Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3452. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, stran 11152.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08) se besedilo 1. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ta uredba za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 148 z dne 6. 6. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 479/2008/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 555/2008/ES) in Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) ureja:
– organizacije proizvajalcev vina,
– podporo vinarskemu sektorju za promocijo, izobraževanje in svetovanje ter
– ukrepe za ureditev trga.«.
2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za pridobitev sredstev po tej uredbi ni potrebna vložitev zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
3. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(financiranje ukrepov za ureditev trga)
Ukrepi za ureditev trga iz 31. do 34. člena te uredbe se izvajajo na podlagi podpornega programa, ki ga pripravi ministrstvo v skladu s 5. členom Uredbe 479/2008/ES, in se v celoti financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, dodeljenih Republiki Sloveniji v skladu s prilogo II Uredbe 479/2008/ES. Sredstva za ukrepe po tej uredbi se v posameznem proračunskem letu izplačajo do 15. oktobra.«.
4. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(umik stranskih proizvodov)
(1) Zaradi preprečevanja presežka pridelka in izplena se tropine in droži umaknejo pod nadzorom v skladu z določbami 22. člena Uredbe 555/2008/ES. Pri tem morajo tropine in droži vsebovati vsaj 0,5 vol.% alkohola.
(2) Če se v postopku pridelave grozdja in vina prekorači predpisani hektarski pridelek grozdja oziroma izplen stiskanja grozdja tako, da se preseže 14 000 litrov vina na hektar ali če tropine in droži vsebujejo pod 0,5 vol.% alkohola, mora pridelovalec količino vina, ki predstavlja razliko med dejansko dobljeno količino grozdja oziroma vina in največjo dovoljeno količino grozdja oziroma vina (v nadaljnjem besedilu: presežna količina), obvezno destilirati.
(3) Zavezanec za obvezno destilacijo vina je pridelovalec grozdja in vina, ki prekorači predpisani hektarski pridelek oziroma predpisani izplen, ali pridelovalec vina, ki od pridelovalca grozdja odkupi in prijavi v register pridelek s presežno količino.
(4) Destilacijo presežne količine mora zavezanec za obvezno destilacijo vina izvesti na svoj račun, najpozneje en mesec po prijavi pridelka v register.
(5) O datumu in kraju destilacije presežne količine mora zavezanec za obvezno destilacijo vina pisno obvestiti vinarsko inšpekcijo najmanj deset dni prej. O izvedbi destilacije naredi vinarski inšpektor zapisnik, iz katerega so razvidni podatki o vinogradu, v katerem je bil pridelek presežen, o količinah pridelka in o presežnih količinah. Zapisnik vinarskega inšpektorja zavezanec za obvezno destilacijo vina predloži ob prijavi ustreznega zmanjšanja pridelka v registru, kar je pogoj za trženje drugega pridelka tega pridelovalca. Do ustreznega zmanjšanja prijave pridelka pooblaščena organizacija za oceno vina ne sme izdati odločbe o ocenitvi katerega koli njegovega pridelka.
(6) Zavezanec za obvezno destilacijo vina mora destilat, pridobljen v skladu s tem členom, hraniti še najmanj dve leti po njeni izvedbi.«.
5. člen
Besedilo 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) V podporni program iz 5. člena Uredbe 479/2008/ES se za določeno leto vključi tudi ukrep krizne destilacije iz 18. člena Uredbe 479/2008/ES, če se na podlagi podatkov iz registra in podatkov iz tržnoinformacijskega sistema ugotovi, da so se:
– zaloge vina povečale za več kakor 60% nad običajnimi zalogami (povprečje zadnjih treh vinskih let) ali
– cene vina s slovenskim geografskim poreklom realno znižale za več kakor 30% pod običajno ceno (primerjava povprečja zadnjih treh vinskih let za isto kategorijo vina).
(2) Sredstva za izvedbo tega ukrepa se zagotovijo v okviru dodeljenih sredstev v skladu s prilogo II Uredbe 479/2008/ES, ob upoštevanju določb četrtega odstavka 18. člena Uredbe 479/2008/ES.
(3) Podrobnejše pogoje in način izvedbe ukrepa krizne destilacije iz tega člena predpiše minister.«.
6. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – pogoji)
(1) Pridelovalci lahko v skladu z 11. členom Uredbe 479/2008/ES uveljavljajo podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin (v nadaljnjem besedilu: podpora za prestrukturiranje) za vinograde, ki so starejši od desetih let.
(2) Podpora za prestrukturiranje se pridelovalcu dodeli za delež priznanih stroškov prestrukturiranja, pri čemer se upoštevajo stroški prestrukturiranja glede na težavnost obnove. Pri vinogradu, posajenem v skladu z dovoljenjem za obnovo vinograda na podlagi pravice za ponovno posaditev, se upošteva tudi vrednost izpada dohodka v času, ko posajen vinograd ne rodi. Stroški prestrukturiranja in vrednost izpada dohodka iz tega odstavka se izračunajo v skladu z 32.f členom te uredbe. Prestrukturiranje vinograda se mora izvesti na način in najmanj v obsegu iz vloge za podporo za prestrukturiranje, razen če ni s to uredbo določeno drugače.
(3) Podporo za prestrukturiranje lahko uveljavljajo pridelovalci, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in ki:
– obdelujejo skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, najmanj 0,85 ha vinogradov, razen v vinorodnih okoliših Kras, Dolenjska, Bela krajina in Prekmurje ter vinorodnem podokolišu Haloze, kjer je ta meja 0,6 ha vinogradov, in
– obnavljajo strnjeno površino, veliko najmanj 0,1 ha, ter
– prestrukturirajo vinograd, za katerega je bilo izdano dovoljenje za obnovo vinograda na podlagi pravice za ponovno posaditev vinograda ali na podlagi pravice za posaditev vinograda iz rezerve pravic.«.
7. člen
Za 32. členom se dodajo novi 32.a, 32.b, 32.c, 32.d, 32.e in 32.f člen, ki se glasijo:
»32.a člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – vloga)
(1) Pridelovalec, ki želi uveljavljati podporo za prestrukturiranje, pošlje med 1. oktobrom in 15. decembrom v vinskemu letu, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje, na agencijo vlogo za podporo za prestrukturiranje na obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe. Če se v obstoječem vinogradu hkrati obnavljata ločena dela vinograda, za katera sta v register vpisana ločena GERK v obnovi v skladu s predpisom, ki ureja register (v nadaljnjem besedilu: GERK v obnovi), se za vsak del vinograda pripravi svoja vloga za podporo za prestrukturiranje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko vloga za podporo za prestrukturiranje vloži tudi za prestrukturiranje, izvedeno v preteklem vinskem letu, če ta podpora zanj še ni bila dodeljena.
(3) Pridelovalec lahko uveljavlja podporo za postavitev opore v vinskem letu vložitve vloge ali v naslednjih dveh vinskih letih. V vlogi za podporo za prestrukturiranje mora navesti tudi podatek o nameravanem uveljavljanju podpore za postavitev opore.
(4) Agencija najpozneje do 1. marca v vinskem letu vložitve vloge:
– pozove pridelovalca k dopolnitvi vloge, če je nepopolna, ali
– vlogo zavrže, če je vložena po roku, ki ga določa ta uredba, ali
– vlogo zavrne ob neizpolnjevanju pogojev iz te uredbe.
(5) Če pridelovalec, ki je vložil vlogo v skladu s prvim odstavkom tega člena, ne prejme odgovora agencije v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je vloga za podporo vložena v skladu s to uredbo in agencija odloči o podpori v skladu z 32.e členom te uredbe po prejemu izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje.
(6) Pridelovalec lahko od oddaje vloge za podporo za prestrukturiranje do 31. marca istega vinskega leta vlogo iz prvega odstavka tega člena umakne.
32.b člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – vrednosti in koeficient)
(1) Minister vsako leto do 15. marca predpiše vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja in izpada dohodka, za vloge za podporo, vložene v naslednjem vinskem letu, in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja na podlagi povprečja dejanskih kalkulativnih stroškov, ki jih v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji pripravi Kmetijski inštitut Slovenije,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka, določeno na podlagi podatkov o povprečni doseženi ceni vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, ki jih v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji pripravi Kmetijski inštitut Slovenije, in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.
(2) Skupaj z vrednostmi iz prejšnjega odstavka minister predpiše tudi predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev višine varščine iz drugega, šestega in sedmega odstavka 32.c člena te uredbe za vloge, vložene v tekočem vinskem letu.
32.c člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – izjava)
(1) Pridelovalec med 1. aprilom in 15. junijem v vinskemu letu vložitve vloge za podporo za prestrukturiranje pošlje na agencijo izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje na obrazcu iz priloge 6a, ki je sestavni del te uredbe. Za izjave, vložene pred 1. aprilom, se šteje, da so vložene 1. aprila.
(2) Pridelovalec mora v izjavi iz prejšnjega odstavka navesti:
– da je prestrukturiranje zaključeno ali
– da je prestrukturiranje začel izvajati in priložiti dokazilo o pologu varščine v višini podpore.
(3) Če so ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje trsne cepljenke v vinogradu posajene, mora pridelovalec podatke o dejanskem stanju vinograda prijaviti v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(4) Če prestrukturiranje ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje še ni zaključeno, ga mora pridelovalec zaključiti do konca drugega vinskega leta po oddaji vloge za podporo za prestrukturiranje. V tem primeru mora po zaključku prestrukturiranja predložiti agenciji novo izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje na obrazcu iz priloge 6a.
(5) Zaradi naravnih nesreč ali ukrepov pristojnih organov zaradi bolezni in škodljivcev na vinski trti lahko agencija na zahtevo pridelovalca rok za zaključitev prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka izjemoma podaljša, vendar največ za dve vinski leti. Zahtevo iz prejšnjega stavka mora pridelovalec vložiti na agencijo pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka.
(6) Če je prestrukturiranje ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje zaključeno, razen v delu, ki se nanaša na postavitev opore, in se je pridelovalec ob oddaji vloge za podporo za prestrukturiranje odločil, da bo podporo za postavitev opore uveljavljal v vinskem letu vložitve vloge, lahko za ta del podpore položi varščino v višini podpore, ki ustreza postavitvi opore.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se varščina v primeru opore za latnik položi le v višini podpore, ki ustreza dodatku za oporo za latnik, če je osnovna opora že postavljena.
(8) Pridelovalec dobi podatek o višini varščine, ki jo mora položiti v skladu s tem členom, na podlagi vloge na agenciji po objavi deleža sofinanciranja iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(9) Varščina iz drugega, šestega in sedmega odstavka tega člena, namenjena zagotovitvi izvedbe prestrukturiranja, se vrne pridelovalcu po prejeti izjavi o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje in po ogledu zaključenega prestrukturiranja s strani agencije. Pri vračilu varščine se upoštevajo določbe drugega odstavka 9. člena Uredbe 555/2008/ES. Preostanek varščine agencija zaseže.
32.d člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – ogled)
(1) Po prejemu izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje agencija opravi ogled na kraju samem in o ogledu sestavi zapisnik. V primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena agencija opravi ogled šele po prejemu nove izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje.
(2) Pridelovalec mora agenciji v času, ki ga ta določi, omogočiti ogled iz prejšnjega odstavka. Ob ogledu prestrukturirane površine mora biti navzoč tudi pridelovalec, ki lahko za navzočnost pooblasti tudi drugo osebo. Če pridelovalec v času ogleda, ki ga določi agencija, ne zagotovi navzočnosti, ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.
32.e člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – odločitev o podpori)
(1) Agencija vsako leto do 30. septembra odloči o vlogah za podporo za prestrukturiranje po prejemu izjav o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje tako, da določi dokončno višino podpor za ustrezne vloge glede na skupno višino sredstev za ta ukrep, ki jih ministrstvo določi v podpornem programu iz 5. člena Uredbe Sveta 479/2008/ES, priznane stroške prestrukturiranja in vrednost izpada dohodka ter površino, upravičeno do podpore, ob upoštevanju navedb iz zapisnika agencije iz prvega odstavka 32.d člena te uredbe ter morebitnega zvišanja podpore iz drugega odstavka tega člena in zmanjšanja iz tretjega in petega odstavka tega člena.
(2) Za vloge pridelovalcev, ki skupaj z obnovljeno površino obdelujejo najmanj 3 ha vinogradov, se podpora zviša za 10%.
(3) Za vloge pridelovalcev, ki niso izvedli prestrukturiranja vinograda, za katerega so v preteklih treh letih oddali vlogo za podporo in je niso umaknili v skladu s šestim odstavkom 32.a člena te uredbe, se podpora zmanjša za 20%. Vendar pa zmanjšanja ni, če se prestrukturiranje ni izvedlo zaradi višje sile. Za višjo silo se šteje dolgotrajna nezmožnost za delo pridelovalca, ki se izkazuje z zdravniškim spričevalom, smrt pridelovalca ali naravna nesreča. Ustrezna dokazila iz tega odstavka je treba priložiti vlogi za podporo za prestrukturiranje.
(4) Če se v postopku dodeljevanja podpore za prestrukturiranje ugotovi, da vinograd ni prestrukturiran, ali da je prestrukturiranje zaključeno v obsegu manj kakor 50% površin iz vloge za podporo, ali da ni izvedeno na površini iz druge alinee tretjega odstavka 32. člena te uredbe, agencija pridelovalcu ne dodeli podpore. Če je prestrukturirana površina večja od površine iz vloge za podporo za prestrukturiranje, se podpora dodeli le za površino iz vloge za podporo.
(5) Če je pridelovalec prestrukturiral vinograd v roku, vendar v obsegu, manjšem od 80% in enakem ali večjem od 50% površine iz vloge za podporo za prestrukturiranje, se višina podpore za dejansko prestrukturirano površino zmanjša za 10%.
(6) Šteje se, da je prestrukturiranje vinograda izvedeno v skladu s to uredbo tudi, če se v postopku dodeljevanja podpore ugotovi, da je vinograd posajen s sortami vinske trte, ki so različne od sort iz dovoljenja za obnovo vinograda, če so to sorte vinske trte, ki so v skladu s predpisom, ki ureja pridelovalna območja Republike Slovenije.
(7) Če je prestrukturiranje vinograda zaključeno, vendar ni izvedeno na način iz vloge za podporo za prestrukturiranje, agencija pri odločanju o podpori upošteva stroške dejansko izvedenih ukrepov v skladu z 32.f členom te uredbe, določene za vinsko leto vložitve vloge za podporo.
(8) Če se v času od oddaje vloge za podporo za prestrukturiranje do oddaje izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje spremeni pridelovalec, ki prestrukturira vinograd, mora novi pridelovalec ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje o tej spremembi obvestiti agencijo. K obvestilu o spremembi mora biti priloženo tudi soglasje pridelovalca, ki je vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje, razen v primeru smrti pridelovalca, ko novi pridelovalec dokaže pravico do obdelave zemljišča, ki je predmet obnove, z vpisom tega zemljišča v register kmetijskih gospodarstev.
32.f člen
(podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin – stroški prestrukturiranja in vrednost izpada dohodka)
(1) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prvega odstavka prejšnjega člena se določi kot višina stroškov na hektar prestrukturiranega vinograda, z upoštevanjem tabele za izračun stroškov prestrukturiranja iz prve alinee prvega odstavka 32.b člena te uredbe in nagiba GERK v obnovi pred izvedenim prestrukturiranjem, dobljenega na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa. Izračuna se kot seštevek vrednosti iz navedene tabele, dobljenih na podlagi podatkov o dejansko izvedenih ukrepih iz zapisnika v skladu z 32.d členom te uredbe.
(2) Priznani stroški prestrukturiranja na hektar ne smejo preseči višine, predpisane v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 32.b člena te uredbe.
(3) Vrednost izpada dohodka, ko vinograd ne rodi, iz prvega odstavka prejšnjega člena se določi z upoštevanjem predvidenega dohodka v treh letih po posaditvi. Izračuna se kot zmnožek priznane vrednosti izpada dohodka iz druge alinee prvega odstavka 32.b člena te uredbe in površine, za katero se uveljavlja izpad dohodka.
(4) Vrednost izpada dohodka, ko vinograd ne rodi, iz prejšnjega odstavka se pridelovalcu prizna, če je zadnja tri leta v register redno prijavljal letni pridelek grozdja. Površina, ki se upošteva pri izračunu vrednosti izpada dohodka, je površina izkrčenega vinograda, ki je vpisan v register in je predmet prestrukturiranja, ali površina v obnovi, če je ta manjša od površine izkrčenega vinograda.«.
8. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(podpora za promocijo na trgih tretjih držav – pogoji)
(1) V skladu z 10. členom Uredbe 479/2008/ES se za povečanje konkurenčnosti vina s poreklom iz Evropske unije na trgih tretjih držav uvede podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav za naslednje dejavnosti:
– objava oglasov v medijih (tiskani, televizijski, radijski, internetni),
– izdelava reklamnega gradiva za prodor na trge tretjih držav,
– udeležba na mednarodnih sejmih in drugih mednarodnih dogodkih,
– izdelava raziskav trga tretjih držav,
– organizacija seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike tretjih držav.
(2) Podpora iz prejšnjega odstavka se dodeli za povrnitev upravičenih stroškov v zvezi z zasnovo, izvedbo in objavo posamezne dejavnosti, razen stroškov, za katere so bili vloženi zahtevki za podporo iz III. poglavja te uredbe. Davek na dodano vrednost se ne šteje za upravičeni strošek.
(3) Promocija, ki je predmet podpore, se mora nanašati na kakovostno ali namizno vino z oznako porekla, pridelano v Republiki Sloveniji, na prikaz značilnosti vinorodnih območij Republike Slovenije in sort vinske trte, pridelane v Republiki Sloveniji, ter na povezave tega vina s kulinariko, vinsko arhitekturo ali vinskim turizmom. Oznaka porekla vina mora biti del promocijske dejavnosti.
(4) Upravičenci do podpore iz tega člena so:
– pridelovalci, vpisani v register, ki letno pridelajo vsaj 30 000 litrov vina, ali
– združenja pridelovalcev, vpisanih v register, ki so pravne osebe in združujejo vsaj pet pridelovalcev, s skupno letno pridelavo vsaj 75 000 litrov vina.
(5) Pri ugotavljanju količine vina iz prejšnjega odstavka se upošteva povprečje v register prijavljenega pridelka vina zadnjih treh let pred oddajo predloga programa za promocijo.«.
9. člen
Dodajo se novi 33.a, 33.b in 33.c člen, ki se glasijo:
»33.a člen
(podpora za promocijo na trgih tretjih držav – javni poziv)
(1) Ministrstvo v sodelovanju z agencijo pripravi in na svoji spletni strani vsako leto objavi javni poziv za zbiranje predlogov programov za promocijo vina na tretjih trgih. Programi promocije se lahko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene v enem, dveh ali treh zaporednih vinskih letih.
(2) V javnem pozivu se objavijo:
– podrobnejša vsebina vloge,
– upravičeni stroški za izvedene dejavnosti in
– merila za ocenitev programov za promocijo.
(3) Pri določitvi meril za dodelitev sredstev se upoštevajo predvsem:
– vrsta načrtovanih dejavnosti in njihova usklajenost z zadanim ciljem,
– ciljna skupina, ki so ji namenjene promocijske dejavnosti,
– obseg pridelave vina,
– raziskanost trga tretje države, ki zagotavlja ciljno usmerjene dejavnosti in tako večjo verjetnost uspeha programa,
– trajanje programa za promocijo na določenem trgu.
(4) Predlogi programov iz prvega odstavka tega člena se vložijo na agencijo najpozneje do 31. marca v letu začetka izvajanja programa na obrazcu iz priloge 6b, ki je sestavni del te uredbe. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se programi za dejavnosti, izvedene v vinskem letu 2008/2009, vložijo do 30. septembra 2008.
(5) Programe, prispele na agencijo, preuči in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor agencije. Komisijo sestavljata vsaj dva predstavnika agencije in vsaj en predstavnik ministrstva. Komisija oceni prispele programe na podlagi meril za dodelitev sredstev in odobri tiste programe, ki dosežejo vsaj 70% od najvišjega števila možnih točk.
(6) Višina podpore znaša do 50% upravičenih stroškov in se določi glede na razpoložljiva sredstva za ta ukrep.
(7) O ustreznosti programa in višini sredstev za odobrene programe odloči agencija z odločbo najpozneje do 31. julija v letu vložitve predloga programa, s katero upravičenca zaveže k izvajanju predloženega programa. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se o programih za dejavnosti, izvedene v vinskem letu 2008/2009, odloči do 30. novembra 2008.
33.b člen
(podpora za promocijo na trgih tretjih držav – dodelitev podpore)
(1) Upravičenec uveljavlja podporo na podlagi zahtevkov za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa, ki jih na obrazcu iz priloge 6c, ki je sestavni del te uredbe, vloži na agencijo v naslednjih rokih:
– med 1. in 20. aprilom za dejavnosti, izvedene med 1. avgustom preteklega in 31. marcem tekočega leta, in
– med 20. julijem in 5. avgustom za dejavnosti, izvedene med 1. aprilom in 31. julijem tekočega leta.
(2) Zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti poročilo o izvedbi posameznih dejavnosti, na katere se nanašajo stroški v zahtevku, in kopije računov za upravičene stroške, ki se glasijo na upravičenca in na katere se nanaša zahtevek. Vsebino poročila določi ministrstvo v javnem pozivu iz prejšnjega člena.
(3) O vloženih zahtevkih za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa odloči agencija najpozneje v dveh mesecih po oddaji popolnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če agencija ob izteku vinskega leta, na katero se nanaša odobreni program, ugotovi, da potencialni skupni znesek podpore, izračunane ob upoštevanju vseh upravičenih stroškov vloženih zahtevkov upravičenca, ne dosega vsaj 60% z odločbo odobrenih sredstev, zahtevek, o katerem še ni bilo odločeno, zavrne, upravičenec pa mora vrniti vsa že pridobljena sredstva na podlagi odobrenega programa za zadevno vinsko leto, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(5) Če agencija ob izteku vinskega leta, na katero se nanaša odobreni program, ugotovi, da skupni znesek upravičencu dodeljene podpore ne dosega vsaj 80% z odločbo odobrenih sredstev, mu zavrne zahtevke za povrnitev upravičenih stroškov, vložene v naslednjem vinskem letu.
33.c člen
(podpora za promocijo na trgih tretjih držav – nadzor in dokumentacija)
(1) Nadzor nad izvajanjem programov promocije na tretjih trgih opravlja agencija tako, da preveri resničnost dejstev, navedenih v programu in na zahtevku za podporo, verodostojnost listin, priloženih vlogi za podporo, in skladnost izvedbe programa z odobrenim programom. Nadzor iz prejšnjega stavka lahko agencija opravi tudi na kraju samem.
(2) Upravičenci, ki pridobijo sredstva za promocijo na tretjih trgih, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo sredstev, hraniti še najmanj pet let od datuma izplačila zadnjega zneska iz odločbe.«.
10. člen
(1) V 34. členu se črtajo osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
(2) Dosedanji dvanajsti do osemnajsti odstavek postanejo osmi do štirinajsti odstavek.
(3) Besedilo osemnajstega odstavka, ki postane štirinajsti odstavek, se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(14) Višina podpore za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta znaša:
– 1,699 €/vol. % potencialnega alkohola zgoščenega grozdnega mošta/hl uporabljenega zgoščenega grozdnega mošta,
– 2,206 €/vol. % potencialnega alkohola rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta/hl uporabljenega rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.«.
11. člen
Črta se 35. člen.
12. člen
(1) Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(2) Dodajo se nove priloge 6a, 6b in 6c, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Črta se priloga 8.
13. člen
Dosedanji 29. člen Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08) se uporablja še za skladiščenje vina v letu 2008.
14. člen
(1) Pri vlogah za podporo za prestrukturiranje, vloženih v vinskem letu 2008/2009, se upoštevajo vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja in izpada dohodka, določene v Pravilniku o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2008/2009, in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008 (Uradni list RS, št. 19/08). Če se s prestrukturiranjem, ki bo izvedeno v vinskem letu 2008/2009, izvaja tudi rušenje teras in želi pridelovalec v skladu s Pravilnikom o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2008/2009, in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008 (Uradni list RS, št. 19/08) uveljavljati tudi podporo za delež priznanih stroškov rušenja teras, mora to zahtevo navesti ob oddaji vloge za podporo za prestrukturiranje.
(2) Programi prestrukturiranja, vloženi in potrjeni v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 23/07 in 17/08), za prestrukturiranje vinogradov v vinskem letu 2008/2009 se štejejo kot vloge za podporo za prestrukturiranje, vložene v skladu s to uredbo med 1. oktobrom in 15. decembrom 2008. Vlagatelje iz tega odstavka agencija pozove na naknadno opredelitev glede uveljavljanja podpore za oporo iz tretjega odstavka 32.a člena te uredbe.
15. člen
Z dnem začetka uporabe te uredbe preneha veljati poglavje IV. PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN s 16. do 27. členom Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 23/07 in 17/08).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. avgustom 2008.
Št. 00715-22/2008/6
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2311-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti