahko odpove pogodbo in zahteva vračilo izplačane štipendije v skladu s pogodbo.«
11. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Izjemoma lahko štipenditor, iz utemeljenih razlogov, štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti. Kot utemeljen razlog se šteje:
– smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista, njegovih staršev, rejnikov ali posvojiteljev oziroma drugih oseb, ki štipendista vzdržujejo,
– težak socialni položaj štipendista ali njegove družine.
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se lahko sklene izvensodna poravnava. V primeru, da s štipendistom ni mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja po sodni poti.«.
12. člen
Za 19.a členom se doda 19.b člen, ki se glasi:
»Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi veljavnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/08-1
Kanal, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.