Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3425. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – jug (spremembi dela LN Ob železniški postaji), stran 11031.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. julija 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – jug (spremembi dela LN Ob železniški postaji)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne 26. 1. 2006 sprejel odlok o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici. Lokacijski načrt je na severnem delu ureditvenega območja določil pogoje gradnje trgovskega centra, na južnem delu območja pa pogoje gradnje stanovanjske soseske. Pri podrobnejšem načrtovanju kompleksa stanovanjske soseske se je izkazalo, da so potrebne tehnološke in organizacijske izboljšave take vrste in takega reda, da mestoma presegajo okvire določil odloka o lokacijskem načrtu. Družba Primorje Ajdovščina je v pobudi za spremembo akta navedla, da želi zelo zgoščeno gradnjo stanovanjskih objektov z minimalnimi odmiki spremeniti tako, da bo pozidava, ob ohranjanju konceptualne zasnove in ohranjanju kapacitete objektov, zagotavljala bistveno boljše bivalne, sanitarno tehnične in požarno varnostne razmere na območju. Mestna občina Nova Gorica je pripravila tudi nov predlog ureditve Prvomajske ulice, ki ga LN še ni poznal in upošteval. Zaradi vsega navedenega je smiselno in potrebno določila odloka ustrezno spremeniti in prilagoditi, to pa je moč storiti le po enakem postopku, po kakršnem so bila določila odloka oblikovana in sprejeta. Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt ne pozna več lokacijskega načrta, temveč prostorski izvedbeni akt poimenuje OPPN, zato je spremembo dela LN smiselno in potrebno sprejeti kot OPPN na tistem delu LN, ki ga spremembe zadevajo.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema pretežni zaledni blokovni del stanovanjske soseske na južnem delu ureditvenega območja LN Ob železniški postaji, razen treh stanovanjskih stolpnic ob Prvomajski ulici in dveh stanovanjskih blokov ob že obstoječem stanovanjskem bloku ob Prvomajski ulici. Območje OPPN je natančno razvidno iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo podal izdelovalec načrta.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava osnutka načrta         |90 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o   |40 dni        |
|potrebnosti CPVO            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|dopolnjen osnutek načrta        |60 dni (s CPVO 120  |
|                    |dni)         |
+----------------------------------------+---------------------+
|javna razgrnitev in obravnava      |40 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|priprava predloga načrta        |60 dni        |
+----------------------------------------+---------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o   |40 dni (s CPVO 60  |
|sprejemljivosti vplivov na okolje    |dni)         |
+----------------------------------------+---------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v   |30 dni        |
|sprejem z odlokom            |           |
+----------------------------------------+---------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v postavki 16029003 proračuna MONG za leto 2008.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-7/2008
Nova Gorica, dne 10. julija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.