Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3458. Pravilnik o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev, stran 11287.

Na podlagi enajstega odstavka 64. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa višino sejnine in dejanskih stroškov, do povračila katerih so upravičeni predsednik in člani Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Komisija) ter mediatorji za sodelovanje pri delu Komisije.
(2) Sredstva za izplačilo sejnin in povračilo dejanskih stroškov po tem pravilniku se zagotavljajo iz proračunske postavke ministrstva, pristojnega za zdravje.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Sejnina je plačilo za opravljeno delo predsednika in članov Komisije ter mediatorja. Opravljeno delo zajema pripravo in sodelovanje na drugi obravnavi kršitve pacientovih pravic oziroma v postopku mediacije.
(2) Stroški oziroma povračila stroškov, do katerih so upravičeni predsednik in člani Komisije ter mediatorji, so izdatki, ki so jih imeli v zvezi z drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic oziroma v postopku mediacije in za katere se lahko zahteva povračilo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
(sejnina)
(1) Sejnina za udeležbo na drugi obravnavi kršitve pacientovih pravic oziroma v postopku mediacije se prizna v višini dveh dnevnic za službeno potovanje, ki traja več kot 12 ur in ne več kot en dan, kot jo določa Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, in se izplačuje za posamezno sejo oziroma srečanje.
(2) Kadar predsednik Komisije ni član komisije oziroma predsednik senata, je upravičen do sejnine iz prejšnjega odstavka za posamezno drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic.
(3) Član Komisije, ki je predsednik senata, in mediator sta upravičena do povečanja sejnine za posamezno sejo v višini 50 odstotkov.
4. člen
(izplačilo sejnine)
Sejnina se izplačuje na podlagi dokazila o dejanski udeležbi na drugi obravnavi kršitve pacientovih pravic oziroma v postopku mediacije, pri čemer se udeležba dokaže s podpisom na seznamu prisotnih, ki je obvezna priloga zapisnika obravnave oziroma postopka.
5. člen
(dejanski stroški)
(1) Dejanski stroški zajemajo prevozne stroške in dnevnico.
(2) Prevozni stroški so izdatki zaradi udeležbe na drugi obravnavi kršitve pacientovih pravic oziroma v postopku mediacije ali zaradi drugega dela, pri čemer se lahko zahteva povračilo za:
– stroške javnega prevoza ali
– kilometrino v višini 15% cene motornega bencina – 98 oktanov.
(3) Prevozni stroški se povrnejo v višini stroškov javnega prevoza od razdalje med krajem, v katerem je bila druga obravnava kršitve pacientovih pravic oziroma postopek mediacije, in krajem dejanskega prebivališča predsednika oziroma člana Komisije ter mediatorja.
(4) Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se prizna kilometrina od razdalje med krajem, v katerem je bila druga obravnava predsednika oziroma člana Komisije oziroma mediatorja oziroma postopek mediacije in krajem dejanskega prebivališča predsednika oziroma člana Komisije ter mediatorja.
(5) Dnevnica se povrne v višini, kot je določena s predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju.
6. člen
(izplačilo dejanskih stroškov)
Dejanski stroški se izplačajo na podlagi obračuna prevoznih stroškov, ki se pripravi na temelju pisnega zahtevka na način, kot se povrnejo zaposlenim v javnem sektorju.
7. člen
(rok za izplačilo)
Sejnine in dejanski stroški po tem pravilniku se predsedniku in članom Komisije ter mediatorjem izplačajo v 20 do 40 dneh po prejemu zahtevka za izplačilo.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 26. avgusta 2008.
Št. 0070-79/2008/3
Ljubljana, dne 8. julija 2008
EVA 2008-2711-0069
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti