Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 050/08 Ob-6699/08 , Stran 2657
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa Neposredni proračunski uporabnik: Neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. Izvajalec razpisa: Izvajalec razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju agencija). Agencija nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi agenta. 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračun Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07, 58/08 (Rb2008)), Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 (ZIPRS0809-A)), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija, Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008 (sklep Vlade RS št. 47601-2/2008/3, z dne 28. 2. 2008), Pogodba št. 3211-08-000197 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – Generacija 2008«, z dne 22. 7. 2008, Uredba sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371, 27. 12. 2006; v nadaljevanju Uredba (ES) 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 21. 7. 2008 (št. 400-173/2007/19) o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008« in Soglasje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 21. 7. 2008 (št. 400-173/2007/18) k sklepanju pogodbe – Pogodba št. 3211-08-000197 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – Generacija 2008«. 3. Predmet in namen javnega razpisa 3.1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in raziskovalk (v nadaljevanju je moška slovnična oblika uporabljena kot nevtralna za moške in ženske) iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti. Raziskovalno delo in z njim povezan podiplomski študij potekata po programu dela, ki ga določata program raziskovalnega dela in program podiplomskega študija (v nadaljevanju program dela), pripravljena na osnovi obrazcev iz razpisne dokumentacije (Obrazec 12 MR-08: Program raziskovalnega dela in Obrazec 13 MR-08: Program podiplomskega študija) in priložena v vlogi na ta razpis. 3.2 Namen javnega razpisa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi preko Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija): – pridobiti kakovostne človeške vire na področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, tehnologij in storitev, – ustvariti nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce, – med vsemi raziskovalci v Sloveniji povečati delež raziskovalcev zaposlenih v gospodarstvu, – spodbuditi ustanavljanje in krepitev raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno še v malih in srednjih podjetjih, – dvigniti nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu, – povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela, – ustvariti pogoje za učinkovit pretok znanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter uporabniki znanja, – spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom, – spodbuditi interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj. Ožji namen razpisa je omogočiti mladim raziskovalcem, da si z delom na temeljnih raziskavah za potrebe gospodarstva v času podiplomskega študija do pridobitve doktorata znanosti pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu. Kazalec za uspešno izveden program dela je uspešno opravljen javni zagovor doktorske naloge pred komisijo oziroma pridobitev naslova doktor znanosti. 4. Pogoji sodelovanja 4.1 Pogoji za predlagatelja, raziskovalno skupino predlagatelja, zunanjo raziskovalno skupino in pravne subjekte, v katerih delujejo zunanje raziskovalne skupine. Kandidata za mladega raziskovalca (v nadaljevanju kandidat) lahko predlaga: – gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, v nadaljevanju ZGD-1) ali samostojni podjetnik, – tehnološki center, registriran kot zavod v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju Zakon o zavodih) ali kot gospodarska družba v skladu z ZGD-1; tehnološki center je samostojna pravna oseba, vezana na oziroma ustanovljena znotraj gospodarske panoge ali regije s strani več ustanoviteljev, tj. gospodarskih družb in/ali zavodov in/ali občin itd., z namenom spodbujanja trajnega povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere z gospodarstvom, zagotavljanja lažjega dostopa malim in srednje velikim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov in racionalne izrabe raziskovalno-razvojne infrastrukture (v nadaljevanju predlagatelj), – če ima v svoji sestavi raziskovalno skupino vpisano v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju Evidenca ARRS) ali izkazuje sodelovanje z zunanjo raziskovalno skupino, prav tako registrirano v Evidenci ARRS, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo, – če je imel v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge celo leto najmanj 2 zaposlena za polni delovni čas, – če kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan oddaje vloge več kot 2 leti (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti. Pravni subjekti, v okviru katerih delujejo zunanje raziskovalne skupine, so lahko gospodarske družbe, registrirane v skladu ZGD-1 ali zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih (v nadaljevanju sodelujoči pravni subjekti). Predlagatelj nastopa v okviru tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi upravičenca. Vsak predlagatelj lahko predlaga največ štiri kandidate za mladega raziskovalca iz gospodarstva. 4.2 Dodatni pogoji za predlagatelja in sodelujoče pravne subjekte Predlagatelj in sodelujoči pravni subjekti morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: – na dan oddaje vloge opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; – na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – je bil ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na dan oddaje vloge v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07); podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov; – ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take pomoči; podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); predlagatelj je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo; – nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije; – nima več kot enega mladega raziskovalca, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje; ta pogoj se pri sodelujočih pravnih subjektih nanaša le na raziskovalno skupino, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo); – ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07). 4.3 Pogoji za kandidate Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca, vključno s statusom mladega raziskovalca v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razen če je imel pogodbo sklenjeno le do pridobitve naslova magister znanosti in je vse pogodbene obveznosti izpolnil in pridobil naslov magister znanosti; – se v študijskem letu 2008/2009 namerava vpisati v 1., 2., 3. ali 4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu ali v 3. ali 4. letnik doktorskega študija po dosedanjem študijskem programu po pridobljenem naslovu magister znanosti (dopustna je izdelava magistrske naloge pred pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva; izdelava magistrske naloge v času trajanja statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva pomeni predčasen zaključek tega statusa) ali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje (glejte še seznam dokazil v 5. poglavju tega razpisa z naslovom »Program dela in način izvedbe programa dela«, ki jih mora predlagatelj dostaviti na agencijo pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva); – je star do vključno 35 let (upošteva se letnica rojstva 1973); – če se kandidat vpisuje (oziroma je že vpisan) v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija se starostna meja dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto; – če je kandidat izvajal starševsko varstvo, kamor sodi porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, se starostna meja dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta; enako velja za daljšo dokumentirano neprekinjeno bolezensko odsotnost (nad 1 mesec) oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ni zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat ne more v vlogi in tudi ne v fazi izvajanja programa dela nastopati hkrati tudi v vlogi zakonitega zastopnika izvajalca ali soizvajalca in tudi ne v vlogi kateregakoli mentorja. Predlagatelj lahko predlaga zgolj kandidata, ki ne kandidira hkrati tudi preko drugega predlagatelja. V primeru, da bo posameznega kandidata prijavilo več različnih predlagateljev, bo upoštevana vloga, ki bo prva prispela na agencijo, ostale pa bodo zavržene. 4.4 Pogoji za mentorje Delo mladega raziskovalca po programu dela poteka pod vodstvom mentorjev. Mentorji se delijo v tri skupine: Skupina I: – razvojni mentor, – raziskovalni mentor, – pedagoški mentor, ki hkrati nastopa tudi v vlogi raziskovalnega mentorja, – pedagoški somentor, ki hkrati nastopa tudi v vlogi raziskovalnega mentorja. Skupina II: – pedagoški mentor. Skupina III: – pedagoški somentor, – tuji razvojni mentor, – tuji raziskovalni mentor, – tuji pedagoški somentor, tudi, če hkrati nastopa v vlogi raziskovalnega mentorja. Število mentorjev in kateri mentorji iz skupin I in II morajo voditi delo mladega raziskovalca je odvisno od izbranega načina izvedbe programa dela iz 5. poglavja tega razpisa z naslovom »Program dela in način izvedbe programa dela«. Sodelovanje mentorjev iz skupine III je ne glede na izbran način izvedbe programa dela neobvezno. Lahko se jih vključi tudi naknadno med izvajanjem programa dela. V vlogi na razpis se podrobno predstavijo le mentorji iz Skupine I in le mentorji iz te skupine so predmet ocenjevanja. Pri mentorjih iz skupine II in iz skupine III se v vlogi navedejo le osnovni podatki. Do mentorskega dodatka so upravičeni le mentorji iz skupine I. Zgoraj navedeni mentorji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Razvojni mentor: – ima sklenjeno delovno razmerje ali drugo pogodbeno razmerje s predlagateljem, – je zakoniti zastopnik predlagatelja ali oseba imenovana s strani zakonitega zastopnika. Razvojni mentor nastopa v primeru, ko predlagatelj ne razpolaga z lastno raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco ARRS. Razvojni mentor posredno vodi delo mladega raziskovalca, pri čemer koordinira delo mentorjev, ki vodijo raziskovalno delo mladega raziskovalca, izdelavo doktorske naloge in podiplomski študij ter zagotavlja mlademu raziskovalcu dostop do podatkov pri predlagatelju, ki jih potrebuje pri raziskovalnem delu, zagotavlja možnost izvedbe potrebnih eksperimentov pri predlagatelju ipd. Razvojni mentor zastopa interese predlagatelja. Pred oddajo vloge na razpis se z mladim raziskovalcem, pedagoškim mentorjem ter zunanjim raziskovalnim mentorjem dogovori o vsebini programa raziskovalnega dela in programa podiplomskega študija. Raziskovalni mentor: – ima sklenjeno delovno razmerje ali drugo pogodbeno razmerje s predlagateljem, tj. v primeru, ko predlagatelj razpolaga z lastno raziskovalno skupino, ali s sodelujočim pravnim subjektom, v okviru katerega deluje zunanja raziskovalna skupina, – je vodja raziskovalne skupine ali član raziskovalne skupine, imenovan s strani vodje raziskovalne skupine, – je registriran kot raziskovalec v Evidenci ARRS, – ima najmanj naziv samostojnega razvijalca ali izpolnjuje pogoje za samostojnega razvijalca kot jih definira 10. člen Pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98, 52/98 (72/98 popr.), 12/05), in sicer: – praviloma ima magisterij ali najmanj diplomo II. stopnje, – ima specializacijo za področje delovanja, – ima strokovne in organizacijske sposobnosti za vodenje, – ima najmanj 6 let delovnih izkušenj. Raziskovalni mentor neposredno vodi in nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja mlademu raziskovalcu potrebno znanje za uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu svetuje pri izvedbi eksperimentov, skupaj z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in mu svetuje pri analizi rezultatov ipd. Raziskovalni mentor, ki je zaposlen ali pogodbeno vezan pri predlagatelju, opravlja tudi naloge razvojnega mentorja. Pedagoški mentor: – izpolnjuje pogoje za mentorstvo pri izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem bo (oziroma je) kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij (mentor pri izdelavi doktorske naloge je običajno oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca s področja teme doktorske naloge; imenuje ga senat visokošolskega zavoda). Pedagoški mentor ima osrednjo vlogo pri vodenju mladega raziskovalca pri izvajanju programa podiplomskega študija. Pedagoški mentor vodi raziskovalno delo mladega raziskovalca le posredno, razen v primeru, ko nastopa hkrati tudi v vlogi raziskovalnega mentorja. Pedagoški somentor: – izpolnjuje pogoje za somentorstvo pri izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem bo (oziroma je) kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij. Pedagoški somentor nastopa le v primeru interdisciplinarnega podiplomskega študija in/ali interdisciplinarne teme doktorske naloge in poleg pedagoškega mentorja vodi mladega raziskovalca pri izvajanju programa podiplomskega študija. Pedagoški somentor vodi raziskovalno delo mladega raziskovalca le posredno, razen v primeru, ko nastopa hkrati tudi v vlogi raziskovalnega mentorja. Tuji razvojni mentor: – ni posebnih pogojev. Tuji razvojni mentor nastopa le v primeru, ko se program raziskovalnega dela deloma izvede v tujini. Tuji razvojni mentor le posredno vodi raziskovalno delo mladega raziskovalca, pri čemer zagotavlja mlademu raziskovalcu dostop do podatkov, ki jih potrebuje pri raziskovalnem delu, zagotavlja možnost izvedbe potrebnih eksperimentov ipd. Tuji raziskovalni mentor: – ni posebnih pogojev Tuji raziskovalni mentor nastopa le v primeru, ko se program raziskovalnega dela deloma izvede v tujini. Tuji raziskovalni mentor neposredno vodi in nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja mlademu raziskovalcu potrebno znanje za uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu svetuje pri izvedbi eksperimentov, skupaj z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in mu svetuje pri analizi rezultatov ipd. Tuji pedagoški somentor: – izpolnjuje pogoje za somentorstvo pri izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem bo (oziroma je) kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij. – Tuji pedagoški somentor nastopa le v primeru, ko se program podiplomskega študija deloma izvede v tujini. Tuji pedagoški somentor vodi raziskovalno delo mladega raziskovalca le posredno, razen v primeru, ko nastopa hkrati tudi v vlogi tujega raziskovalnega mentorja. Dodatni pogoji za mentorje iz skupine I: Posamezen mentor iz skupine I ne sme biti mentor več kot enemu mlademu raziskovalcu, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje). Posamezen mentor iz skupine I je lahko mentor največ trem mladim raziskovalcem iz gospodarstva oziroma največ petim mladim raziskovalcem, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in kandidati, ki jim bo odobren status mladega raziskovalca v okviru tega razpisa. Pri tem se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še izpolnili vseh pogodbenih obveznosti, razen v primeru, da so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena. 4.5 Dodatni pogoji Izpolnjeni morajo biti še naslednji dodatni pogoji: – način izvedbe programa dela mora ustrezati enemu izmed načinov izvedbe iz 5. poglavja tega razpisa z naslovom »Program dela in način izvedbe programa dela«; – raziskovalno delo mladega raziskovalca mora biti usmerjeno v potrebe predlagatelja, pri čemer mora biti opravljeno na nivoju temeljnih raziskav, katerih rezultati nimajo neposredne praktične uporabe; – kandidat se mora zavezati, da bo v predpisanem roku pridobil znanstveni naslov doktor znanosti; – doktorska naloga, ki jo ob zaključku podiplomskega študija izdela mladi raziskovalec, mora temeljiti na rezultatih njegovega raziskovalnega dela in mora biti javno dostopna; – predlagatelji morajo za pridobitev pomoči dokazati dodatnost, tj. da je pomoč bistvenega pomena za uspeh predloženega programa dela in da programa dela ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali bi ga brez pomoči izvajali le v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji kakovostni ravni; – predlagatelji, ki se uvršajo med velika podjetja so obvezni dokazati spodbujevalni učinek oziroma dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi izvajali. Spodbujevalni učinek predlagatelj dokaže z merljivimi dejavniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v celotnem prometu predlagatelja. Velikost predlagatelja se določi v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v Prilogi 4 MR-08: Navodila za določitev velikosti podjetja. 5. Program dela in način izvedbe programa dela Program dela opredeljujeta program raziskovalnega dela in z njim povezan program podiplomskega študija. Osnovno izhodišče za pripravo programa dela predstavljata izbrani način podiplomskega študija in izhodiščno stanje podiplomskega študija, s katerim kandidat za mladega raziskovalca kandidira za pridobitev statusa mladega raziskovalca. Na osnovi izbranega načina in izhodiščnega stanja podiplomskega študija se določi tudi čas, ki je na voljo za izvedbo programa dela oziroma čas, v katerem je zagotovljeno sofinanciranje, kar je podrobno obrazloženo v 6. poglavju tega razpisa z naslovom »Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja«. Glede na to, ali ima predlagatelj v svoji sestavi raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco ARRS, ali ne, so možni naslednji načini izvedbe programa dela: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Delež časa raziskovalnega dela na posamezni lokaciji se okvirno določi pri usklajevanju programa raziskovalnega dela med vsemi sodelujočimi pred oddajo vloge na razpis, pri čemer je potrebno upoštevati v tabeli navedene omejitve. VZ: Visokošolski zavod, na katerem je/bo kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij. RS-VZ: Zunanja raziskovalna skupina na visokošolskem zavodu, na katerem je/bo mladi raziskovalec vpisal podiplomski študij in v okviru katere bo pedagoški mentor hkrati nastopal tudi v vlogi raziskovalnega mentorja. RS-D: Druga zunanja raziskovalna skupina npr. na institutu, v tehnološkem centru, v drugem podjetju, na drugem visokošolskem zavodu, v primeru ko zunanja raziskovalna skupina sicer deluje v okviru visokošolskega zavoda, na katerem je/bo mladi raziskovalec vpisal podiplomski študij, vendar pedagoški mentor ni hkrati raziskovalni mentor ali gre za drugo raziskovalno skupino na visokošolskem zavodu, na katerem je mladi raziskovalec vpisal podiplomski študij. Predlagateljem, ki razpolagajo z lastno raziskovalno skupino, priporočamo izbiro I. načina izvedbe programa dela, medtem ko predlagateljem, ki ne razpolagajo z lastno raziskovalno skupino priporočamo V. način izvedbe programa dela. Ne glede na izbrani način izvedbe programa dela lahko predlagatelji po potrebi vključujejo v izvajanje programa raziskovalnega dela še druge zunanje raziskovalne skupine, in sicer kot zunanje izvajalce. V prid kakovostnejših rezultatov raziskovalnega dela lahko mentor, zaposlen pri predlagatelju, tako v primeru a) kot v primeru b) omogoči mlademu raziskovalcu delno izvedbo programa raziskovalnega dela ali programa podiplomskega študija v tujini, in sicer v tujih podjetjih in/ali raziskovalnih organizacijah in/ali tujih univerzah oziroma visokošolskih zavodih. Izvajanje programa dela v tujini lahko v skupnem obsegu traja do največ tretjine obdobja, v katerem je zagotovljeno sofinanciranje. Potovanja v tujino, ki so povezana z udeležbo na konferencah, seminarjih ipd. se ne obravnavajo kot izvajanje programa dela v tujini, ampak le kot službene poti. V času izvajanja programa dela v tujini so do sofinanciranja upravičeni le stroški povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela v tujini. V primeru, da mladi raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobi dodatna javna sredstva iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, je upravičen do sofinanciranja le tistih upravičenih stroškov, povezanih z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki niso bili plačani iz tovrstnih sredstev. Zaradi izvajanja programa dela v tujini se pogodbeni rok ne podaljša. Zagovor doktorata mora biti opravljen v Republiki Sloveniji. Pred prijavo na razpis predlagatelj in pravni subjekti, v okviru katerih delujejo raziskovalne skupine, ki bodo sodelovale pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca do pridobitve doktorata znanosti ter kandidat za mladega raziskovalca sklenejo dogovor o sodelovanju (razpisna dokumentacija: Obrazec 3 MR-08). Dogovor o sodelovanju ni potreben, če pri izvajanju programa raziskovalnega dela ne sodeluje zunanja raziskovalna skupina oziroma drug pravni subjekt. V primeru uspešne kandidature na razpisu: – sklenejo podpisniki dogovora o sodelovanju pogodbo o sodelovanju, v kateri dogovorijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti; pogodba o sodelovanju se sklene za obdobje od pričetka izvajanja programa (tj. od 1. 12. 2008 oziroma od dneva zaposlitve mladega raziskovalca pri predlagatelju, če bo zaposlitev izvedena po 1. 12. 2008) do uspešno opravljenega javnega zagovora doktorske naloge s strani mladega raziskovalca pred komisijo (končnega datuma veljavnosti pogodbe se ne navaja); – predlagatelj sklene s kandidatom za mladega raziskovalca pogodbo o zaposlitvi (ali po potrebi aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi), iz katere je razvidna zaposlitev za polni delovni čas vsaj za obdobje sofinanciranja, kot je določeno v 6. poglavju tega razpisa z naslovom »Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja« in v kateri predlagatelj in kandidat za mladega raziskovalca dogovorita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter naloge mladega raziskovalca, ki so v skladu s programom dela, medtem ko se obveznost izvajanja drugih nalog iz morebitne obstoječe pogodbe o zaposlitvi za čas trajanja sofinanciranja zamrzne, kar mora biti iz pogodbe jasno razvidno; – predlagatelj z agencijo sklene pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. Pred sklenitvijo pogodbe mora predlagatelj na agencijo dostaviti: – kopijo pogodbe o sodelovanju, – kopijo pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca in kopije morebitnih drugih pravnih aktov, ki spreminjajo obstoječo pogodbo o zaposlitvi, – kopijo diplome univerzitetnega študija ali diplome 2. stopnje bolonjskega študija (če ni bila priložena vlogi na ta javni razpis), – kopijo diplome znanstvenega magistrskega podiplomskega študija, če je bilo v vlogi navedeno, da je kandidat za mladega raziskovalca že pridobil znanstveni naslov magister znanosti oziroma, da ga bo pridobil pred pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva (če ni bila priložena vlogi na ta javni razpis); – originalno potrdilo visokošolskega zavoda, iz katerega je razvidno, da je mladi raziskovalec v študijskem letu 2008/2009 vpisan v 1., 2., 3. ali 4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu ali v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje; kolikor je podiplomski študij na visokošolskem zavodu organiziran tako, da formalnega vpisa ni, se lahko namesto potrdila o vpisu dostavi drugo ustrezno dokazilo, izdano s strani visokošolskega zavoda, iz katerega je mogoče razbrati stanje podiplomskega študija ekvivalentno 1., 2., 3. ali 4. letniku. Mladi raziskovalec formalno pridobi status mladega raziskovalca ko predlagatelj in agencija skleneta pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. Predlagatelj je odgovoren agenciji za izvedbo programa dela, medtem ko so vsi ostali podpisniki pogodbe o sodelovanju za uspešno izvedbo programa dela odgovorni predlagatelju. Predlagatelj je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev. Poleg predlagatelja je do odobrenih sredstev upravičen tudi sodelujoči pravni subjekt, ki je podpisnik pogodbe o sodelovanju, pri čemer je upravičen le do povračila stroškov materiala, stroškov amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme, stroškov storitev zunanjih izvajalcev, ki so neposredno povezani z raziskovalnim delom mladega raziskovalca ter do mentorskega dodatka. Sodelujoči pravni subjekt se o deležu odobrenih sredstev, ki ga lahko koristi predhodno dogovori s predlagateljem – upravičencem. Osnova za izplačilo sredstev sta s strani agencije in ministrstva pregledano in odobreno zbirno poročilo o izvajanju programa dela ter pregledan in odobren zbirni zahtevek za izplačilo, ki ga pripravi predlagatelj skupaj s sodelujočimi pravnimi subjekti in izstavi agenciji. Odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala neposredno na račun predlagatelja in na račun sodelujočega pravnega subjekta. 6. Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja stroškov, povezanih z raziskovalnim delom, se določita glede na izbrani način podiplomskega študija in izhodiščno stanje podiplomskega študija. Sofinanciranje je v primeru podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu za pridobitev doktorata znanosti zagotovljeno do 4 let in 6 mesecev ter v primeru bolonjskega študijskega programa tretje stopnje do 3 let in 6 mesecev (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 12. 2008). Naveden časovni okvir velja za tiste mlade raziskovalce, ki pridobijo status mladega raziskovalca v 1. letniku podiplomskega študija. Agencija skrajša dobo sofinanciranja, navedeno v prejšnjem odstavku: – v primeru dosedanjega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal mladi raziskovalec v 2. letniku, za dve leti v 3. letniku in za tri leta, v 4. letniku podiplomskega študija; – v primeru bolonjskega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal mladi raziskovalec v 2. letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa in za dve leti, če bo pridobil status mladega raziskovalca v 3. letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa. Zgoraj navedeni časovni okviri določajo tudi čas, ki je na voljo za izvedbo programa dela, pri čemer se za izvedbo programa dela oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti (pridobitev naslova doktor znanosti) lahko mlademu raziskovalcu odobri dodatnih 6 mesecev, v katerih sofinanciranje ni zagotovljeno. 7. Merila za izbiro vlog Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so natančneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v Prilogi 1 MR-08: Merila za izbiro vlog. Največje možno število točk je 100. V sofinanciranje se bodo predlagale vloge, ki bodo presegle prag 60 točk. Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno programa raziskovalnega dela, nato vloge z višjo oceno ustreznosti predlagatelja, nato vloge z višjo oceno ustreznosti kandidata, nato vloge z višjo oceno ustreznosti programa podiplomskega študija, nato vloge z višjo oceno raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalne skupine predlagatelja in zunanjih raziskovalnih skupin in nato vloge z višjo oceno ustreznosti mentorjev. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed enako ocenjenih vlog je izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na agencijo. V primeru, da bo spodnjo mejo preseglo več vlog kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo strokovna komisija prag ustrezno dvignila. V primeru, da predlagatelj odstopi od podpisa Pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva, ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. 8. Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.: N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2012. Intenzivnost sofinanciranja upravičenih stroškov je 100,00%. Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Upravičeni so le stroški povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki so nastali in bili plačani po 1. 12. 2008 (oziroma po dnevu zaposlitve mladega raziskovalca pri predlagatelju, če bo zaposlitev izvedena po 1. 12. 2008) in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo. Vsi upravičeni stroški, razen plače mladega raziskovalca in mentorskih dodatkov, ki nastanejo v obdobju posameznega zahtevka, izstavljenega agenciji in se ne uveljavljajo v tem zahtevku, se lahko uveljavljajo v kateremkoli od naslednjih zahtevkov, pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca (razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-08: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca). Upravičeni stroški so: – plača mladega raziskovalca, – mentorski dodatek in – materialni in nematerialni stroški, ki vključujejo: »materialni stroški« – stroške materiala, – stroške storitev zunanjih izvajalcev, – potne stroške službenih poti mladega raziskovalca, »investicijsko vzdrževanje« – stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme. DDV ni upravičen strošek. Malico, prevoz na delo, regres, zakonsko določene davke in prispevke delodajalca iz naslova plače mladega raziskovalca in morebitne druge prejemke, ki pripadajo mlademu raziskovalcu iz naslova delovnega razmerja ter šolnino za podiplomski študij mladega raziskovalca in plačo mladega raziskovalca v času izvajanja Programa podiplomskega študija v tujini oziroma sorazmerni del plače, ki odpade na izvajanje Programa podiplomskega študija v tujini krije predlagatelj iz lastnih sredstev (če se v ta namen ne pridobijo sredstva iz drugih virov). Zakonsko določene davke in prispevke iz naslova mentorskega dodatka krijejo predlagatelj in sodelujoči pravni subjekti, v okviru katerih so zaposleni mentorji, iz lastnih sredstev (če se v ta namen ne pridobijo sredstva iz drugih virov). Plača mladega raziskovalca: Upravičen strošek je I. bruto mesečna plača mladega raziskovalca. Upravičen strošek je tudi nadomestilo plače (npr. letni dopust, praznik, krajša bolniška odsotnost), če ga predlagatelj ne refundira iz drugih virov. Število ur, ki jih mladi raziskovalec opravi v posameznem mesecu v okviru programa raziskovalnega dela, mora izkazovati zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden). Čas, ki ga mladi raziskovalec porabi za izvajanje programa podiplomskega študija, se ne všteva v polni delovni čas. Izjemoma se v polni delovni čas všteva čas porabljen za izvajanje Programa podiplomskega študija v tujini, pri čemer je upravičen do sofinanciranja le sorazmerni del plače, ki odpade na izvajanje programa raziskovalnega dela, tj. v primeru, če izvajanje programa podiplomskega študija v tujini ni potekalo cel mesec. Mentorski dodatek: Upravičen strošek je I. bruto mentorski dodatek. Do mentorskega dodatka so upravičeni mentorji iz skupine I (razvojni mentor, raziskovalni mentor ter pedagoški mentor in pedagoški somentor, ki hkrati nastopata tudi v vlogi raziskovalnega mentorja), ki vodijo raziskovalno delo mladega raziskovalca v okviru raziskovalnih skupin v Republiki Sloveniji. Materialni in nematerialni stroški, povezani z raziskovalnim delom mladega raziskovalca: Upravičeni so naslednji stroški, povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela: »materialni stroški« – Stroški materiala, ki se uporablja pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca (npr. potrošni material pri izvedbi meritev ali eksperimentov, pisarniški material, ipd.) pri predlagatelju in v okviru raziskovalnih skupin v Republiki Sloveniji. Uveljavljajo se lahko le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov presega 25 EUR. – Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, kot so npr. stroški povezani z izvedbo meritve ali eksperimenta ter druge storitve, neposredno vezane na izvedbo programa raziskovalnega dela, ki jih pri tretji osebi naroči predlagatelj ali sodelujoči pravni subjekt. Podpisniki pogodbe o sodelovanju pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca ne morejo nastopati drug proti drugemu kot dobavitelj materiala ali storitev. – Potni stroški službenih poti mladega raziskovalca (prevoz, dnevnica, nočitev, kotizacija), ki jih odobri mlademu raziskovalcu predlagatelj in so neposredno povezane z raziskovalnim delom mladega raziskovalca. »investicijsko vzdrževanje« – Stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, informacijsko telekomunikacijska oprema, programska oprema, pohištvo; v nadaljevanju oprema), ki se uporabljajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca pri predlagatelju in v okviru raziskovalnih skupin v Republiki Sloveniji. Upošteva se zgolj amortizacija, in sicer v obsegu, ki odpade na raziskovalno delo mladega raziskovalca. Amortizacija se lahko uveljavlja za opremo, ki ni bila kupljena iz javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, prejemnik pa mora imeti tako organizirano računovodstvo, da to lahko v vsakem trenutku dokaže. Amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi. Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov in metode za izračun upravičenih stroškov so opredeljene v prilogah k pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva: Finančno poročilo izvajalca (Priloga k pogodbi 6.1 MR-08) in Finančno poročilo soizvajalca (Priloga k pogodbi 6.2 MR-08), ki sta sestavni del razpisne dokumentacije in v trenutno veljavnem sklepu agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva ter se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilu organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki ga izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja in drugimi navodili, ki jih izdajajo agenciji nadrejeni organi, vključeni v izvajanje kohezijske politike. 9. Prepoved dvojnega financiranja Za upravičene stroške, povezane z izvajanjem programa raziskovalnega dela, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, tj. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. 10. Skupna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje raziskovalnega dela mladih raziskovalcev iz generacije 2008 do pridobitve doktorata znanosti znaša 20.423.529,00 EUR, in sicer: – 17.360.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS), – 3.063.529,00 EUR – slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6942 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13 – EU; – 6983 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13 – slovenska udeležba. Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk. Sredstva, odobrena za izvajanje programa dela v posameznem proračunskem letu morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta. 11. Okvirna višina sredstev za enega mladega raziskovalca Mesečna višina I. bruto plače mladega raziskovalca, mesečna višina I. bruto mentorskega dodatka in trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške se določa v skladu s trenutno veljavnim Sklepom agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva. Mesečna višina I. bruto plače mladega raziskovalca je odvisna od stanja podiplomskega študija, medtem ko je trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške odvisna od cenovne kategorije raziskovalnih ved v katere sodi program raziskovalnega dela. Predlagatelju se, glede na Sklep agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva veljaven ob objavi tega javnega razpisa, za mladega raziskovalca, ki status mladega raziskovalca pridobi v 1. letniku klasičnega študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti, ki ima le enega mentorja, ki vodi njegovo raziskovalno delo in katerega program dela pretežno sodi v Naravoslovno matematične vede in/ali Tehniške vede in/ali Medicinske vede in/ali Biotehniške vede, odobri sofinanciranje upravičenih stroškov v skupni ocenjeni vrednosti 180.000,00 EUR. Delež odobrenih sredstev, ki se lahko zahtevajo v posameznem zahtevku za izplačilo je enak seštevku mesečnih maksimalnih bruto I plač mladega raziskovalca, mesečnih bruto I mentorskih dodatkov in trimesečne pravice porabe za materialne in nematerialne stroške kot izhaja iz trenutno veljavnega sklepa agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva. Trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške se v posameznem trimesečju lahko poveča za neizkoriščena sredstva v preteklem trimesečju, pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva (razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-08: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca). Višina sofinanciranja bo v skladu s finančnimi možnostmi ministrstva sledila povišanju plače, spremembam in dopolnitvam Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost in povišanju cene raziskovalne ure. 12. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za pridobitev statusa mladega raziskovalca, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Predlagatelj in vsi ostali sodelujoči bodo morali pri svojem delu upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Navodila so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji v Prilogi k pogodbi 7 MR-08: Navodila za informiranje in obveščanje javnosti. Navodila so povzeta po Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremeni tudi vsebina Priloge k pogodbi 7 MR-08. 14. Hranjenje dokumentacije Predlagatelj in vsi ostali sodelujoči morajo hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem programa dela v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko agencija ta rok podaljša. Vsi sodelujoči morajo zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem programa dela vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. 15. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Splošne uredbe ES 1083/2006: ni relevantno. 16. Trajnostni razvoj: predlagatelj in vsi ostali sodelujoči morajo zagotavljati varstvo okolja in s tem spodbujati trajnostni razvoj v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Stopnja prispevka programa raziskovalnega dela k varovanju okolja bo predmet ocenjevanja. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 18. Način prijave in razpisni rok Rok za oddajo vlog je četrtek 11. 9. 2008 do 12:00 ure. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem izvodu, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, dostavljena v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do vključno četrtka 11. 9. 2008 do 12. ure. Vloge morajo predlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – MR 2008« ter polnim naslovom predlagatelja na zadnji strani. Predlagatelj, ki predlaga več kandidatov, mora za vsakega kandidata pripraviti samostojno vlogo in jo dostaviti v ločeni ovojnici. 19. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo 15. 9. 2008 s pričetkom ob 9. uri v veliki sejni sobi agencije. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku, določenem s strani agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 20. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Predlagatelji in kandidati za mlade raziskovalce bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na agencijo. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si). 21. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka. 22. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: – preko obrazca na spletnem naslovu http://www.tia.si ali – v elektronski obliki na naslov: infoMR08@tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletnem naslovu http://www.tia.si. Informativni dan bo agencija pripravila v drugi polovici avgusta. Točen kraj, datum in ura informativnega dneva bodo objavljeni na spletni strani agencije www.tia.si. Potencialni predlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova www.tia.si.