Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3473. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008, stran 11314.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 – odločba US RS), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 23. seji dne 17. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Uradni list RS, št. 119/07 in 3/08 – popravek) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Občine Krško za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del rebalansa Občine Krško za leto 2008 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------+-------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       v EUR|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|Konto  |      Naziv konta      |   Znesek po   |
|    |                 |  rebalansu 2008 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|  1  |        2        |     3     |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     40.226.939|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     27.610.525|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|     16.394.471|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |     13.208.031|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |     2.413.760|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      772.530|
|    |storitve             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |706 Drugi davki         |        150|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |     11.216.054|
|    |(710+711+712+713+714)      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |      833.548|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       39.040|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni |       3.965|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       94.296|
|    |storitev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |     10.245.205|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|     4.171.760|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      335.180|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |     3.836.580|
|    |in nematerialnega premoženja   |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |       12.372|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |       11.485|
|    |virov              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |        887|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |     8.432.282|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih|     5.018.666|
|    |javnofinančnih institucij    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega|     3.413.616|
|    |proračuna iz sredstev EU     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     46.522.600|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |     10.702.282|
|    |(400+401+402+404+409)      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |     1.502.421|
|    |zaposlenim            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |      232.036|
|    |socialno varnost         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |     6.631.807|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |      144.700|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |409 Sredstva, izločena v rezerve |     2.191.318|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     9.996.329|
|    |(410+411+412+413)        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije          |      515.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |     4.754.490|
|    |gospodinjstvom          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |     1.341.981|
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi domači transferi    |     3.384.858|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |     23.898.895|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     23.898.895|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)|     1.925.094|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |     1.101.026|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki  |          |
|    |niso proračunski uporabniki   |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |      824.068|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. –  |     –6.295.661|
|    |II.)               |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      500.000|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
|    |(750+751)            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil|         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |      500.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |440 Dana posojila        |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev|         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      500.000|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV. – V.)            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |     3.289.002|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |     3.289.002|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      305.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |      305.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |     –2.811.659|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |     2.984.002|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)  |     6.295.661|
+--------+---------------------------------+-------------------+
                                «
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena, tako da glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v investicijskem delu bilance prihodkov in odhodkov za projekte opredeljene v načrtu razvojnih programov, programu investicij proračunskega stanovanjskega sklada, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v okviru proračuna za leto 2008 lahko zadolži do višine 3.289.002 €, in sicer za:
+--------------------+--------------------------+--------------+
|    Šifra    |   Namen – projekt   | Znesek v EUR |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0038    |Investicije in      |    352.725|
|          |investicijsko vzdrževanje |       |
|          |OŠ            |       |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0041    |OŠ Raka          |    180.600|
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0039    |Telovadnica pri OŠ Jurij |   1.450.865|
|          |Dalmatin Krško      |       |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0184    |Komunalna infrastruktura |    200.000|
|          |Velika vas, Gorenja vas  |       |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0192    |Komunalna infrastruktura |    330.000|
|          |Vihre-Mrtvice 2. faza   |       |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|OB054-07-0237    |Obnova Valvasorjevega   |    441.353|
|          |kompleksa         |       |
+--------------------+--------------------------+--------------+
|PPSS        |Obnova stanovanj     |    333.459|
+--------------------+--------------------------+--------------+
                                «
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se znesek »88.000 €« nadomesti z zneskom »67.304 €«.
4. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2008 sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-40/2007-O802
Krško, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti