Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008, stran 11312.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008 (Uradni list RS, št. 51/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            V EUR
------------------------------------------------------------
A. BILANCA    PRIHODKOV IN ODHODKOV    Proračun 2008
------------------------------------------------------------
I.        SKUPAJ PRIHODKI          9.355.808
         (707172737478)
         TEKOČI PRIHODKI (7071)      4.580.410
70        DAVČNI PRIHODKI          4.111.764
         (700703704706)
         700 DAVKI NA DOHODEK IN      3.715.231
         DOBIČEK
         703 DAVKI NA PREMOŽENJE       317.762
         704 DOMAČI DAVKI NA         78.771
         BLAGO IN STORITVE
71        NEDAVČNI PRIHODKI          468.646
         (710711712713714)
         710 UDELEŽBA NA DOBIČKU       78.849
         IN DOHODKI OD
         PREMOŽENJA
         711 TAKSE IN             4.761
         PRISTOJBINE
         712 DENARNE KAZNI           7.060
         713 PRIHODKI OD PRODAJE       134.539
         BLAGA IN STORITEV
         714 DRUGI NEDAVČNI         243.437
         PRIHODKI
72        KAPITALSKI PRIHODKI         400.543
         (720721722)
         720 PRIHODKI OD PRODAJE       157.971
         OSNOVNIH SREDSTEV
         722 PRIHODKI OD PRODAJE       242.572
         ZEMLJIŠČ IN
         NEOPREDMETENIH
         DOLGOROČNIH SREDSTEV
73        PREJETE DONACIJE           4.590
         (730731)
         730 PREJETE DONACIJE IZ        4.590
         DOMAČIH VIROV
74        TRANSFERNI PRIHODKI        4.370.265
         (740)
         740 TRANSFERNI PRIHODKI      4.370.265
         IZ DRUGIH
         JAVNOFINANČNIH
         INSTITUCIJ
II.       SKUPAJ ODHODKI          9.453.347
         (40414243)
40        TEKOČI ODHODKI          1.686.210
         (400401402403409)
         400 PLAČE IN DRUGI         248.656
         IZDATKI ZAPOSLENIM
         401 PRISPEVKI            36.421
         DELODAJALCEV ZA
         SOCIALNO VARNOST
         402 IZDATKI ZA BLAGO IN      1.379.600
         STORITVE
         403 PLAČILA DOMAČIH           668
         OBRESTI
         409 REZERVE             20.865
41        TEKOČI TRANSFERI         1.527.834
         (410411412413)
         410 SUBVENCIJE            47.959
         411 TRANSFERI            977.183
         POSAMEZNIKOM IN
         GOSPODINJSTVOM
         412 TRANSFERI            226.872
         NEPROFITNIM
         ORGANIZACIJAM IN
         USTANOVAM
         413 DRUGI TEKOČI DOMAČI       275.820
         TRANSFERI
42        INVESTICIJSKI ODHODKI       6.073.221
         (420)
         420 NAKUP IN GRADNJA       6.073.221
         OSNOVNIH SREDSTEV
43        INVESTICIJSKI TRANSFERI       166.082
         (430)
         431 INVESTICIJSKI          166.082
         TRANSFERI PRAVNIM IN
         FIZIČ. OSEBAM
         432 INVESTICIJSKI             0
         TRANSFERI PRORAČUNSKIM
         UPORABNIKOM
III.       PRORAČUNSKI PRESEŽEK
         (PRIMANJKLJAJ) (I. –
         II.)
         (SKUPAJ PRIHODKI MINUS       –97.539
         SKUPAJ ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN     FINANČNIH TERJATEV IN          0
         NALOŽB
------------------------------------------------------------
75        PREJETA VRAČILA DANIH           0
         POSOJIL IN PRODAJA
         KAPITALSKIH DELEŽEV
         (750751752)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN     FINANCIRANJA               0
------------------------------------------------------------
IX.       POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       –97.539
         SREDSTEV NA RAČUNIH
         (I.IV.VII.-II.-V.-
         VIII.)
XI.       STANJE SREDSTEV NA          97.840
         RAČUNIH OB KONCU
         PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0013/2008-3
Dobrova, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti