Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3472. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Hrpelje - Kozina (po ZUNPP), stran 11313.

Na podlagi 46. in v povezavi z 95. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je župan Občine Hrpelje - Kozina dne 17. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Hrpelje - Kozina (po ZUNPP)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Hrpelje - Kozina (po ZUNPP)
1.1 Ocena stanja
Občina Hrpelje - Kozina je do sprejetje tega sklepa v letu 2004 končala pravno formalni postopek sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje Kozina. Plan je izdelan na DKN 1:5.000.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina so prehodna določila ZPNačrt, predvsem 96. člen.
1.2 Razlogi
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel Zakon o prostorskem načrtovanju. V skladu s 96. členom ZPNačrt lahko občina v 24 mesecih po uveljavitvi predpisov iz petega odstavka 39. člena zakona ZPNačrt še spreminja in dopolnjuje svoje prostorske plane ob smiselni uporabi določb ZPNačrt.
2. Območje in vsebina sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina bodo izdelane za dva cestna podvoza pod rekonstruirano železniško progo Divača–Koper:
– Podvoz Brgod obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 1288/1, 1289, 1296, 1297/1, 1298/1, 1308, 1318/1, 1290/3, 1292/3, 1294/2, 1295/7, 1295/9, 1299/1, 1300/2, 1314/3, 1316/1, 332/1, 4400/3,
– Podvoz Prešnica obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 4405/1, 4406, 4411/1, 4419, 4398/1, 4401/7, 4403/1, 4410/3, 4416/5, 4416/2, 4416/9, 4416/7, 4416/7, 4417/1, 4417/2, 4432/1.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
3.1. Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina ni potrebna.
3.2. Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina pripravljavec pridobi ažurne geodetske podlage v merilu 1:5000 (DKN in DTN). Če se bodo v postopku priprave izkazalo, da je za kakšno območje sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina potrebno še podrobneje preveriti, bo pripravljavec pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina (SDPP)
Predvideni roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje Občine Hrpelje - Kozina so:
– sklep o začetku priprave – 20 julij 2008;
– priprava osnutka plana ter posredovanje na ministrstvo, pristojno za varovanje okolja – 15. september 2008;
– predstavitev smernic in usklajevanje – 20. oktober 2008;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka vključno z javno obravnavo – 25. oktober 2008;
– priprava predloga ter posredovanje tega pristojnemu ministrstvu – 30. november 2008;
– pridobitev sklepa pristojnega ministrstva o potrditvi predloga – 15. januar 2009;
– sprejem odloka o na občinskem svetu ter objava v uradnem listu – februar 2009.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo RS za okolje in prostor;
– Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo RS za promet;
– Ministrstvo RS za kulturo;
– Ministrstvo RS za obrambo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo;
– Kraški vodovod Sežana d.o.o.;
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d.;
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica;
– Telekom Slovenije.
Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Hrpelje - Kozina pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 341-2/2004-13
Hrpelje, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti