Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3485. Odlok o zaključnem računu Občine Tabor za leto 2007, stran 11325.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 13. redni seji dne 23. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Tabor za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Zaključni račun
                          leta 2007
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)         1.605.584
   TEKOČI PRIHODKI (7071)            1.022.353
70  DAVČNI PRIHODKI                 896.994
   700 Davki na dohodek in dobiček         760.279
   703 Davki na premoženje             74.243
   704 Domači davki na blago in storitve      62.472
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                125.359
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      12.042
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.384
   712 Denarne kazni                  482
   713 Prihodki od prodaje blaga in         12.955
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           98.496
72  KAPITALSKI PRIHODKI               409.147
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           0
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       409.147
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               174.084
   740 Transferni prihodki iz drugih        174.084
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40414243)           1.548.083
40  TEKOČI ODHODKI                 416.086
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      107.605
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      16.121
   Varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        284.533
   403 Plačila domačih obresti            7.827
   409 Rezerve
41  TEKOČI TRANSFERI                387.473
   410 Subvencije                    0
   411 Transferi posameznikom in          245.927
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     65.225
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        76.321
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              706.041
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     706.041
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             38.483
   431 Investicijski transferi pravnim in      38.483
   fiz. osebam, ki niso PU
   432 Investicijski transferi PU         105.511
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              0
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA                    0
   DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750751752)
   75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA                     0
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440441442443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA              0
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                91.724
50  ZADOLŽEVANJE                   91.724
   500 Domače zadolževanje             91.724
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              128.752
-------------------------------------------------------------
55  ODPLAČILA DOLGA                 128.752
   550 Odplačila domačega dolga          128.752
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA        20.473
   RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                   0
   (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE                   0
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.      11.506
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 2.713 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.713 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 91.724 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnice 20.000 EUR, vezano na proračun Občine Tabor.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 03201-Ir13/2008
Tabor, junij 2008
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost