Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 234/08 Ob-6594/08 , Stran 2675
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Garsonjera v lasti Republike Slovenije na naslovu Šuštarjeva kolonija 27a v Trbovljah, zemljiškoknjižni vložek/podvložek št. 2493/29, k.o. Trbovlje. Garsonjera se nahaja v polkleti stanovanjskega bloka zgrajenega leta 1978. Stanovanje je sestavljeno iz sobe, kopalnice, kuhinjske niše, hodnika in drvarnice ter meri 27,80 m2. Občina Trbovlje ima v postopku javne dražbe, kot predkupna upravičenka, možnost izenačiti najvišjo ponudbo. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Za garsonjero v lasti Republike Slovenije vložek/podvložek št. 2493/29, k.o. Trbovlje, na naslovu Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje, je izklicna cena 22.240,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vključuje zneska zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Veterinarske uprave RS, Parmova 53, Ljubljana, v sejni sobi v 2. nadstropju in sicer v torek 12. 8. 2008, z začetkom ob 10. ure. 7. Višina varščine Varščina za garsonjero v lasti Republike Slovenije vložek/podvložek št. 2493/29, k.o. Trbovlje, na naslovu Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje znaša 2.224,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 23124-4200002-00770108, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe: kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je Mojca Primožič Kužner, Veterinarska uprava RS, Parmova 53, Ljubljana, tel. 01/300-13-45, e-pošta: mojca.primozic-kuzner@gov.si. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.vurs.gov.si/. Ogled predmeta javne dražbe bo potekal v torek, 5. 8. 2008, od 10. do 11. ure. 9. Opozorilo Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.