Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3406. Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o., stran 10999.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 666. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZRFI in 10/08) ter v skladu z določili Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 19. seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizacijska enota za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, ki deluje v okviru Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija, katera je ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 12/08) se preoblikuje v gospodarsko družbo z imenom Ljudska univerza Litija d.o.o.
Ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo in edini družbenik je Občina Litija, ki jo po pooblastilu Občinskega sveta Občine Litija zastopa župan Občine Litija.
Z vpisom v sodni register postane družba pravna oseba.
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
2. člen
Firma družbe je: Ljudska univerza Litija d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: LUL d.o.o.
3. člen
Sedež družbe je: Trg na Stavbah 8a, Litija.
Družba ima lahko podružnice.
O ustanovitvi podružnic odloči družbenik.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
– G/47.790    Trgovina na drobno v prodajalnah z
         rabljenim blagom,
– G/47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
         stojnic in tržnic,
– J/58.110    Izdajanje knjig,
– J/58.19     Drugo založništvo,
– L/68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin,
– M/72.19     Raziskovalna in razvoja dejavnost na
         področjih naravoslovja in tehnologije,
– M/72.20     Raziskovalna in razvoja dejavnost na
         področjih družboslovja in humanistike,
– M/73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– N/77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
         naprav v najem in zakup,
– N/82.19     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
         posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
         za poslovanje,
– P/85.200    Osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.310    Srednješolsko splošno izobraževanje,
– P/85.320    Srednješolsko poklicno in strokovno
         izobraževanje,
– P/85.421    Višješolsko izobraževanje,
– P/85.422    Visokošolsko izobraževanje,
– P/85.5     Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje,
– P/85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/90.030    Umetniško ustvarjanje,
– R/90.0     Kulturne in razvedrilne dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI
5. člen
Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek Občine Litija kot edinega družbenika, ki ga prispeva ob ustanovitvi in ima na tej podlagi 100% poslovni delež.
Osnovni kapital družbe je 7.500 EUR v denarju. Osnovni vložek v denarju se vplača na poslovni račun družbe.
6. člen
Osnovni kapital se lahko poveča, in sicer se povečanje osnovnega kapitala lahko opravi kot povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Kadar se osnovni kapital poveča z novimi vložki, lahko v skladu s sklepom edinega družbenika, nove vložke prevzame dosedanji družbenik, bodisi druge osebe. Z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala z vložki v register, pridobi družbenik nov in samostojen poslovni delež. Za povečanje osnovnega kapitala se smiselno uporabljajo določbe 475. člena ZGD-1.
Pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe se osnovni vložek družbenika poveča v sorazmerju z njegovim deležem v dotedanjem osnovnem kapitalu. Za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe se smiselno uporabljajo določbe 358. člena, 359. člena in prvega odstavka 360. člena ZGD-1.
7. člen
Družbenik lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša.
Zmanjšanje je veljavno le:
– če poslovodja vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala; upnike, ki so družbi znani, mora pozvati neposredno,
– če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis v register šele po enem letu od zadnje objave iz prve alinee prejšnjega odstavka in po tem, ko poslovodja predloži dokaze o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino iz druge alinee prejšnjega odstavka.
Zmanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju z določbami 475. člena ZGD-1.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi po poenostavljenem postopku. Za zmanjšanje osnovnega kapitala po prejšnjem stavku se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 379. člena ZGD-1.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi z umikom poslovnih deležev. Za tako zmanjšanje osnovnega kapitala se smiselno uporabljajo določbe 381. do 383. člena ZGD-1.
8. člen
Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo.
Družba lahko odplačno pridobi lastne poslovne deleže za katere so vložki v celoti vplačani, vendar plačil za pridobitev teh lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv za lastne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1. Določba prejšnjega stavka se smiselno uporablja tudi za zastavo lastnih poslovnih deležev.
Za plačila, ki so v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, se smiselno uporablja 496. člen ZGD-1.
V. UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN ZASTOPANJE
9. člen
Družbenika po pooblastilu tega odloka zastopa v družbi župan Občine Litija.
Župan Občine Litija v imenu družbenika samostojno upravlja družbo in odloča o naslednjih vprašanjih:
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razdelitvi dobička,
– o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– o vračanju naknadnih vplačil,
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o ukrepih za pregled in nadzor direktorjevega dela,
– o postavitvi prokurista,
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta akt o ustanovitvi.
Občinski svet Občine Litija v imenu družbenika odloča o imenovanju in odpoklicu direktorja družbe.
Sklepi se vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
10. člen
Družba ima direktorja.
Direktor vodi poslovanje družbe in jo zastopa.
11. člen
Direktor se mora ravnati po družbenikovih odločitvah, ki jih ta sprejme v skladu z določili 9. člena tega akta in v skladu z njegovimi navodili ter mu poročati o vseh zadevah iz poslovanja družbe.
Direktor se imenuje s sklepom Občinskega sveta Občine Litija za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja se imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Za direktorja podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ustrezne vodstvene sposobnosti in strokovni izpit na področju dela in dejavnosti, ki jih družba opravlja,
– da pozna delo in področja delovanja družbe, kar izkaže ob prijavi na razpis s predložitvijo programa dela in vizijo delovanja družbe za prihodnje obdobje.
Za izvedbo postopka za imenovanje direktorja občinski svet imenuje tričlansko komisijo. Naloga komisije je priprava javnega razpisa in izdelava poročila z ugotovitvijo, kateri od kandidatov izpolnjujejo pogoje za imenovanje direktorja. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v drugih sredstvih javnega obveščanja. Postopek za imenovanje direktorja je potrebno pričeti najkasneje šest mesecev pred potekom mandata imenovanemu direktorju. Občinski svet Občine Litija na podlagi poročila komisije, ki vsebujejo ugotovitve, kateri od kandidatov izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje direktorja. V imenu Občinskega sveta Občine Litija, župan občine z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
Če je razpisni postopek neuspešen ali če občinski svet ne imenuje direktorja, je Občinski svet Občine Litija dolžan imenovati vršilca dolžnosti direktorja za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja vendar največ za dobo dveh let.
Občinski svet Občine Litija lahko direktorja kadarkoli odpokliče.
12. člen
Družbenik lahko imenuje enega prokurista. Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.
Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo.
Prokurist podpisuje družbo s pristavkom, da gre za prokuro.
13. člen
Družba ima naslednje organizacijske enote, in sicer:
– Enota za izobraževanje odraslih,
– Enota za izvajanje programov višjih in visokih šol,
– Enota za izvajanje drugih dejavnosti družbe.
Organizacijske enote niso pravne osebe.
14. člen
Družba ima naslednje strokovne organe:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv in
– vodjo izobraževalnega področja.
15. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o imenovanju direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
16. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.
Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
17. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
VI. LETNI OBRAČUN IN DELITEV DOBIČKA
18. člen
Družba v skladu z zakonom sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Od dobička se po odločitvi družbenika nameni del za rezerve in razvoj družbe, preostali del pa pripada družbeniku.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
19. člen
Družba je za svoje obveznosti odgovorna s svojim celotnim premoženjem. Družbenik ni odgovoren za obveznosti družbe.
VIII. PRENEHANJE DRUŽBE
20. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
21. člen
Družba preneha:
– če tako odloči družbenik,
– če sodišče ugotovi ničnost vpisa,
– s stečajem,
– z združitvijo s kakšno drugo družbo,
– če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.
IX. STROŠKI PROBLIKOVANJA
22. člen
Ustanovitelj zagotovi sredstva za preoblikovanje in ustanovitev družbe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinski svet Občine Litija imenuje vršilca dolžnosti direktorja družbe do imenovanja novega direktorja, ki bo izvedeno na podlagi javnega razpisa oziroma največ za obdobje 2 let.
24. člen
Družba z omejeno odgovornostjo ustanovljena s tem odlokom je pravni naslednik organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, katera je ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 12/08).
Novoustanovljena družba prevzame premično premoženje organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija in finančna sredstva namenjena za delovanje te organizacijske enote.
25. člen
Občna Litija po sprejemu tega akta, najkasneje pa v roku enega leta, z družbo sklene koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne javne službe na področju dejavnosti družbe v lokalnem javnem interesu brez javnega razpisa.
26. člen
Z dnem vpisa preoblikovanje organizacijske enote v sodni register andragoški zbor in strokovni aktiv organizacijske enote organizacijske za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija nadaljujeta z delom v prejšnji sestavi, kot strokovna organa novoustanovljene družbe.
27. člen
Z dnem vpisa preoblikovanja organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, katera je ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija v sodni register je nova družba dolžna prevzeti vse zaposlene javne uslužbence, ki so bili zaposleni v prejšnji organizacijski enoti za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, ki je delovala v okviru Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija.
Nova družba je dolžna z zaposlenimi skleniti nove pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
28. člen
Ljudska univerza Litija d.o.o. prevzame v hranjenje in obdelavo celotno dokumentarno in arhivsko gradivo preoblikovane organizacijske enote.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 12/08), v delu, ki se nanaša na delovanje organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, ki pa se uporablja do vpisa družbe v sodni register.
30. člen
Ustanoviteljske pravice v preoblikovani Ljudski univerzi Litija d.o.o. na podlagi tega odloka opravlja v imenu ustanovitelja župan Občine Litija, razen v primeru imenovanja in odpoklica direktorja, o čemer odloča Občinski svet Občine Litija.
31. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007
Litija, dne 10. junija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.