Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3448. Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)
3449. Zakon o javnih skladih (ZJS-1)
3450. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-B)

Drugi akti

3451. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju julij 2008–december 2009 (DeUDIEU0809)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3452. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom

Sklepi

3453. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2008

MINISTRSTVA

3454. Pravilnik o določitvi meril za določitev višine nagrade za delo zastopnika pacientovih pravic
3455. Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje
3456. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva
3457. Pravilnik o mediaciji v zdravstvu
3458. Pravilnik o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev
3459. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T)
3460. Pravilnik o dostopu do elektronskih evidenc
3461. Pravilnik o obrazcu zapisnika prvega pravnega nasveta
3462. Navodilo o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči
3463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3464. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
3488. Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3465. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Varuhu človekovih pravic RS
3466. Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
3467. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
3468. Akt o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v plačne razrede
3489. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Celje

3469. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobrova-Polhov Gradec

3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008

Gornji Petrovci

3471. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Hrpelje-Kozina

3472. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Hrpelje - Kozina (po ZUNPP)

Krško

3473. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008
3474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
3476. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško
3477. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 531/4, k.o. Veliki Dol in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja ter zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 116/6, k.o. Veliki Dol ter nakupu nepremičnin parc. št. 191/2 in parc. št. 192/4, k.o. Veliki Dol in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
3478. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 444/5, k.o. Armeško in zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 288/3, k.o. Armeško ter ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 444/6, k.o. Armeško in zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 286/3, k.o. Armeško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
3479. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1098/11, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3480. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
3481. Sklep o spremembah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško

Sežana

3482. Odlok o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana

Slovenj Gradec

3483. Odlok o spremembah in dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
3484. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

Tabor

3485. Odlok o zaključnem računu Občine Tabor za leto 2007
3486. Odlok o I. rebalansu Občine Tabor za leto 2008

Zavrč

3487. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2007
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti