Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3487. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2007, stran 11330.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 15. redni seji dne 22. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2007
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2007.
2. člen
Proračun Občine Zavrč izkazuje za leto 2007 prejemke v višini 1.328.634 € in izdatke v višini 1.230.765 €. Prejemki in izdatki so izkazani v Bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja kot sledi:
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   1.328.634|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.039.603|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |    964.083|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |    871.984|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    54.643|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    37.456|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    75.520|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    12.838|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     2.074|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       0|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    60.608|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    80.278|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     3.812|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    76.466|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    208.753|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno |    208.753|
|   |finančnih institucij          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |       0|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   1.187.413|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    355.843|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    95.007|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    15.085|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    224.390|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     6.961|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    14.400|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    383.770|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |     3.077|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    214.217|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    51.535|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    114.941|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    440.288|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    440.288|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     7.512|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi p. in fiz. |     3.348|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi       |     4.164|
|   |proračunskim uporabnikom        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    141.221|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |                    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    43.352|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |    43.352|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |    43.352|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    97.869|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)     |    –43.352|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.- IX)     |    –97.869|
+--------------------------------------------------------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2006          |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |     8.196|
+------+----------------------------------------+--------------+
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Zavrč za leto 2007 v višini 97.869 € se vključi v proračun Občine Zavrč za leto 2008.
4. člen
Stanje sredstev sklada proračunske rezerve Občine Zavrč, na dan 31. 12. 2007, znaša 106 € in se prenese med sredstva rezerv proračuna 2008 za isti namen, torej za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2008.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Zavrč so sestavni deli tega odloka, ki pa se ne objavijo v Uradnem listu.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-3/2008
Zavrč, dne 22. julija 2008
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti