Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3488. Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, stran 11331.

Na podlagi sedmega odstavka 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija, ki izvaja usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (v nadaljnjem besedilu: organizacija),
– obveznosti organizacije v zvezi z izvajanjem usposabljanja za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (v nadaljnjem besedilu: jamski vodnik),
– potek preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike in
– vsebino in obliko potrdila o opravljenem izpitu za jamskega vodnika (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o opravljenem izpitu).
2. člen
(namen)
Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike se izvaja v obsegu in na način, ki zagotavlja, da so fizične osebe usposobljene in imajo ustrezna znanja o jamah in krasu, veščine prenašanja znanja obiskovalcem ter veščine vodenja po jamah na način, da je vpliv obiskovanja na jamsko okolje, jamski inventar in jamski živi svet čim manjši ter, da je zagotovljena varnost obiskovalcev.
II. ORGANIZACIJA
3. člen
(organizacija)
(1) Organizacija, ki želi izvajati usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zagotavljati mora predavatelje, ki imajo za posamezne vsebine programa usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike (v nadaljnjem besedilu: program) izkazane ustrezne reference, in sicer najmanj pet objav strokovnih razprav ali najmanj deset let izkušenj s področja dela,
2. razpolagati mora z ustreznim prostorom, opremljenim z avdiovizualnimi pripomočki (npr. računalnik in projektor),
3. razpolagati mora z atestirano in varno jamarsko opremo za izvajanje praktičnega dela usposabljanja.
(2) Organizacija izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka:
– z dokazilom ali izjavo o zagotovitvi predavateljev,
– s fotokopijo objav strokovnih razprav s področja vsebin v skladu s programom,
– z izjavo o razpolaganju z ustreznim prostorom, opremljenim z avdiovizualnimi pripomočki in
– z izjavo o razpolaganju z atestirano in varno jamarsko opremo za izvajanje praktičnega dela usposabljanja.
III. USPOSABLJANJE ZA JAMSKE VODNIKE
4. člen
(obseg usposabljanja za jamske vodnike)
(1) Usposabljanje za jamske vodnike poteka na podlagi programa, ki zajema zlasti vsebine s področij:
– varstva jam,
– speleologije in speleobiologije s poudarkom na krasoslovju,
– zgodovine in organiziranosti jamarstva,
– poznavanja jam v Sloveniji in v svetu,
– didaktike, pedagogike in psihologije ter
– vsebin za pridobitev znanja in veščin za zagotovitev jamam neškodljivega obiskovanja, varnosti obiskovalcev ter ustreznega ukrepanja v primeru nesreče.
(2) Usposabljanje za jamske vodnike se deli na teoretični in praktični del.
IV. PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE
5. člen
(vsebina preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike)
S preverjanjem usposobljenosti za jamske vodnike se pri kandidatu preverja znanje iz vsebin, določenih v programu.
6. člen
(izpit)
(1) Usposobljenost za jamske vodnike se preveri z izpitom.
(2) Organizacija določi kraj in datum izpita do konca meseca januarja za tekoče leto ter objavi podatke glede zahtevanega gradiva za izpit, primerov izpitnih vprašanj za posamezna področja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, priporočene literature in cene izpita.
(3) Podatke glede izpita iz prejšnjega odstavka objavi organizacija na svojih spletnih straneh ter o tem obvesti kandidate.
7. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidat, ki želi opraviti izpit, se prijavi k izpitu pri organizaciji, pri kateri se je usposabljal. Prijava mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
4. državljanstvo.
(2) S podatki iz prejšnjega odstavka se ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Kandidat lahko vloži prijavo k izpitu pri organizaciji za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike najkasneje 28 dni pred razpisanim rokom za opravljanje izpita.
(4) Organizacija pisno pozove k izpitu vse prijavljene kandidate najkasneje 14 dni pred razpisanim rokom za opravljanje izpita. Vabilo mora vsebovati datum, kraj in uro izpita ter poziv kandidatom, da pred pristopom k izpitu plačajo stroške za usposabljanje in izpit, z navedbo zneska in številko računa.
(5) K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten in za katerega so poravnani stroški usposabljanja in izpita.
8. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpitno komisijo sestavljajo trije člani.
(2) Dva člana izpitne komisije sta predstavnika organizacije, ki izpolnjujeta pogoje za predavatelja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Enega člana izpitne komisije, ki se poklicno ukvarja z varstvom podzemnih jam, imenuje ministrstvo, pristojno za varstvo podzemnih jam.
(4) Člani izpitne komisije določijo predsednika izpitne komisije, ki skrbi za pravilnost poteka izpita in uporabo enotnih meril pri ocenjevanju.
9. člen
(potek izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz teoretičnega dela, kjer se pisno preverja znanje iz vsebinskih sklopov programa, in praktičnega dela, ki poteka tudi v jami.
(2) K praktičnemu delu izpita lahko pristopi kandidat, ki je uspešno opravil teoretični del izpita.
(3) Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno "uspešno" ali "neuspešno".
(4) V primeru, da se kateri od članov izpitne komisije s posamezno oceno ne strinja, o oceni glasujejo vsi člani izpitne komisije in odločijo z večino glasov.
(5) Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno "uspešno" pri preverjanju znanja iz teoretičnega in praktičnega dela izpita.
(6) Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata takoj po zaključku izpita. Kandidata, ki je ocenjen z oceno »neuspešno«, seznani z razlogi, zaradi katerih ni opravil izpita.
(7) Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita.
10. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnikar, ki ga zagotovi organizacija, vodi zapisnik o poteku izpita in po potrebi opravlja druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.
(2) V zapisnik, ki se vodi v dvojniku, se vpišejo:
– sestava izpitne komisije,
– datum in kraj opravljanja izpita,
– ocena znanja za posameznega kandidata ter
– morebitne pripombe članov izpitne komisije.
(3) Oba izvoda zapisnika podpišejo predsednik in člana izpitne komisije.
(4) Priloga zapisnika so izpitna vprašanja ter ocene posameznih odgovorov in skupna ocena kandidata.
(5) Organizacija posreduje kopijo potrdila o opravljenem izpitu ter podatke o kandidatu, ministrstvu, pristojnemu za varstvo podzemnih jam, v roku 7 dni od opravljenega izpita.
11. člen
(potrdilo o opravljenem izpitu)
(1) Osebi, ki je uspešno opravila preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike, izda organizacija najkasneje 14 dni po opravljenem izpitu potrdilo o opravljenem izpitu.
(2) Vsebina potrdila iz prejšnjega člena je določena v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(stroški)
(1) Stroške usposabljanja in preizkusa znanja za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike krijejo kandidati.
(2) Višino stroškov iz prejšnjega odstavka določi organizacija v soglasju z ministrstvom, pristojnim za varstvo podzemnih jam.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-122/2008
Ljubljana, dne 25. julija 2008
EVA 2008-2511-0135
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti