Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3484. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec, stran 11324.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02, 91/02 in 68/05)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SD PUP) in njegovih posameznih faz
V letu 2002 je bil sprejet Odlok o prostorsko ureditveni pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec. Leta 2005 smo na pobudo občanov sprejeli Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/05). Odlok o PUP določa prostorske pogoje za gradnjo objektov za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
Razlogi za SD PUP so v neskladnosti hierarhično nadrejenega akta z nižjim in ukinitev Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
Iz karte o namenski rabi veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine slovenj Gradec (Uradni list RS, 93/99) je območje na Legenski planoti uvrščeno v območje Sn (območja stanovanj nizke gostote).
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 55/02, 91/02 in 68/05) je območje lokalov in trgovin na Bellevue, ki spadajo pod Legensko planoto, na podlagi pretežne rabe v ureditveni enoti, uvrščeno v območje Ct (območja centralnih dejavnosti – trgovina). Hierarhično nižji akt tako ni usklajen z nadrejenim, zato je potrebna njegova uskladitev.
S sprejetjem Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) je prenehal veljati Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 55/02, 91/02, 68/05) ne vsebuje posebnih določil glede odmikov za gradnjo enostavnih objektov, temveč se sklicuje na določila sedaj razveljavljenega pravilnika. Odmiki za gradnjo enostavnih objektov niso posebej predpisani z odlokom, zato je potrebno to v spremembah in dopolnitvah odloka posebej določiti.
Priprava SD PUP bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
II. Območje SD PUP
Ureditveno območje SD PUP obsega celotno območje veljavnega PUP. Sprememba, ki je vezana na uskladitev hierarhičnega akta z nižjim in bo imela za posledico spremembo v režimu rabe prostora pa se nanaša samo na parcele s parcelnimi št. 105/2, 103/1, 106/8, 107/2, 107/12, 107/13, 107/14 in na del parcele s parcelno št. 1048, vse k.o. Slovenj Gradec.
Sprejeti odlok o SD PUP bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi SD PUP se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 93/99 popravek) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave SD PUP se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v SD PUP.
Za izdelavo SD PUP se uporabijo obstoječe geodetske podlage Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec.
IV. Roki za pripravo SD PUP
+------------------------------+------------------------------+
|Aktivnost           |Rok oziroma trajanje     |
|               |aktivnosti          |
+------------------------------+------------------------------+
|Sklep o začetku priprave SD  |Sprejme župan         |
|PUP              |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Objava sklepa v uradnem    |Avgust 2008          |
|glasilu            |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Analiza smernic, izdelava   |30 dni po pridobitvi smernic |
|strokovnih podlag in     |               |
|dopolnitev osnutka SD PUP   |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Javno naznanilo o javni    |7 dni pred pričetkom javne  |
|razgrnitvi in javni obravnavi |razgrnitve          |
|dopolnjenega osnutka SD PUP  |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava |30 dni            |
|dopolnjenega osnutka SD PUP z |               |
|evidentiranjem vseh pisnih  |               |
|pripomb            |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Javna obravnava SD PUP    |Izvede se v času javne    |
|               |razgrnitve          |
+------------------------------+------------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov |Po zaključeni javni razgrnitvi|
|iz javne razgrnitve in    |               |
|obravnave           |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Priprava strokovnih stališč  |10 dni po ureditvi pripomb  |
|do pripomb in predlogov iz  |               |
|javne razgrnitve in obravnave |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Opredelitev župana do pripomb |Po pripravi strokovnih stališč|
|in predlogov iz javne     |               |
|razgrnitve in obravnave    |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga |1 mesec po opredelitvi župana |
|SD PUP na osnovi potrjenih  |do pripomb iz javne razgrnitve|
|stališč do pripomb      |in obravnav          |
+------------------------------+------------------------------+
|Sprejem SD PUP na mestnem   |Po uskladitvi predloga SD PUP |
|svetu Mestne občine Slovenj  |               |
|Gradec            |               |
+------------------------------+------------------------------+
|Objava SD PUP v Uradnem listu |Po sprejemu SD PUP na mestnem |
|               |svetu Mestne občine Slovenj  |
|               |Gradec            |
+------------------------------+------------------------------+
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
S predlaganimi SD PUP ne vplivamo na področje pristojnosti nosilcev urejanja prostora in bomo povzeli smernice in mnenja iz veljavnega odloka. Kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, da s predlaganimi spremembami SD PUP vplivamo na področje pristojnosti nosilcev urejanja prostora, se smernice oziroma mnenja pridobi v tem postopku.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD PUP
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec.
VII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2008
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti