Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3482. Odlok o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana, stran 11319.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07 in 60/07), 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 17. člena Zakona o prekrških (Uradno prečiščeno besedilo – ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07 in 86/04) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 64/01), 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01, 40/03), so Občinski svet Občine Divača na seji dne 19. 12. 2007, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 14. 2. 2008, Občinski svet Občine Komen na seji dne 20. 12. 2007, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 21. 4. 2008 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 20. 12. 2007 sprejeli
O D L O K
o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina, Občina Komen, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Sežana (v nadaljevanju: občine) predpisujejo naslednje vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. opredelitev pojma lokalnega turističnega vodnika,
2. pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja,
3. usposabljanje za lokalno turistično vodenje,
4. vodenje registra turističnih vodnikov,
5. opredelitev programov turističnega vodenja,
6. izvajanje, sprejem naročil in evidenca turističnih vodenj,
7. nadzor nad izvajanjem lokalne turistične vodniške službe.
2. člen
Občine zagotavljajo opravljanje lokalne turistične vodniške službe v okviru Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju: pooblaščeni zavod).
3. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju občin skladno z ustreznim programom, ki ga s sklepom potrdijo župani za območje občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana.
II. OPREDELITEV POJMA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
4. člen
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik (v nadaljevanju: turistični vodnik) fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register vodnikov za območje občin.
Turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Krasa in Brkinov razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne ter kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti in značilnosti na območju občin.
Dejavnost turističnega vodenja lahko na območju občin opravlja tudi turistični vodnik, ki je vpisan v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, in se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov za območje občin.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, cerkvah in drugih objektih oziroma organizacijah, v katerih opravljajo delo vodnika v okviru svoje redne zaposlitve, planinski in jamski vodniki, vodniki po učnih in gozdnih poteh, niso turistični vodniki po tem odloku in se ne vpišejo v register vodnikov za območje občin.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
Turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe,
– so opravile tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika,
– imajo uspešno opravljen izpit strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika,
– so vpisane v register turističnih vodnikov turističnega območja pri pooblaščenem zavodu.
Določbe iz četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje ipd.),
– kadar je za vodenje možno pridobiti dovoljenje ali soglasje na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.
IV. USPOSABLJANJE ZA LOKALNO TURISTIČNO VODENJE
6. člen
Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka 4. člena tega odloka mora kandidat obiskovati tečaj, ki ga za usposabljanje vodnikov opravlja strokovna ustanova in mora po opravljenem tečaju uspešno opraviti preizkus znanja.
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja in obnovitvene tečaje organizira pooblaščeni zavod, ki za izvajanje usposabljanja na osnovi zbiranja ponudb ali javnega razpisa izbere tisto organizacijo, ki poda najugodnejšo ponudbo. Pri določitvi pogojev najugodnejše ponudbe se upošteva tudi strokovne reference (vsebino usposabljanj; usposobljenost predavateljev; vpetost programa v okolje obravnavanega turističnega območja; dokazilo(a), da lahko izvaja tovrstna izobraževanja).
7. člen
Tečaj strokovnega usposabljanja se izvaja na osnovi potreb, vendar najmanj vsako tretje leto, obnovitveni tečaj pa po potrebi. Program usposabljanja mora biti razdeljen na teoretični in praktični del, pri čemer teoretični del obsega področja arheologije, naravne in kulturne dediščine, geografije, zgodovine in umetnostne zgodovine za območje vodenja; praktični del pa samostojno strokovno vodenje.
Podrobna vsebina in predmetnik strokovnega usposabljanja ter obnovitvenega tečaja, ki ju pripravi pooblaščeni zavod, s sklepom pa potrdijo župani občin.
8. člen
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju uspešno opraviti teoretično in praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika pred izpitno komisijo. Komisijo, ki je sestavljena iz 3. (treh) strokovnjakov, ki jih izbere izvajalec tečaja v sodelovanju s pooblaščenim javnim zavodom, imenuje direktor pooblaščenega zavoda. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30. dneh od neuspelega preizkusa.
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za turističnega vodnika potrebno znanje, mu pooblaščeni zavod v sodelovanju z izbranim izvajalcem izda potrdilo o strokovni usposobljenosti s čemer za 3 (tri) leta po vpisu v register turističnih vodnikov za območje občin, pridobi oziroma obnovi naziv »Turistični vodnik občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana«.
9. člen
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne izobrazbe ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na stopnji najmanj srednje strokovne izobrazbe, ki ga izda organizacija, pooblaščena za opravljanje tovrstnih izobraževanj.
V. VODENJE REGISTRA TURISTIČNIH VODNIKOV
10. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za turističnega vodnika se vpišejo v register turističnih vodnikov, ki ga vodi pooblaščeni zavod. Z vpisom pridobijo naziv »Turistični vodnik občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana«.
11. člen
Register za turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno evidenčno številko,
2. datum vpisa,
3. ime in priimek,
4. prebivališče in številka telefona ter e-naslov;
5. matična in davčna številka,
6. podatke o številu ur vodenja za preteklo leto in v katerem jeziku je bilo posamezno vodenje opravljeno,
7. podatke o relacijah vodenja za preteklo leto,
8. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
12. člen
Po vpisu v register turistični vodnik pridobi licenco z veljavnostjo 3. (treh) let, za kar se mu izda posebna izkaznica. Stroške pridobitve licence skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov krije turistični vodnik sam, kolikor ni drugače dogovorjeno.
Po preteku treh let se turističnim vodnikom licenca podaljša za obdobje 3. (treh) let s ponovnim opravljanjem izpita oziroma v primeru, da je imel v tem obdobju opravljenih najmanj 6 (šest) vodenj in na njegovo delo turističnega vodnika ni bilo utemeljenih pritožb ali dokazanega prekrška po tem odloku.
Opravljene ure vodenja dokazuje z dnevnikom vodenja, ki ga turistični vodnik prejme ob vpisu v register turističnih vodnikov. V nasprotnem primeru nima več pravice vodenja po tem odloku, dokler si licence ponovno ne pridobi z opravljenim obnovitvenim tečajem in ponovnim opravljanjem izpita.
Dnevnik vodenja, ki ga oblikuje pooblaščeni zavod, s sklepom potrdijo župani občin.
13. člen
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku lahko opravlja samo turistični vodnik, ki ima veljavno izkaznico.
Izkaznica je lahko tudi v obliki priponke. Na izkaznici mora biti priimek in ime turističnega vodnika ter naziv »Turistični vodnik za območje občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica in Sežana«, zaporedna evidenčna številka iz registra turističnih vodnikov, datum izdaje in rok veljavnosti licence. Izkaznica mora biti na hrbti strani potrjena z žigom izdajatelja.
Pri vodenju morajo turistični vodniki po tem odloku na vidnem mestu nositi veljavno izkaznico, ki jo izda pooblaščeni zavod in morajo voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno najmanj:
1. kdo je naročil vodenje,
2. program vodenja,
3. koliko obiskovalcev je bilo vključenih v posameznem vodenju,
4. čas trajanja vodenja,
5. kraj oziroma država od koder so obiskovalci.
Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
14. člen
Za nekakovostno vodenje se šteje, če je v roku 15 dni po opravljenem vodenju na delo turističnega vodnika bila vložena pisna pritožba s stani organizirane skupine oziroma uporabnika vodenja in je na njegovo delo evidentiran dokazan prekršek po tem odloku.
Pismena pritožba se vloži na sedež pooblaščenega zavoda ali na enega izmed sedežev občin ali njihovih turistično informacijskih centrov, ki jo posredujejo javnemu zavodu. Če pismena pritožba prispe, se o njej obvesti turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora na vloženo pritožbo v 8 dneh pisno odzvati z utemeljitvijo. O utemeljenosti pritožbe odloča s sklepom posebna komisija, ki jo imenuje direktor pooblaščenega zavoda, v njej pa je predstavnik občine, iz katere prihaja vodnik.
Lokalnega turističnega vodnika, ki je bil po predhodni ugotovitvi komisije deležen upravičenih kritik in pritožb lahko pooblaščeni zavod, s sklepom izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.
15. člen
Seznam lokalnih turističnih vodnikov mora biti objavljen na spletnih straneh pooblaščenega zavoda, vseh občin in turistično-informacijskih centrov. Seznam obsega ime in priimek lokalnega turističnega vodnika in navedbo tujega jezika, v katerem vodnik lahko izvaja turistično vodenje.
VI. OPREDELITEV PROGRAMOV LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA
16. člen
Programi lokalnega turističnega vodenja so po vsebini in obsegu lahko različni. Vodniška služba se izvaja v obliki naročenih občasnih oziroma posebnih ogledov in rednih oziroma standardnih ogledov na turističnem območju Krasa in Brkinov.
Program turističnega vodenja, ki obsega ogled in pojasnjevanje pomembnejših naravnih znamenitosti oziroma vrednot, razglašenih kulturnozgodovinskih spomenikov državnega in lokalnega pomena ter vseh muzejskih oziroma spominskih zbirk oziroma vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših turističnih znamenitosti na območju Krasa in Brkinov, je standardni program turističnega vodenja.
Program standardnih vodenj pripravi in zagotavlja pooblaščeni zavod, potrdijo pa župani občin. Program s podrobnim opisom lokacij in znamenitosti, vključenih v posamezni program ter okvirno oceno o dolžini programa, mora obsegati naslednje vsebine:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih krajih,
– program vodenja po kulturno-etnoloških znamenitostih in ogled etnoloških predstavitev,
– program vodenja z avtobusno vožnjo in z ogledom znamenitosti občin,
– program vodenja s predstavitvijo ponudbe športnega, kulinaričnega, podjetniškega, kulturno-zgodovinskega potenciala in predstavitvijo lokalnih znamenitosti,
– program vodenja šolskih skupin po krajih občin,
– programi vodenja z ogledi in obiski ali postanki na posameznih turističnih kmetijah v občinah,
– program vodenja in ogledi naravnih znamenitosti občin.
17. člen
Naročen oziroma posebni program turističnega vodenja obsega, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti turističnega območja ali k vrsti znamenitosti določenega tipa (naravne vrednote, kulturnozgodovinski spomeniki, panoramski ogled ipd.), zanimivih krajev, dogodkov ipd.
Oglede je potrebno praviloma 3 (tri) dni pred začetkom izvajanja najaviti in uskladiti s pooblaščenim zavodom. Najava vsebuje:
1. ime oziroma naziv naročnika vodenja,
2. število obiskovalcev,
3. kraj oziroma državo, od koder so obiskovalci,
4. ime vodnika,
5. termin vodenja in čas trajanja.
Storitev lokalne turistične vodniške službe v okviru pooblaščenega zavoda obsega:
– sprejemanje naročil občasnih ogledov na območju Krasa in Brkinov,
– vodenje ogledov na območju Krasa in Brkinov,
– vodenje evidenc.
VII. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
18. člen
Naročila za turistična vodenja, ki se izvajajo v okviru standardnih in naročenih vodenj sprejemajo:
– pooblaščeni zavod,
– turistični informativni centri,
– turistični vodniki neposredno in
– druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja.
19. člen
Po sprejemu naročila za vodenje v pooblaščenem zavodu, zadolžena oseba določi turističnega vodnika in mu izda nalog za vodenje.
Lokalni turistični vodniki za opravljeno vodenje dobijo plačilo, ki ga prejmejo za opravljeno vodenje preko pooblaščenega zavoda.
Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika vodenja. Lokalni turistični vodniki morajo tekoče voditi evidenco opravljenih ur vodenja, ki vsebuje vse podatke o lokalnem turističnem vodniku, datumu, času, kraju in trajanju opravljenega vodenja, potrjuje pa jo direktor pooblaščenega zavoda.
Nalog, dnevnik vodenja ter predložena in potrjena evidenca opravljenih ur vodenja je podlaga za izplačilo in se arhivira.
20. člen
Pooblaščeni zavod na osnovi poročila posameznega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki jo v obliki letnega poročila posreduje županom občin.
Poročilo odda turistični vodnik na sedež pooblaščenega zavoda v obliki kopije evidence v dnevniku vodenja, in sicer praviloma v roku 7 (sedem) dni po opravljenem vodenju, najpozneje pa do 25. v mesecu.
Turistične ali druge organizacije iz 18. člena tega odloka so o opravljenih vodenjih dolžne poročati pooblaščenemu zavodu trimesečno.
21. člen
Pooblaščeni zavod zagotavlja sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene, ki jo zaračunava neposredno uporabnikom.
Cene programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom na predlog pooblaščenega zavoda enkrat letno sprejmejo župani občin.
Del zaračunanih sredstev po tem ceniku pripada turističnim vodnikom kot plačilo za opravljeno delo.
Preostala sredstva, pridobljena z zaračunavanjem vodenja so prihodek pooblaščenega zavoda in se namenjajo za pospeševanje turistične in promocijske dejavnosti Krasa in Brkinov, kar s sklepom potrdijo župani.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
22. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo v skladu z zakonskimi določili pristojne inšpekcijske oziroma redarske službe na območju za katerega so pristojne.
23. člen
Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno izkaznico, ki jo je prejel po uspešno opravljenem preizkusu znanja za lokalne turistične vodnike oziroma izkaznico, ki jo je prejel od Gospodarske zbornice Slovenije ali pa dokazati, da izpolnjuje pogoje določene v petem odstavku 5. člena.
IX. POSEBNE DOLOČBE
24. člen
Domači in tuji turisti morajo za vodenje po območju občin najeti lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih vodnikov za območje občin pri pooblaščenem zavodu, turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali turističnega vodnika opredeljenega v zadnjem odstavku 5. člena tega odloka.
X. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z globo v višini 200 EUR se za prekršek kaznuje oseba, če za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika nima pridobljene veljavne izkaznice turističnega vodnika za območje občin ali izkaznice Gospodarske zbornice Slovenije.
Z globo v višini 50 EUR se za prekršek kaznuje turistični vodnik, če dela v nasprotju z drugim odstavkom 13. ter določili 17. in 18. člena tega odloka.
Z globo v višini 500 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če reden ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik.
Globe, plačane zaradi kršitev določb tega odloka, so prihodek občinskega proračuna tiste občine, na območju katere je bila kršitev ugotovljena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Pooblaščeni javni zavod je dolžan v roku 3. (treh) mesecev od uveljavitve tega odloka:
– vzpostaviti register turističnih vodnikov in pripraviti obrazec prijave v register,
– pričeti postopek zbiranja ponudb ali javnega razpisa za izbiro izvajalca, ki bo opravljal tečaj in preizkus strokovnega usposabljanja za opravljanje turističnega vodenja,
– pripraviti predlog cene programov lokalnega turističnega vodenja in višine plačila lokalnim turističnim vodnikom, občinski sveti občin pa ga potrdijo v roku dveh mesecev po uveljavitvi odloka,
– pripraviti osnutek izkaznice iz 12. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka, župani občin pa ga potrdijo v roku dveh mesecev po uveljavitvi odloka ter
– zagotoviti vse ostale pogoje za uresničevanje določb potrebnih za izvajanje, ki so v njegovi pristojnosti.
27. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov ene izmed občin in so že opravljale dejavnost turističnega vodenja na območju katere izmed občin, ki bo po uveljavitvi tega odloka vključena v turistično območje, so dolžne v roku 3. (treh) let opraviti usposabljanje in preizkus usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika občin. V tem času lahko opravljajo vodenje na območju, za katerega so pridobile licenco.
28. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo v enaki vsebini vse občine. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Sežana. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi odloki občin, ki so urejali področje lokalne turistične vodniške službe na območju posameznih občin.
Št. 032-0012/2007-7
Divača, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
Št. 320-14/2007-6
Hrpelje, dne 6. maja 2008
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.
Št. 329-04/2007-5
Komen, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
Št. 322-018/2007
Miren, dne 21. aprila 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 322-12/2007
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti