Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3462. Navodilo o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči, stran 11289.

Na podlagi petega odstavka 52. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči
1. člen
Evidenco o brezplačni pravni pomoči, vključno z evidenco brezplačne pravne pomoči v domačih in tujih čezmejnih sporih (v nadaljnjem besedilu: evidenca) za vsako posamezno okrožno sodišče oziroma specializirano sodišče prve stopnje, vzpostavi in vodi predsednik pristojnega okrožnega sodišča oziroma specializiranega sodišča prve stopnje.
Centralno evidenco o brezplačni pravni pomoči, vključno z evidenco brezplačne pravne pomoči v domačih in tujih čezmejnih sporih (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca), vzpostavi in vodi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Evidenca in centralna evidenca se vodita v elektronski obliki.
2. člen
Evidenca se vodi po posameznih zadevah tako, da ima vsaka zadeva svojo opravilno številko.
Opravilna številka posamezne zadeve je številka, ki jo zadeve prejmejo ob vložitvi in je določena v skladu s sodnim redom. Označena je s črkami Bpp, ki jim je dodana zaporedna številka in vse štiri številke letnice. Pri domačih oziroma tujih čezmejnih sporih se pred oznako Bpp doda črka D oziroma T.
Zaporedne številke se vodijo v evidenci z arabskimi številkami po vrstnem redu glede na datum prejema zadev, pri čemer se z novim koledarskim letom začnejo navajati z zaporedno številko »1«.
3. člen
Evidenca brezplačne pravne pomoči vsebuje:
– opravilno številko;
– mesto nahajanja spisa;
– datum prejema;
– podatke o prosilcu oziroma upravičencu in njegovih družinskih članih (osebno ime oziroma ime pravne osebe, EMŠO oziroma matična številka pravne osebe, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža pravne osebe), če je tujec, pa osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, če mu je dodeljena, in podatke o državljanstvu;
– datum in način rešitve zadeve;
– dan pravnomočnosti odločbe;
– obseg, vrsto in obliko odobrene brezplačne pravne pomoči;
– obseg izplačanih sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči;
– obseg vrnjenih sredstev;
– čas, ki preteče od pravnomočnosti odločbe do izplačila sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči;
– spremembe okoliščin in neupravičeno prejeto brezplačno pravno pomoč (datum začetka postopka, datum izdaje odločbe o prenehanju ali spremembi upravičenosti, datum izdaje odločbe o vrnitvi prejete brezplačne pravne pomoči, šestmesečna prepoved odobritve brezplačne pravne pomoči);
– opombe.
4. člen
Evidenca brezplačne pravne pomoči v domačih čezmejnih sporih vsebuje:
– opravilno številko;
– mesto nahajanja spisa;
– datum prejema;
– podatke o prosilcu oziroma upravičencu (osebno ime oziroma ime pravne osebe, EMŠO oziroma matična številka pravne osebe, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža), če je tujec, pa osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, če mu je dodeljena, in podatke o državljanstvu;
– datum in način rešitve zadeve;
– dan pravnomočnosti odločbe;
– obseg, vrsto in obliko odobrene brezplačne pravne pomoči;
– obseg izplačanih sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči;
– obseg vrnjenih sredstev;
– čas, ki preteče od pravnomočnosti odločbe do izplačila sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči;
– spremembe okoliščin in neupravičeno prejeto brezplačno pravno pomoč (datum začetka postopka, datum izdaje odločbe o prenehanju ali spremembi upravičenosti, datum izdaje odločbe o vrnitvi prejete brezplačne pravne pomoči, šestmesečna prepoved odobritve brezplačne pravne pomoči);
– opombe.
5. člen
Evidenca brezplačne pravne pomoči v tujih čezmejnih sporih vsebuje:
– opravilno številko;
– mesto hranjenja spisa;
– datum prejema;
– podatke o prosilcu oziroma upravičencu (osebno ime oziroma ime pravne osebe, EMŠO oziroma matična številka pravne osebe, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža), če je tujec, pa osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, če mu je dodeljena, in podatke o državljanstvu;
– datum predložitve prošnje organu pošiljatelju oziroma odločitve, da se mu prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči ne pošlje. Če se prošnja ne pošlje organu predlagatelju, evidenca vsebuje tudi razloge za to (zadeva je očitno nerazumna, ne gre za tuj čezmejni spor);
– dan pravnomočnosti odločbe;
– način zagotovitve prevoda prošnje (poslano v izdelavo, vrnjen prevod);
– obseg izplačanih sredstev za prevode;
– podatek o odločitvi pristojnega organa države prejemnice o prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči;
– obseg vrnjenih sredstev za prevode.
6. člen
Podatki se v evidenco vpisujejo tekoče oziroma po koncu vsakega dejanja v postopku. Pri vpisovanju se uporabljajo določbe sodnega reda o vodenju vpisnikov in pomožnih knjig.
7. člen
1. januarja 2009 prenehata veljati Navodilo o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 75/01) ter Navodilo o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih sporih (Uradni list RS, št. 3/05).
8. člen
(1) To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
(2) Do začetka uporabe tega navodila se uporabljajo določbe Navodila o vodenju in vsebini evidence o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 75/01) ter Navodila o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih sporih (Uradni list RS, št. 3/05).
Št. 007-215/2008-04
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0016
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti