Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3454. Pravilnik o določitvi meril za določitev višine nagrade za delo zastopnika pacientovih pravic, stran 11272.

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena in šestega odstavka 89. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o določitvi meril za določitev višine nagrade za delo zastopnika pacientovih pravic
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev višine mesečne nagrade (v nadaljnjem besedilu: nagrada) za delo zastopnika pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) in dejanskih stroškov, do povračila katerih je upravičen pri svojem delu.
2. člen
(1) Nagrada pripada zastopniku za opravljeno delo, ki ga opravi:
– v okviru uradnih ur, ki jih opravi v prostorih, kjer deluje;
– izven uradnih ur, ki jih opravi v prostorih, kjer deluje oziroma na terenu (pri izvajalcih zdravstvenih storitev, Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic itd.).
(2) Zastopnik določi skupno število uradnih ur tedensko glede na potrebe prebivalcev na območju, za katerega je zastopnik imenovan, vendar ne manj kot 12 ur in ne več kot 30 ur tedensko. Pri uveljavljanju nagrade se upošteva število uradnih ur, kot jih zastopnik javno objavi. Obseg tako določenih uradnih ur se lahko spremeni le enkrat v polletju in veljajo le po predhodni in pravočasni javni objavi.
3. člen
Merila za določitev višine nagrade so:
– stopnja strokovne izobrazbe zastopnika;
– število prebivalcev območja, za katero je zastopnik imenovan;
– število tedenskih uradnih ur, ki jih zastopnik opravlja.
4. člen
(1) Zastopniku, ki ima visokošolsko izobrazbo, se določi višina nagrade v odstotku od osnovne plače, določene za 35. plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
(2) Zastopniku, ki ima univerzitetno izobrazbo, se določi višina nagrade v odstotku od osnovne plače, določene za 41. plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
(3) Zastopniku, ki ima po doseženi univerzitetni izobrazbi opravljeno še podiplomsko specialistično izobraževanje, specializacijo v zdravstvu, pravniški državni izpit, magisterij oziroma doktorat znanosti, se določi višina nagrade v odstotku od osnovne plače, določene za 44. plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
5. člen
(1) Odstotek iz prejšnjega člena znaša:
– 60 odstotkov za zastopnika, ki je imenovan za območje z največ 100.000 prebivalcev;
– 80 odstotkov za zastopnika, ki je imenovan za območje z več kot 100.000 in ne več kot 200.000 prebivalcev;
– 100 odstotkov za zastopnika, ki je imenovan za območje z več kot 200.000 in manj kot 300.000 prebivalcev.
(2) Kadar sta za posamezno območje imenovana dva ali trije zastopniki, se za odstotek iz prejšnjega člena šteje odstotek naveden v tretji alinei prejšnjega odstavka.
6. člen
Zastopniku, ki tedensko opravi od vključno 18 do vključno 24 uradnih ur, se odstotek iz prejšnjega člena poveča za 20 odstotkov, zastopniku, ki tedensko opravi več kot 24 uradnih ur, pa se odstotek iz prejšnjega člena poveča za 30 odstotkov.
7. člen
(1) Kadar je zastopnik zaradi bolezni ali drugih osebnih razlogov odsoten in ne opravlja svojih nalog, se mu nagrada sorazmerno zmanjša.
(2) Odsotnost zastopnika zaradi izobraževanja v zvezi s pacientovimi pravicami ne predstavlja odsotnosti iz osebnih razlogov, vendar se čas izobraževanja ne šteje v čas opravljenih uradnih ur.
8. člen
Zastopnik ima pravico do povračila stroškov v zvezi s svojim delom, in sicer potnih stroškov in stroškov za prehrano, ki se obračunajo in izplačajo v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju.
9. člen
(1) Zastopnik najkasneje do 20. v mesecu predloži zahtevek za izplačilo nagrade za pretekli koledarski mesec predsedniku predstavniškega organa pokrajine, in sicer na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
(2) Zastopniku se nagrada izplača vsak mesec najkasneje do 5. v mesecu za pretekli koledarski mesec. Nagrada se zastopniku izplača na njegov osebni račun pri poslovni banki, ki jo navede v zahtevku iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(1) Do prvega izplačila plač na podlagi zakona, ki ureja plače v javnem sektorju, se zastopniku, ki ima visokošolsko izobrazbo, določi višina nagrade v odstotku od osnovne plače, določene za izhodiščni plačni razred za višjega svetovalca II v skladu s predpisi, ki urejajo plače zaposlenih v javnem sektorju.
(2) Do prvega izplačila plač na podlagi zakona, ki ureja plače v javnem sektorju, se zastopniku, ki ima univerzitetno izobrazbo, določi višina nagrade v odstotku od osnovne plače, določene za izhodiščni plačni razred za podsekretarja v skladu s predpisi, ki urejajo plače zaposlenih v javnem sektorju.
(3) Do prvega izplačila plač na podlagi zakona, ki ureja plače v javnem sektorju, se zastopniku, ki ima po doseženi univerzitetni izobrazbi opravljeno še podiplomsko specialistično izobraževanje, specializacijo v zdravstvu, pravniški državni izpit, magisterij oziroma doktorat znanosti, določi višina nagrade v odstotku od osnovne plače, določene za izhodiščni plačni razred za sekretarja v skladu s predpisi, ki urejajo plače zaposlenih v javnem sektorju.
11. člen
Zastopniki, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) do 20. v mesecu predložijo zahtevek za izplačilo nagrade iz tega pravilnika ministrstvu, pristojnemu za zdravje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 26. avgusta 2008.
Št. 0070-64/2008/7
Ljubljana, dne 4. julija 2008
EVA 2008-2711-0068
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti