Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško, stran 11315.

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 23. seji dne 17. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in 15/05, 25/06 – obvezna razlaga).
2. člen
V 4. členu odloka se:
– spremeni besedilo četrte alinee tako, da na novo glasi:
»– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08),«;
– za deseto alineo doda nova alinea, ki glasi:
»– rušitev obstoječih objektov.«.
3. člen
V 5. členu odloka se:
– spremeni besedilo prve alinee tako, da na novo glasi:
»– gradnja nadomestnih objektov s funkcijo, ki jo objekt ima,«;
– za prvo alineo doda nova alinea, ki glasi:
»– gradnja novega objekta na mestu odstranjenega (ali z listinami izkazati, da je bil na predmetnem zemljišču zgrajen objekt) oziroma znotraj območja stavbnega zemljišča, z enako funkcijo, ki jo odstranjeni objekt ima (obvezna rušitev objekta po izgradnji novega); izjemoma je delno možna gradnja tudi na kmetijskem zemljišču, kolikor ni zadostnega prostora znotraj območja stavbnega zemljišča,«;
– spremeni besedilo tretje alinee tako, da na novo glasi:
»gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08),«;
– spremeni besedilo četrte alinee tako, da na novo glasi:
»– gradnja zidanic in lop na osnovi agrokarte in odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop (Uradni list SRS, št. 48/87, 98/05 – obvezna razlaga, 38/06, 23/07 – sprem. in dop. obvezne razlage),«;
– za peto alineo doda nova alinea, ki glasi:
»– sprememba namembnosti obstoječega objekta v skladu z namensko rabo zemljišča, kolikor le ta leži izven gospodarskega dvorišča obstoječega stanovanjskega objekta,«,
– za deveto alineo doda nova alinea, ki glasi:
»– rušitev obstoječih objektov.«.
4. člen
Črta se 6. člen odloka.
5. člen
Črta se prva alinea 16. člena odloka.
6. člen
Spremeni se 17. člen odloka tako, da na novo glasi:
»Nadzor nad izvajanjem odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«.
7. člen
Ukine se obvezna razlaga prve alinee 5. člena odloka, objavljena v Uradnem listu RS, št. 25/06.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2008
Krško, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti